Not 42 Obeskattade reserver

Parent company, MSEK 2018 2017
Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Tax allocation reserve Periodiseringsfond 1 922 1 310
Accumulated additional depreciation, intangible assets Ackumulerade avskrivningar utöver plan, immateriella tillgångar 8 5
Accumulated additional depreciation, machinery and equipment Ackumulerade avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier 0 0
Total Summa 1 930 1 315