Not 10 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Kostnader för ersättningar till anställda

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Salaries and remuneration etc. Löner och ersättningar m.m. 7 217 6 792
Pension costs, defined contribution plans Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer 798 702
Social security Sociala avgifter 2 132 2 034
Total Summa 10 147 9 528

Medelantalet anställda

No. of employees 2018 Of which were men 2018 percent No. of employees 2017 Of which were men 2017 percent
Antal anställda 2018 Varav män 2018 procent Antal anställda 2017 Varav män 2017 procent
Parent company Moderbolaget
Sweden Sverige 146 45 136 46
Subsidaries Dotterföretag
Sweden Sverige 12 219 88 12 022 88
Norway Norge 1 548 90 1 692 92
Finland Finland 744 83 724 84
Poland Polen 4 50 4 50
Total in subsidaries Totalt i dotterföretag 14 515 88 14 442 89
Group Koncernen 14 661 87 14 578 88

Könsfördelning i styrelser och övriga ledande befattningshavare

2018 Percentage of women 2017 Percentage of women
2018 Andel kvinnor procent 2017 Andel kvinnor procent
Parent company Moderbolaget
The Board of Directors Styrelsen 27 27
Other senior officers Övriga ledande befattningshavare 25 0
Group Koncernen
Boards 1) Styrelser 1) 23 11
Other senior officers 2) Övriga ledande befattningshavare 2) 22 15
1) Avser styrelsen i moderbolaget samt styrelser i dotterbolag.
2) Med övriga ledande befattningshavare i koncernen avses moderbolagets övriga ledande befattninghavare tillsammans med affärsområdesledningarna.

Löner och andra ersättningar samt pensionskostnader för ledande befattningshavare

Group 2018‚ MSEK Board of Directors and senior officers (15 persons) 1)
Koncernen 2018, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (15 personer) 1)
Salaries and other remuneration Löner och andra ersättningar 29
– of which variable remuneration etc. – varav rörlig ersättning o.dyl.
Pension costs Pensionskostnader 23
– of which pension costs for variable remuneration – varav pensionskostnader från rörlig ersättning 12
1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under januari-oktober 2018 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget. Från november 2018 omfattades gruppen av sju personer, varav fyra personer i moderbolaget.
Group 2017‚ MSEK Board of Directors and senior officers (14 persons) 1)
Koncernen 2017, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (14 personer) 1)
Salaries and other remuneration Löner och andra ersättningar 25
– of which variable remuneration etc. – varav rörlig ersättning o.dyl.
Pension costs Pensionskostnader 25
– of which pension costs for variable remuneration – varav pensionskostnader från rörlig ersättning 16
1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under 2017 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader

Parent company 2018‚ MSEK Board of Directors and senior officers (12 persons) 1) Other employees Total
Moderbolaget 2018, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (12 personer) 1) Övriga anställda Totalt
Salaries and other remuneration Löner och andra ersättningar 20 102 122
– of which variable remuneration etc. – varav rörlig ersättning o.dyl. 2 2
Social security costs Sociala kostnader 24 69 93
– of which pension costs – varav pensionskostnader 7 22 29
– of which pension costs for variable remuneration – varav pensionskostnader från rörlig ersättning 8 4 12
1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under januari-oktober 2018 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget. Från november 2018 omfattades gruppen av sju personer, varav fyra personer i moderbolaget.
Parent company 2017‚ MSEK Board of Directors and senior officers (11 persons) 1) Other employees Total
Moderbolaget 2017, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (11 personer) 1) Övriga anställda Totalt
Salaries and other remuneration Löner och andra ersättningar 17 93 110
– of which variable remuneration etc. – varav rörlig ersättning o.dyl. 2 2
Social security costs Sociala kostnader 26 63 89
– of which pension costs – varav pensionskostnader 6 19 25
– of which pension costs for variable remuneration – varav pensionskostnader från rörlig ersättning 10 3 13
1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under 2017 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare under 2018

Thousands, SEK Basic salary/Board remuneration Variable remuneration LTI-program 1) Other
benefits/
remunerations
Pension costs Total
Kkr Grundlön/ styrelse-arvode Rörlig ersättning LTI-program 1) Övriga
förmåner/
ersättningar
Pensions-kostnad Summa
Chairman of the Board, Göran Grosskopf Styrelsens ordförande, Göran Grosskopf 980 980
Vice Chairman of the Board, Mats Paulsson Styrelsens vice ordförande, Mats Paulsson 460 460
Other members of the Board Övrig styrelse
Karl-Axel Granlund Karl-Axel Granlund 520 520
Lars Sköld Lars Sköld 520 520
Fredrik Paulsson Fredrik Paulsson 460 460
Kerstin Lindell Kerstin Lindell 460 460
Liselott Kilaas Liselott Kilaas 460 460
Malin Persson Malin Persson 400 400
Board of Directors fees, remuneration from the parent company Styrelsearvode, ersättning från moderbolaget 4 260 4 260
CEO, Jesper Göransson Verkställande direktör, Jesper Göransson 7 200 2 477 1 389 563 3 668 15 297
Other senior officers, remuneration from the parent company Andra ledande befattningshavare, ersättning från moderbolaget 7 500 2 519 1 389 729 3 604 15 741
Other senior officers, remuneration from subsidiaries Andra ledande befattningshavare, ersättning från dotterföretag 8 412 2 893 1 625 641 3 395 16 966
Total Summa 27 372 7 889 4 403 1 933 10 667 52 264
Remuneration from the parent company Ersättning från moderbolaget 18 960 4 996 2 778 1 292 7 272 35 298
Remuneration from subsidiaries Ersättning från dotterföretag 8 412 2 893 1 625 641 3 395 16 966

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare under 2017

Thousands, SEK Basic salary/Board remuneration Variable remuneration LTI-program 1) Other
benefits/
remunerations
Pension costs Total
Kkr Grundlön/ styrelse-arvode Rörlig ersättning LTI-program 1) Övriga
förmåner/
ersättningar
Pensions-kostnad Summa
Chairman of the Board, Göran Grosskopf Styrelsens ordförande, Göran Grosskopf 720 720
Vice Chairman of the Board, Mats Paulsson Styrelsens vice ordförande, Mats Paulsson 330 330
Other members of the Board Övrig styrelse
Karl-Axel Granlund Karl-Axel Granlund 360 360
Lars Sköld Lars Sköld 420 420
Fredrik Paulsson Fredrik Paulsson 330 330
Kerstin Lindell Kerstin Lindell 360 360
Nina Udnes Tronstad Nina Udnes Tronstad 300 300
Malin Persson Malin Persson 300 300
Board of Directors fees, remuneration from the parent company Styrelsearvode, ersättning från moderbolaget 3 120 3 120
CEO, Jesper Göransson Verkställande direktör, Jesper Göransson 6 600 3 270 1 806 516 3 250 15 442
Other senior officers, remuneration from the parent company Andra ledande befattningshavare, ersättning från moderbolaget 6 600 3 270 1 754 651 3 153 15 428
Other senior officers, remuneration from subsidiaries Andra ledande befattningshavare, ersättning från dotterföretag 7 740 3 835 2 008 587 3 135 17 305
Total Summa 24 060 10 375 5 568 1 754 9 538 51 295
Remuneration from the parent company Ersättning från moderbolaget 16 320 6 540 3 560 1 167 6 403 33 990
Remuneration from subsidiaries Ersättning från dotterföretag 7 740 3 835 2 008 587 3 135 17 305
1) För mer information se avsnitt Långsiktigt incitamentsprogram (LTI-program).

Kommentarer till tabellerna

Rörlig ersättning kan, från tid till annan, erbjudas till VD och andra ledande befattningshavare. Övriga förmåner och ersättningar avser huvudsakligen tjänstebil och semesterersättning.

Pensionskostnad avser den kostnad som belastat året. Se not 30 för ytterligare information om pensioner. År 2018 omfattades gruppen ledande befattningshavare i koncernen av sju personer (sex), varav fyra personer (tre) i moderbolaget. Gruppen bestod av sex personer fram till och med 31 oktober 2018, varav tre personer i moderbolaget.

Styrelsen

På årsstämman 2018 beslutades att ersättningen till styrelsens ledamöter skulle uppgå till 4 260 kkr (3 120), varav 3 600 kkr (2 700) utgörs av styrelsearvode och 660 kkr (420) utgörs av arvode för utskottsarbete. Arvode till styrelsens ordförande har utgått med 800 kkr (600) och till övriga styrelseledamöter med 2 800 kkr (2 100). Arvode för arbete i ersättningsutskott har utgått med 180 kkr (90), finansutskott med 180 kkr (90) samt arvode för arbete i revisionsutskott med 300 kkr (240).

Arvode utgår inte till de styrelseledamöter som är tillsvidareanställda i koncernen. Avtal om framtida pension/avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för övriga styrelseledamöter.

Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Gruppen ledande befattningshavare omfattar de sju personer som ingår i koncernledningen. Gruppen bestod av sex personer fram till och med 31 oktober 2018. Principer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutades på årsstämman 2018.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, eventuell rörlig ersättning, extra sjuk- och sjukvårdsförsäkring och de förmåner vilka också gäller för Peabkoncernens övriga anställda samt pension. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och baserad på befattningshavarens ansvar och kompetens.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning får högst uppgå till 60 procent av fast lön och ska främst vara baserad på Peabkoncernens lönsamhet samt andra, vid var tid, väsentliga koncernmål. Rörlig ersättning ska fastställas för varje enskilt verksamhetsår. Rörlig ersättning för verksamhetsåret 2018 kunde maximalt uppgå till 4 320 kkr (3 960) för verkställande direktören och totalt till 9 442 kkr (8 604) för övriga ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen som lön eller placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Vid utbetalning som engångsbetald pensionspremie sker uppräkning så att totalkostnaden för Peab blir neutral.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program. För ledande befattningshavare och verkställande direktören är maximalt årligt utfall (inklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. Utfall av LTI-program placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Avsättning till LTI-program för verksamhetsåret 2018 kunde maximalt uppgå till 2 880 kkr (inklusive sociala avgifter) för verkställande direktören och totalt till 6 245 kkr (inklusive sociala avgifter) för övriga ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden från Peabs sida skall vara högst 24 månader och från ledande befattningshavare högst sex månader. Om avgångsvederlag utgår, skall den sammanlagda ersättningen för uppsägningslön och avgångsvederlag högst uppgå till 24 månadslöner.

Verkställande direktören

Till verkställande direktören, Jesper Göransson, i Peab AB har för 2018 utgått lön och annan ersättning, inräknat förmåner med totalt 7 763 kkr (7 116). Därutöver har för 2018 rörlig ersättning utgått med 2 477 kkr (3 270) samt avsättning för LTI-program gjorts med 1 389 kkr (1 806), vilken placerats som pensionssparande i ett finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Pensionspremier har under året uppgått till 3 668 kkr (3 250).

För verkställande direktören finns en utfästelse som medför pension från 62 års ålder. För denna utfästelse betalas årliga pensionspremier som uppgår till 47 procent av grundlönen. Dessa pensioner är avgiftsbestämda.

Uppsägningstiden från Peabs sida är tolv månader med reducering för lön från ny arbetsgivare kombinerat med ett avgångsvederlag om tolv månadslöner. Uppsägningstid för verkställande direktören är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.

Andra ledande befattningshavare

Med andra ledande befattningshavare avses de sex personer (fram till och med 31 oktober fem personer) förutom verkställande direktören som ingår i Peabs koncernledning. Lön och annan ersättning, inräknat förmåner till andra ledande befattningshavare uppgick till 17 282 kkr (15 578). Därutöver har för 2018 rörlig ersättning utgått med 5 412 kkr (7 105) samt avsättningar för LTI- program gjorts med 3 014 kkr (3 762), vilka placerats som pensionssparande i ett finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Pensionspremier avseende andra ledande befattningshavare har under året uppgått totalt till 6 999 kkr (6 288).

Pensionspolicy för ledande befattningshavare innebär att pensionspremierna är baserade på en premietrappa inom alternativ ITP eller premiebestämda innebärande att total premie utgör 35-47 procent av den fasta lönen. Vissa ledande befattningshavare har överenskommelser med Peab att anställningen upphör den månaden då befattningshavaren fyller 62 år. Övriga ledande befattningshavare har en överenskommelse att anställningen upphör den månad då befattningshavaren fyller 65 år.

Uppsägningstiden från Peabs sida är tolv månader med reducering för lön från ny arbetsgivare kombinerat med ett avgångsvederlag om sex-tolv månadslöner. Uppsägningstid för ledande befattningshavare är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI-program)

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas att delta i ett LTI-program. För 2015-2017 lanserades ett LTI-program med årliga avsättningar baserade på uppfyllnad av rörelsemarginalmål för koncernen. Avsättningarnas storlek var kopplade till det totala årliga utdelningsbeloppet till aktieägarna. Programmet riktade sig till cirka 500 av koncernens nyckelpersoner. För att erhålla utdelning i LTI-programmet krävdes att den anställdes anställning var obruten per den 31 december 2017. För 2017 uppgick kostnaden för LTI-programmet till 83 Mkr inklusive sociala avgifter.

För 2018-2020 har ett nytt LTI-program lanserats med årliga avstämningar av rörelsemarginalmål för koncernen. Programmet riktar sig till cirka 500 av koncernens nyckelpersoner. För att erhålla utdelning i LTI-programmet krävs att den anställde är kvar i anställning den 31 december 2020. För ledande befattningshavare och verkställande direktören är maximalt årligt utfall (inklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. För övriga befattningar är den övre gränsen (inklusive sociala avgifter) 15-35 procent av fast årslön, beroende på befattning. Utfall av LTI-programmet ska placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien. För 2018 uppgick kostnaden för LTI-programmet till 94 Mkr inklusive sociala avgifter.

Vinstandelsstiftelse

Peab bildade under 2007 en vinstandelsstiftelse vars syfte är att skapa ökad delaktighet genom medarbetarnas delägarskap samt skapa bättre ekonomiska förutsättningar för medarbetarna efter pensioneringen. Medarbetarens årliga vinstandel relateras till medarbetarens vinstandelsberättigade arbetstid under året. I samband med pensioneringen får den anställde lyfta sin andel i vinstandelsstiftelsen. Stiftelsens förmögenhet ska, enligt stiftelsens placeringspolicy, i huvudsak placeras i Peabaktier. För 2018 avsatte Peab 80 Mkr. Beloppet, minskat med löneskatt, inbetalas till stiftelsen under 2019. För 2017 avsattes 73 Mkr inklusive särskild löneskatt.

Ledande befattningshavare samt övriga medarbetare med annan rörlig ersättning ingår inte i den krets som omfattas av vinstandelsstiftelsen.