Not 17 Materiella anläggningstillgångar

Group 2018‚ MSEK Buildings and land Machinery and equipment Construction in progress Total
Koncernen 2018, Mkr Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 2 849 8 778 320 11 947
Purchases Inköp 71 1 030 440 1 541
Purchases through acquired companies Inköp via förvärvade företag 36 36
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar -440 -444 -884
Sales via sold company Försäljning via sålda bolag -28 -28
Reclassifications Omklassificering 26 159 -216 -31
Exchange rate differences Valutakursdifferens 18 41 59
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 496 9 600 544 12 640
Opening depreciation Ingående avskrivningar -910 -5 509 -6 419
Accumulated depreciation in acquired companies Ackumulerad avskrivning förvärvade företag -6 -6
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 89 384 473
Sales via sold company Försäljning via sålda bolag 15 15
Depreciation Avskrivningar -105 -827 -932
Reclassifications Omklassificering -5 12 7
Exchange rate differences Valutakursdifferens -4 -23 -27
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -920 -5 969 -6 889
Opening write-downs Ingående nedskrivningar -4 -16 -20
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 8 8
Reversing previously made write-downs Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 2 2
Closing accumulated write-downs Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 -8 -10
Closing recognized value Utgående redovisat värde 1 574 3 623 544 5 741

 

Group 2017‚ MSEK Buildings and land Machinery and equipment Construction in progress Total
Koncernen 2017, Mkr Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 2 090 8 062 137 10 289
Purchases Inköp 10 1 171 293 1 474
Purchases through acquired companies Inköp via förvärvade företag 4 29 33
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar -18 -385 -403
Sales via sold company Försäljning via sålda bolag -101 -101
Reclassifications 1) Omklassificering 1) 756 54 -110 700
Exchange rate differences Valutakursdifferens 7 -52 -45
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 849 8 778 320 11 947
Opening depreciation Ingående avskrivningar -782 -5 212 -5 994
Accumulated depreciation in acquired companies Ackumulerad avskrivning förvärvade företag -6 -6
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 14 342 356
Sales via sold company Försäljning via sålda bolag 80 80
Depreciation Avskrivningar -102 -757 -859
Reclassifications 1) Omklassificering 1) -40 -40
Exchange rate differences Valutakursdifferens 44 44
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -910 -5 509 -6 419
Opening write-downs Ingående nedskrivningar -2 -16 -18
Write-downs 2) Nedskrivningar 2) -2 -2
Closing accumulated write-downs Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 -16 -20
Closing recognized value Utgående redovisat värde 1 935 3 253 320 5 508

1) Efter en genomgång av fastighetsbeståndet har det beslutats att vissa fastigheter som tidigare har rapporterats som projekt- och exploateringsfastigheter, det vill säga lagerfastigheter, istället ska klassificeras som driftsfastigheter i de fall det inte finns någon planerad avyttring och fastigheten kan komma att finnas kvar i koncernen under en längre tid. Från och med 1 januari 2017 har därför fastigheter till ett bokfört värde om 619 Mkr omklassificerats till driftsfastigheter.

2) Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar redovisas på följande rad i resultaträkningen:

MSEK 2018 2017
Mkr 2018 2017
Production costs Kostnader för produktion 2 -2
Total Summa 2 -2

Under året har låneutgifter aktiverats med 4 Mkr (0).

Machinery and equipment

Parent company, MSEK

2018

2017

Maskiner och inventarier

Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 5 5
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar -3
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 5
Opening depreciation Ingående avskrivningar -4 -4
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 3
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -1 -4
Closing recognized value Utgående redovisat värde 1 1

Koncernens finansiella leasing

Företag i koncernen leasar fordon, entreprenadmaskiner och annan produktionsutrustning under ett flertal olika finansiella leasingavtal. Redovisat värde avseende koncernens finansiella leasing uppgår till 636 Mkr (598). När leasingavtalen upphör har Peab i normalfallet en skyldighet att köpa utrustningen till restvärdet. De leasade tillgångarna ägs av leasingföretagen.