Not 2 Nya IFRS 2018

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, ersatte från och med 2018 tidigare standarder relaterade till intäktsredovisning såsom IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet. IFRS 15 baseras på att intäkt redovisas när kontroll över vara eller tjänst överförs till kunden vilket skiljer sig från tidigare redovisningsstandards som baseras på överföring av risker och förmåner. Även om IFRS 15 innebär ett nytt sätt att fastställa hur och när intäkter ska redovisas, har det inte lett till några väsentliga effekter för Peabkoncernen.

Peab har valt att tillämpa IFRS 15 retroaktivt med omräkning av de finansiella rapporterna för 2017.

Inom affärsområde Projektutveckling fanns till och med 2017 skillnader mellan operativ och legal redovisning. Denna skillnad avspeglades också i hur koncernledning och styrelse följde upp koncernen som helhet. Peab tillämpade IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastigheter i den legala redovisningen. För Peabs bostadsprojekt i Finland och Norge samt egna hem (villor) i Sverige innebar denna princip att IAS 18 Intäkter tillämpats, vilket innebar att projekten vinstavräknas först vid överlämnandet av bostaden. Den operativa redovisningen liksom segmentsredovisningen skedde utifrån successiv vinstavräkning. Vid införandet av IFRS 15 redovisas egna hemsprojekt i Sverige som intäkt över tid. För bostadsprojekt i Finland och Norge ledde IFRS 15 inte till någon förändring av redovisningen jämfört med tidigare tillämpning, eftersom vinstavräkning skedde först vid överlämnandet av bostaden till köparen. Efter införandet av IFRS 15 speglar segmentsredovisningen den legala redovisningen. Skillnaden mellan legal och operativ redovisning försvinner således för både affärsområde Projektutveckling och koncernen som helhet.

Enligt IFRS 15 fördelas försäljningspriset på de identifierade prestationsåtaganden som finns i avtalen med kunderna. Intäkten redovisas när prestationsåtagandet är uppfyllt, vilket kan vara vid en tidpunkt eller över tid. För Peabs entreprenadverksamhet inom affärsområde Bygg och Anläggning innebar IFRS 15 ingen väsentlig förändring i när eller till vilket belopp intäkten redovisas. Affärsområde Industri redovisar intäkter enligt både IFRS 15 och IAS 17 Leasingavtal men övergången till IFRS 15 innebar inte någon väsentlig förändring i sättet att redovisa intäkter. Affärsområde Projektutveckling redovisar merparten av intäkterna över tid. Svenska bostadsrättsprojekt redovisas enligt IFRS 15 över tid, vilket är oförändrat mot tidigare. Kontrakten med bostadsrättsföreningen ingås samtidigt, är prissatta som en helhet och bedöms utgöra ett prestationsåtagande. Detta innebär att intäkter redovisas baserat på projektets färdigställandegrad utifrån nedlagda kostnader i förhållande till projektets beräknade totala kostnader. Försäljning av mark och uppförande av byggnad sker enligt avtal med Bostadsrättsföreningen, som utgör en självständig juridisk person. För mer information se not 3.

Befarade förluster kostnadsförs likt tidigare, så snart de är kända. Enligt IFRS 15 redovisas den ej upparbetade delen av befarad förlust som avsättning. Detta är en förändring jämfört med IAS 11 då den ej upparbetade delen av befarad förlust redovisades som Upparbetad men ej fakturerad intäkt bland omsättningstillgångarna eller Fakturerad men ej upparbetade intäkt bland kortfristiga skulder.

Inga väsentliga effekter har identifierats vid Peabs omräkning till IFRS 15. Per den 1 januari 2017 påverkade omräkningen eget kapital med -40 Mkr. Omräkningen till IFRS 15 minskade nettoomsättningen 2017 med 109 Mkr till 49 981 Mkr och rörelseresultatet förbättrades med 13 Mkr till 2 418 Mkr. Årets totalresultat 2017 förbättrades med 10 Mkr varför eget kapital vid utgången av 2017 var 10 332 Mkr.

Kassaflödet påverkades inte av omräkningen men en viss förskjutning skedde inom förändringar i rörelsekapital huvudsakligen på grund av att pågående arbete omklassificeras till projekt- och exploateringsfastigheter.

Omklassificering av pågående arbete

I samband med införandet av IFRS 15 togs beslut att den tidigare balansposten Pågående arbeten skulle inkluderas i balansposten Projekt- och exploateringsfastigheter. Per den 1 januari 2017 uppgick omfört belopp till 1 203 Mkr.

Orderingång och orderstock

Införandet av IFRS 15 medförde även nya upplysningskrav. Ett av upplysningskraven avser återstående prestationsåtagande, mer benämnd i dagligt tal som orderstock. Peab har tidigare valt att i samband med delårsrapporter upplysa om orderingång och orderstock för affärsområdena Bygg, Anläggning och Projektutveckling. Från och med 2018 redovisar även Industri orderingång och orderstock för produktområdena Asfalt, Byggsystem och del av Uthyrning.

IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 Finansiella instrument, ersatte IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, från och med den 1 januari 2018. Jämfört med IAS 39 medför IFRS 9 förändringar avseende framför allt klassificering och värdering av finansiella tillgångar och finansiella skulder, nedskrivning av finansiella tillgångar samt säkringsredovisning. IFRS 9 ger möjlighet för ett företag att fortsätta att tillämpa reglerna för säkringsredovisning i IAS 39 även efter den 1 januari 2018 tills dess att IASB färdigställt sitt projekt om så kallad ”macro hedging”. Peab har dock valt att tillämpa samtliga delar av IFRS 9 från och med den 1 januari 2018. Peab har vidare valt att tillämpa undantaget i IFRS 9 som medger att jämförande information för tidigare perioder inte räknas om. De ändrade principerna för säkringsredovisning har inte påverkat koncernen. Effekterna av övriga delar av IFRS 9 för Peab beskrivs nedan.

Klassificering och värdering av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Peab innehar onoterade fonder som under IAS 39 klassificerats som ”Finansiella tillgångar som kan säljas” vilket innebär att fonderna värderats till verkligt värde via övrigt totalresultat. Fonderna uppfyller inte kriterierna i IFRS 9 för egetkapitalinstrument och kassaflödena från fonderna består inte heller enbart av betalningar av kapitalbelopp och ränta. Fonderna värderas därför till verkligt värde via resultaträkningen under IFRS 9. Det belopp i ”Fond för verkligt värde” om 4 Mkr som är hänförligt till fonderna per den 31 december 2017 omfördes till balanserade vinstmedel i öppningsbalansen per den 1 januari 2018.

Peab har även andelar i onoterade aktier och andelar som under IAS 39 värderats till anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar då verkligt värde inte kunnat fastställas med tillräcklig tillförlitlighet. Under IFRS 9 ska dock även sådana andelar värderas till verkligt värde. Vid omprövning av verkligt värde vid övergången till IFRS 9 har det konstaterats att redovisat värde approximativt överensstämmer med verkligt värde. Framtida värdeförändringar redovisas över årets resultat.

IFRS 9 har inte fått någon påverkan på redovisningen av Peabs finansiella skulder.

Tabellen nedan visar hur finansiella tillgångar och finansiella skulder klassificerades under IAS 39 per 2017-12-31 samt den nya klassificeringen under IFRS 9 per 2018-01-01. För mer information se not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde.

Group, MSEK Original classification according to IAS 39 New classification according to IFRS 9 Original recognized value according to IAS 39 New recognized value according to IFRS 9
Koncernen, Mkr Ursprunglig klassificering enligt IAS 39 Ny klassificering enligt IFRS 9 Ursprungligt redovisat värde enligt IAS 39 Nytt redovisat värde enligt IFRS 9
Financial assets Finansiella tillgångar
Other securities held as fixed assets Andra långfristiga värdepapper Financial assets availabel-for-sale Valued at fair value via the income statement Finansiella tillgångar som kan säljas Värderade till verkligt värde via resultaträkningen 80 80
Interest-bearing long-term receivables Räntebärande långfristiga fordringar Accounts and loan receivables Accrued acquisition value Kund- och lånefordringar Upplupet anskaffningsvärde 1 520 1 515
Other long-term receivables Andra långfristiga fordringar Accounts and loan receivables Accrued acquisition value Kund- och lånefordringar Upplupet anskaffningsvärde 108 108
Other long-term receivables Andra långfristiga fordringar Derivatives used in hedge accounting Derivatives used in hedge accounting Derivat som används i säkringsredovisningen Derivat som används i säkringsredovisnignen 2 2
Accounts receivable Kundfordringar Accounts and loan receivables Accrued acquisition value Kund- och lånefordringar Upplupet anskaffningsvärde 8 709 8 704
Interest-bearing current receivables Räntebärande kortfristiga fordringar Accounts and loan receivables Accrued acquisition value Kund- och lånefordringar Upplupet anskaffningsvärde 411 411
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Accounts and loan receivables Accrued acquisition value Kund- och lånefordringar Upplupet anskaffningsvärde 28 28
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar Financial assets valued at fair value via the income statement Valued at fair value via the income statement Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Värderade till verkligt värde via resultaträkningen 4 4
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar Accounts and loan receivables Accrued acquisition value Kund- och lånefordringar Upplupet anskaffningsvärde 96 96
Liquid funds Likvida medel Accounts and loan receivables Accrued acquisition value Kund- och lånefordringar Upplupet anskaffningsvärde 595 595
Total financial assets Summa finansiella tillgångar 11 553 11 543
Financial liabilities Finansiella skulder
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder Other financial liabilities Other financial liabilities Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder 2 573 2 573
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder Derivatives used in hedge accounting Derivatives used in hedge accounting Derivat som används i säkringsredovisningen Derivat som används i säkringsredovisningen 44 44
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder Other financial liabilities Other financial liabilities Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder 136 136
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder Financial liabilities valued at fair value via the income statement Valued at fair value via the income statement Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Värderade till verkligt värde via resultaträkningen 23 23
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder Other financial liabilities Other financial liabilities Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder 1 169 1 169
Accounts payable Leverantörsskulder Other financial liabilities Other financial liabilities Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder 4 882 4 882
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other financial liabilities Other financial liabilities Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder 14 14
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder Derivatives used in hedge accounting Derivatives used in hedge accounting Derivat som används i säkringsredovisningen Derivat som används i säkringsredovisningen 2 2
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder Other financial liabilities Other financial liabilities Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder 141 141
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder Financial liabilities valued at fair value via the income statement Valued at fair value via the income statement Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Värderade till verkligt värde via resultaträkningen 11 11
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 8 995 8 995

Nedskrivning av finansiella tillgångar

IFRS 9 kräver att förlustreservering görs för förväntade kreditförluster. Detta innebär en skillnad mot IAS 39 som endast kräver att förlustreservering görs då det inträffat en händelse som gör att Peab befarar att motparten inte kommer att kunna betala hela fordran. Peab har historiskt sett haft små kreditförluster i den löpande verksamheten. Införandet av IFRS 9 innebär därför endast en begränsad ökning av koncernens reserveringar för kreditförluster. I tabellen nedan specificeras ökningen av förlustreserven per post som påverkats per den 1 januari 2018. Ökningen i förlustreserven på grund av övergången till IFRS 9 har redovisats mot balanserade vinstmedel i öppningsbalansen för 2018 med netto -7 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt.

Group, MSEK
Koncernen, Mkr
Loss reserve per 31 December 2017 according to IAS 39 Förlustreserv per 31 december 2017 enligt IAS 39 46
Further write-downs per 1 January 2018 for: Ytterligare nedskrivning per 1 januari 2018 för:
Accounts receivable and other receivables Kundfordringar och andra fordringar 5
Interest-bearing long-term receivables Långfristiga räntebärande fordringar 5
Loss reserve per 1 January 2018 according to IFRS 9 Förlustreserv per 1 januari 2018 enligt IFRS 9 56

Balansräkning i sammandrag, 2017-01-01

Group, MSEK Reported balance sheet Reclassification work-in-progress Adjustment IFRS 15 Adjusted balance sheet
2016-12-31 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
Koncernen, Mkr Rapporterad balansräkning Omklassificering pågående arbeten Justering IFRS 15 Justerad balansräkning
2016-12-31 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
Assets Tillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 2 036 2 036
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 4 277 4 277
Interest-bearing long-term receivables Räntebärande långfristiga fordringar 1 762 1 762
Other financial fixed assets Övriga finansiella tillgångar 1 757 1 757
Deferred tax recoverables Uppskjuten skattefordran 69 69
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 9 901 9 901
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 7 007 1 203 -292 7 918
Inventories Varulager 364 364
Work-in-progress Pågående arbete 1 203 -1 203
Interest-bearing current receivables Räntebärande kortfristiga fordringar 336 336
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 11 736 32 11 768
Liquid funds Likvida medel 1 062 1 062
Total current assets Summa omsättningstillgångar 21 708 -260 21 448
Total assets Summa tillgångar 31 609 -260 31 349
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital 9 380 -40 9 340
Liabilities Skulder
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder 2 728 2 728
Deferred tax liabilities Uppskjuten skatteskuld 372 -12 360
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 776 776
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 3 876 -12 3 864
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder 2 294 2 294
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 16 059 -208 15 851
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 18 353 -208 18 145
Total liabilities Summa skulder 22 229 -220 22 009
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 31 609 -260 31 349

Resultaträkning, jan-dec 2017

Group, MSEK Reported income statement Adjustment IFRS 15 Adjusted income statement
Koncernen, Mkr Rapporterad resultaträkning Justering IFRS 15 Justerad resultaträkning
Net sales Nettoomsättning 50 090 -109 49 981
Production costs Kostnader för produktion -45 345 116 -45 229
Gross profit Bruttoresultat 4 745 7 4 752
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -2 620 6 -2 614
Other operating income Övriga rörelseintäkter 305 305
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -25 -25
Operating profit Rörelseresultat 2 405 13 2 418
Financial income Finansiella intäkter 191 191
Financial expenses Finansiella kostnader -151 -151
Net finance Finansnetto 40 40
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 445 13 2 458
Tax Skatt -388 -3 -391
Profit for the year Årets resultat 2 057 10 2 067
Profit for the year attributable to: Årets resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 2 057 10 2 067
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Profit for the year Årets resultat 2 057 10 2 067

Balansräkning i sammandrag, 2017-12-31 respektive 2018-01-01

Group, MSEK Reported balance sheet Reclassification work-in-progress Adjustment IFRS 15 Adjusted balance sheet Adjustment IFRS 9 Adjusted balance sheet
2017-12-31 2017-12-31 2017-12-31 2017-12-31 2018-01-01 2018-01-01
Koncernen, Mkr Rapporterad balansräkning Omklassificering pågående arbete Justering IFRS 15 Justerad balansräkning Justering IFRS 9 Justerad balansräkning
2017-12-31 2017-12-31 2017-12-31 2017-12-31 2018-01-01 2018-01-01
Assets Tillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 2 167 2 167 2 167
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 5 508 5 508 5 508
Investment property Förvaltningsfastigheter 871 871 871
Interest-bearing long-term receivables Räntebärande långfristiga fordringar 1 520 1 520 -5 1 515
Other financial fixed assets Övriga finansiella tillgångar 1 147 1 147 1 147
Deferred tax recoverables Uppskjuten skattefordran 15 -2 13 13
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 11 228 -2 11 226 -5 11 221
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 6 439 1 349 -176 7 612 7 612
Inventories Varulager 399 399 399
Work-in-progress Pågående arbete 1 349 -1 349
Interest-bearing current receivables Räntebärande kortfristiga fordringar 411 411 411
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 11 855 27 11 882 -5 11 877
Liquid funds Likvida medel 595 595 595
Total current assets Summa omsättningstillgångar 21 048 -149 20 899 -5 20 894
Total assets Summa tillgångar 32 276 -151 32 125 -10 32 115
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital 10 362 -30 10 332 -7 10 325
Liabilities Skulder
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder 2 573 2 573 2 573
Deferred tax liabilities Uppskjuten skatteskuld 211 -10 201 -3 198
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 840 840 840
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 3 624 -10 3 614 -3 3 611
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder 1 169 1 169 1 169
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 17 121 -111 17 010 17 010
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 18 290 -111 18 179 18 179
Total liabilities Summa skulder 21 914 -121 21 793 -3 21 790
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 32 276 -151 32 125 -10 32 115