Ett hållbart arbetssätt skapar värde för fler

I Peab ska varje affär vara hållbar. För att uppnå detta bedriver vi ett ansvarsfullt företagande med utgångspunkt i våra kärnvärden, vår affärsidé, vår vision, våra strategiska målsättningar och vår Uppförandekod. Detta innebär också att vi följer FN:s Global Compact. Hållbarhetsaspekterna Människa, Miljö och Affär har haft stor inverkan vid fastställandet av fokusområden och affärsplanemål för perioden 2018­-2020. Målen ska styra mot hållbara metoder och arbetssätt. Ett ansvarsfullt företagande ska genomsyra hela Peab.

Vår vision är att vara Nordens Samhällsbyggare och det är så vi vill att våra intressenter ska uppfatta oss. Vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling innebär till exempel att vi bygger hus eller att vi anlägger en modern infrastruktur, men det innebär också att vi bidrar till bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna som vi planerar, bygger och anlägger. Som stor men ändå lokal arbetsgivare är det mycket viktigt för oss att skapa god förståelse för behoven i lokalsamhället. Vår ambition är att omsätta denna förståelse i ett aktivt samhällsengagemang där vi kan göra konkret och lokal nytta.

Vi gör mycket själva men ännu mer i samverkan med andra. Som ett av Sveriges största byggföretag tar vi ett stort ansvar för att hålla branschen sund, säker och attraktiv. Genom att vi tar ansvar för att arbeta hållbart, ansvarsfullt och långsiktigt kan också mervärden för våra intressenter skapas.

Intressenterna visar vägen

Peabs intressenters behov och krav har en mycket stor påverkan för hur koncernen prioriterar och agerar. Genom att bedriva en omfattande och öppen intressentdialog får vi god förståelse för vilka frågor som är viktigast för respektive grupp. I en föränderlig omvärld med ständigt skiftande behov är en löpande intressentdialog central för att snabbt fånga upp nya behov och försöka möta dem. Intressentdialogens sammanvägda resultat utgör grunden till väsentlighetsanalysen och utgångspunkten för våra prioriteringar. Under 2018 genomfördes ett stort antal intressentdialoger vilka gav oss värdefull vägledning kring beslut och åtgärder till exempel rörande våra miljömål, vårt mångfaldsarbete och vårt arbete för sund konkurrens.

Peabs definition av hållbarhet

För Peab innebär hållbarhet ansvarsfullt företagande. Det vi gör ska vara etiskt och långsiktigt hållbart för Människa, Miljö och Affär.

Intressent Förväntningar på Peab Exempel på dialogform
Aktieägare Ansvarsfullt etiskt företagande, långsiktig ekonomisk värdeutveckling som skapar årlig utdelning, aktiv riskhantering, ansvar längs hela värdekedjan, klimatmedvetenhet och åtgärder för minskad klimatpåverkan, samhällsengagemang bland annat i form av integrationsarbete, praktikplatser och bidrag till ungas arbetslivserfarenhet Årsstämma, analytikerträffar, enkäter från etik- och miljöfonder, års­ och hållbarhetsredovisning, delårsrapporter, investerarträffar, nationella och internationella skattningar
Medarbetare; befintliga och potentiella Ansvarsfullt etiskt företagande, god arbetsmiljö och hög säkerhet, kompetensutveckling, gott ledarskap, likabehandling, jämställdhet och mångfald, goda och attraktiva arbets­- och anställningsvillkor, klimatmedvetenhet och åtgärder för minskad klimatpåverkan, samhällsengagemang bland annat i form av integrationsarbete, praktikplatser och bidrag till ungas arbetslivserfarenhet, ansvar längs hela värdekedjan Daglig dialog, medarbetarundersökning, elevundersökning, arbetsplatsmöten, facklig samverkan, internutbildningar, incidentuppföljning, chefsmöten, mål­- och utvecklingssamtal, extern undersökning kring arbetsgivarvarumärke studentrelationer och samverkan med utbildningsväsendet
Kunder Ansvarsfullt etiskt företagande, professionellt affärsmannaskap, kompetens, resurskapacitet, kvalitet, tillgänglighet, kostnadseffektivt byggande, goda arbets­- och anställningsvillkor, certifieringar, klimatmedvetenhet och åtgärder för minskad klimatpåverkan, samhällsengagemang bland annat i form av integrationsarbete, praktikplatser och bidrag till ungas arbetslivserfarenhet, ansvar längs hela värdekedjan Personliga möten, dagliga kontakter, nätverk, samarbetsprojekt, kundträffar, mässor, kundenkäter, frågeformulär från kunder, upphandlingar och revisioner.
Lokalsamhälle Bidrag till lokal samhällsutveckling, kostnadseffektivt byggande och bostäder i olika prisklasser, klimatmedvetenhet och åtgärder för minskad klimatpåverkan, engagemang i lokal miljövård, lokalt samhällsengagemang bland annat i form av integrationsarbete, praktikplatser och bidrag till ungas arbetslivserfarenhet, sponsring av lokal ungdomsverksamhet, ansvar längs hela värdekedjan Studiebesök, samverkansprojekt, informationsträffar, nätverk, kontakter med länsstyrelser/ kommuner, miljöredovisningar, visionsarbeten, mentorskap, sponsringsprojekt, medborgar- och boendedialog
Leverantörer Ansvarsfullt etiskt företagande, professionellt affärsmannaskap, klimatmedvetenhet och åtgärder för minskad klimatpåverkan (gärna i samverkan med leverantören), ansvar längs hela värdekedjan Upphandlingar, leverantörsutvärdering, personliga möten, dagliga kontakter, leverantörsträffar, hållbarhetsdialoger och samarbetsprojekt

Människa, Miljö och Affär samlar Peabs hållbara arbete

I Peab har vi valt att samla vårt hållbara arbete inom de tre områdena Människa, Miljö och Affär. Vi gör bedömningen att de områden som vi sedan tidigare identifierat som de mest relevanta för oss att hantera, följa upp och rapportera kring gäller även för 2018. Under året har ett omfattande arbete gjorts med att se över uppföljningsprocessen av dessa områden, vilket inkluderat en revidering av relevanta nyckeltal. Resultatet av arbetet har bland annat varit att antalet nyckeltal nu är något färre, i syfte att säkerställa datakvalitet.

Peabs materiella områden, med tillhörande prioriteringar, är omfattande och komplexa vilket medför att vägen mot målet tar tid samt kräver uthållighet och kontinuitet. Vår löpande intressentdialog säkerställer att vi är kontinuerligt uppdaterade kring vad som påverkar intressenternas beslutsfattande och förväntningar på oss.

De globala målen och Agenda 2030 som utgångspunkt

Under 2018 genomförde Peab en analys och ett utvecklingsarbete för att fastställa vilka av FN:s 17 globala mål som vi har bäst förutsättningar att bidra till. Analysen och utvecklingsarbetet skedde i flera steg, i verksamheten men också i styrelse och koncernledning, där de 17 målen med 169 delmål diskuterades och bearbetades. En slutsats blev att Peabkoncernen mer eller mindre bidrar till och påverkas av samtliga globala mål då de är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. För perioden 2018-2020 bedöms dock fem av målen som extra prioriterade, då de antingen utgörs av områden som innebär stor potentiell risk eller områden där Peab har stor möjlighet att driva hållbar utveckling.

Styrningen av Peabs hållbara arbete

Ett hållbart arbetssätt är basen för Peabs ansvarsfulla företagande och därför högt prioriterat i kärnverksamheten. Peabs strategiska hållbarhetsarbete handlar i första hand om att hantera risk, att bedriva systematiskt kvalitetsarbete och att på ett nyskapande, ansvarsfullt sätt möjliggöra hållbar utveckling såväl internt som genom extern samverkan.

Peabs styrelse prioriterar hållbarhetsfrågorna och har ålagt koncernledningen det övergripande ansvaret för styrning och uppföljning av integreringen av ett hållbart arbetssätt i hela verksamheten. Att arbeta hållbart är för Peab en avgörande strategisk fråga, som i praktiken alltid ska omsättas lokalt och jordnära.

Peabs hållbarhetschef, som rapporterar till koncernledningen (COO), är ansvarig för att strategiskt driva och samordna hållbarhetsarbetet. Därför har hållbarhetschefen tillsammans med affärsområdena och funktionsspecialister ansvar för integrering av ett hållbart arbetssätt i verksamhetens alla delar. För Peab är det självklart att inkludera medarbetarna genom transparens och genom att sprida kunskap om grundläggande hållbarhetsfaktorer. Koncernen bedriver därför ett omfattande kompetenshöjande arbete på alla nivåer i företaget inom frågor som arbetsmiljö och hälsa, miljö, likabehandling, ledarskap, etik och antikorruption.

Centrala regelverk och ledningssystem för styrning

I Peab ska varje del av organisationen följa internationella konventioner och nationella lagar. Det mest centrala interna styrdokumentet, Peabs Uppförandekod, bygger på FN:s Global Compacts principer som inkluderar försiktighetsprincipen. Peab undertecknade Global Compact 2012, och års-­ och hållbarhetsredovisningen utgör koncernens Communication on Progress, den årliga redogörelsen till Global Compact. Peab avser att fortsätta följa Global Compact enligt beslut från verkställande direktören.

Koncernchefen har det yttersta ansvaret för att Peabs Uppförandekod efterlevs och kommuniceras. Varje medarbetare ansvarar i sin tur för att ta del av och följa Uppförandekoden. Leverantörsuppföljning utifrån vad Uppförandekoden föreskriver åligger koncernens inköpsfunktion. För den som vill uppmärksamma Peab om att avvikelser mot Uppförandekoden eller andra oegentligheter sker i verksamheten finns en visselblåsarfunktion för såväl interna medarbetare som externa intressenter. Funktionen hanteras av Peabs Etiska råd. Visselblåsaren har möjlighet att vara anonym. Peabs Uppförandekod kompletteras av fyra policyer; Miljöpolicy, Kvalitetspolicy, Informationssäkerhetspolicy och Arbetsmiljöpolicy. Dessa kompletteras i sin tur av ett antal stödjande dokument, exempelvis koncernens likabehandlingsplan.

Styrning inom området Människa

Peabs Uppförandekod reglerar flera delar inom området Människa, så som exempelvis mänskliga rättigheter, föreningsfrihet, förbud mot tvångs- och barnarbete och förbud mot diskriminering. Uppförandekoden med tillhörande policydokument uppfyller även kraven i svenska Arbetsmiljö­verkets författning AFS 2001:1. I Norge arbetar Peab enligt arbetsmiljölagen samt gällande föreskrifter för bygg-­ och anläggningsbranschen. Den finska verksamheten är certifierad enligt OHSAS 18001 och under 2019 kommer certifiering ske enligt ISO 45001.

Peabs arbete inom ramen för området Människa har framför allt påverkan på de egna medarbetarna och inom den egna organisationen men det sociala ansvaret som sträcker sig utanför företagets gränser tar allt större plats som en del av Peabs samhällsansvar.

Det strategiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på koncern-­ och affärsområdesnivå, tillsammans med relevant kompetens på samtliga nivåer i organisationer som ansvarar för att omsätta strategin till verklighet. Våra prioriteringar inom arbetsmiljö är desamma i alla tre länderna, dock med hänsyn till nationella juridiska skillnader. Arbetsmiljöarbetet är integrerat med koncernens arbete mot diskriminering och för likabehandling. I Peabkoncernen arbetar 163 (173) medarbetare specifikt med arbetsmiljöfrågor. Därtill finns 668 (665) skyddsombud vilka alla är utsedda av och företräder medarbetarna. I Peab finns också 127 (63) handläggare i arbetsmiljöfrågor (HAMare) som arbetar på fackligt uppdrag. Tillsammans utgör medarbetare som arbetar med arbetsmiljöfrågor 6,5 procent (7,1) av medarbetarna i Peab.

Peabs COO har det övergripande ansvaret för att verksamhetsnära stödsystem för HR­-processerna finns på plats. De system som rör Ekonomi och Finans samt lön och ersättningsfrågor ansvarar CFO för. Linjechefer med stöd av specialistfunktioner har det operativa ansvaret för att såväl säkerhet, kompetensutveckling, mångfald och arbetsvillkor upprätthålls i verksamheten, som att Uppförandekoden efterlevs.

I händelse av en allvarlig olycka aktiveras Peabs krisorganisation, som utgörs av cirka 100 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Peabs sponsringsarbete styrs av riktlinjer för sponsring. Koncernens sponsringsengagemang ska ske med lokal utgångspunkt och med krav på att varje sponsrad verksamhet ska generera någon form av motprestation tillbaka till samhället. Ett koncernövergripande sponsringsråd sammanträder en gång per månad för att ta ställning till sponsringsförfrågningar.

Styrning inom området miljö

Peabs miljöarbete är aktivt och verksamhetsnära och sker i alla organisationens delar.

De gemensamma miljöfrågorna samordnas av en miljöchef. Koncernen har sedan januari 2018 tre övergripande miljömål beslutade av koncernledningen och förankrade i styrelsen (läs mer här). De gemensamma målen bryts ner och konkretiseras i de olika verksamheterna utifrån affärsområdenas unika förutsättningar och utmaningar. Miljöchefen driver det tvärfunktionella, koncerngemensamma miljöarbetet och därefter har affärsområdenas miljöchefer ansvar för att göra verksamhetsspecifik riskanalys och formulera detaljmål. Nyckeltal och mätmetoder samordnas på koncernnivå även om verksamhetsspecifika indikatorer och mätningar kan förekomma.

Huvuddelen av Peabs verksamhet arbetar inom ramen för ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Delar av den svenska verksamheten är också certifierad enligt ISO 9001:2015 och under 2019 inleds motsvarande certifiering av den norska verksamheten. Miljöledningssystemet är integrerat i verksamhetsledningssystemet och kompletteras av Peabs Miljöpolicy, som uppfyller samtliga krav för ISO 14001:2004.

I affärsområdenas ansvar ligger att upprätta processer och handlingsplaner som gör att ledningssystem och policy implementeras och efterlevs i det dagliga operativa arbetet. Därtill ska affärsområdena aktivt driva ett kontinuerligt förbättringsarbete för en minskad miljöbelastning utifrån de tre koncernmålen.

Peabs arbete inom ramen för området Miljö påverkar den egna verksamheten men har ännu större påverkan på den omgivande miljön – inte minst med tanke på den stora andel av globala utsläpp som bygg- och anläggningsbranschen står för.

Styrning inom området Affär

Peabs koncernledning har ansvar för inköpsstyrning och styrning av arbetet med etik och antikorruption. Det centrala styrdokumentet för dessa områden utgörs av Uppförandekoden. För den operativa styrningen har koncernens Etiska råd en viktig roll för att hantera och följa upp arbetet med etik och antikorruption, kompletterat av ett visselblåsarsystem som är ett viktigt verktyg för att uppmärksamma avvikelser från Uppförandekod och gällande lagstiftning.

Koncernens inköpschef är högst ansvarig för inköp i Peab. Koncernens regelverk och processer för inköp är tydligt kommunicerade i verksamheten. En viktig del är de grundläggande krav som anges i Peabs skriftliga avtal, så som exempelvis undertecknande och efterlevnad av Uppförandekoden. Två centrala stödfunktioner finns inom inköp; Inköpsstyrning samt Inköps­- och Logistikutveckling, vilka mäter, kontrollerar och stöttar utveckling inom prioriterade områden kopplade till leverantörer, arbetsmiljö och hållbarhet. Till exempel görs dagliga kontroller av leverantörsbasen främst baserat på ekonomiska parametrar, och halvårsvisa uppföljningar inom arbetsmiljö och arbetsrätt. För de riskkategorier som identifierats utifrån mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och affärsetik, drivs ett speciellt program med riktade insatser. Inköpsfunktionen ansvarar för leverantörsuppföljning utifrån Uppförandekoden.

Peabs arbete inom ramen för området Affären har stor påverkan på den egna verksamheten men bidrar också starkt till sunda och säkra villkor i resten av bygg- och anläggningsbranschen; både för aktörerna men också för de individer och samhällen som påverkas i leverantörskedjan.