Not 6 Förvärv av rörelse

2018

Under 2018 har Peab förvärvat 100 procent av aktierna i Asfaltpartner i Väst Produktion AB (namnändrat till Peab Asfalt Väst AB). Bolaget är verksamt i Västra Götaland med tyngdpunkt på Göteborg och Boråsregionen. Under året har också förvärv genomförts av Hoffmans Entreprenad AB (namnändrat till ATS Entreprenad AB) som bedriver elkraftentreprenader i Norrbotten. Förvärv har även skett av Røstad Maskin 2 AS (namnändrat till Røstad Maskin AS) som bedriver anläggningsverksamhet i Tromsö.

Ovanstående förvärv under 2018 gav individuellt oväsentliga förvärvseffekter ur koncernens perspektiv och uppgifterna om förvärvseffekterna lämnas i aggregerad form.

Under den tid som följde efter förvärven bidrog ovanstående dotterföretag och verksamheter med 91 Mkr till koncernens intäkter och 2 Mkr till koncernens resultat under 2018. Om förvärven hade inträffat per den 1 januari 2018, skulle dessa förvärv totalt påverkat koncernens intäkter med 134 Mkr och årets resultat med 5 Mkr.

Effekter av förvärv 2018

Förvärvens preliminära effekter på koncernens tillgångar och skulder redovisas nedan. Förvärvsanalyserna kan komma att justeras under en tolvmånadersperiod.

Goodwill består bland annat av personalresurser och framtida synergieffekter avseende främst gemensamma system och samutnyttjade resurser vilka inte uppfyller kriterierna för redovisning som immateriella tillgångar vid förvärvstidpunkten.

Totalt överförd ersättning uppgick till 34 Mkr.

Under året har även förvärv skett av tillgångar via aktieförvärv (substansförvärv som inte innefattar någon rörelse) vilket medfört ett kassaflöde om -45 Mkr och avser främst projekt- och exploateringsfastigheter med byggrätter i Stockholm och Örebro.

Förvärv efter balansdagen

Under 2019 har inga väsentliga förvärv gjorts fram till angivandet av dessa finansiella rapporter.

2017

Under 2017 har Peab förvärvat 60 procent av aktierna i AB Smidmek Eslöv. Bolaget konsolideras till 100 procent med tillämpning av Anticipated acquisition method, då det finns en put/call option om förvärv av resterade aktier. Bolaget kompletterar affärsområde Industris befintliga utbud avseende tillverkning av stommar i stål och betong. Under året har vidare förvärv genomförts av Tranab Markbyggnad AB som bedriver anläggningsverksamhet i Mälardalen samt Närke. Förvärv har även skett av berg- och betongtätningsverksamhet i Göteborg samt resterande 66,6 procent av aktierna i Telemark Vestfold Utvikling AS.

Ovanstående förvärv under 2017 gav individuellt oväsentliga förvärvseffekter ur koncernens perspektiv och uppgifterna om förvärvseffekterna lämnas i aggregerad form.

Under den tid som följde efter förvärven bidrog ovanstående dotterföretag och verksamheter med 275 Mkr till koncernens intäkter och 14 Mkr till koncernens resultat under 2017. Om förvärven hade inträffat per den 1 januari 2017, skulle dessa förvärv totalt påverkat koncernens intäkter med 648 Mkr och årets resultat med 27 Mkr.

I samband med förvärv av resterande 66,6 procent av aktierna i Telemark Vestfold Utvikling AS omvärderades befintligt innehav till verkligt värde. Omvärderingseffekten uppgick till 26 Mkr och redovisas som en övrig rörelseintäkt.

Under året har även förvärv skett av tillgångar via aktieförvärv (substansförvärv som inte innefattar någon rörelse) vilket medfört ett kassaflöde om -121 Mkr och avser främst projekt- och exploateringsfastigheter med byggrätter i Kungsängen, Oslo och Västerås.

De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:

MSEK 2018 2017
Mkr 2018 2017
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 60
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 30 27
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 40
Deferred tax recoverables Uppskjutna skattefordringar 2
Project and development properties and inventories Projekt- och exploateringsfastigheter samt varulager 1 211
Accounts receivable and other receivables Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 8 84
Liquid funds Likvida medel 9 53
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder -18 -25
Deferred tax liabilities Uppskjutna skatteskulder -3 -42
Provisions Avsättningar -3
Accounts payable and other current liabilities Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -9 -152
Net identifiable assets and liabilities Netto identifierbara tillgångar och skulder 18 255
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande -1
Previous value of share in joint venture Tidigare andelsvärde i joint venture -60
Group goodwill Koncerngoodwill 16 67
Consideration transferred Överförd ersättning 34 261

 

Överförd ersättning

MSEK 2018 2017
Mkr 2018 2017
Liquid funds Likvida medel 32 213
Contingent consideration Villkorad köpeskilling 2 11
Option liabilities Optionsskuld 37
Total consideration transferred Total överförd ersättning 34 261