Om hållbarhetsredovisningen

Detta appendix kompletterar Peabs hållbarhetsredovisning 2018, som omfattar perioden 1 januari till 31 december 2018, med hållbarhetsdata och GRI-index. Det är Peabs åttonde hållbarhetsredovisning och är upprättad i enlighet med GRI Standards: nivå ”Core”. Hållbarhetsredovisningen är ej granskad av tredje part. Peabs hållbarhetsredovisning publiceras en gång per år och den senaste publicerades den 5 april 2018.

Hållbarhetsredovisningen omfattar även den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med ÅRL 6 kap 11§.

Hållbarhetsredovisningens omfattning

Redovisningen omfattar koncernens verksamhet i Sverige, Norge och Finland, och samtliga bolag där Peab har operationell kontroll. Med utgångspunkt i väsentlighetsanalysen säkerställs att redovisningen fokuserar på de frågor som fångar verksamhetens mest betydande och direkta påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.

Förändringar i redovisningen

2018 års redovisning är enligt GRI Standards, vilket också är den största förändringen mot 2017 som var enligt GRI G4. För att säkerställa att hållbarhetsredovisningen täcker alla väsentliga områden har Peab inför årets redovisning genomfört en GAP-analys mellan GRI G4 och GRI Standards. Denna GAP-analys resulterade bland annat i ett omfattande arbete med att se över uppföljningsprocessen av Peabs materiella områden, vilket inkluderat en revidering av relevanta nyckeltal. Antalet indikatorer är därför numera något färre, i syfte att säkerställa datakvalitet.

Mer information om Peab finns på www.peab.se.

För information om Peabs hållbarhetsarbete hänvisas till: Maria Hernroth, Hållbarhetschef, maria.hernroth@peab.se