Affärsområde anläggning

Infrastruktursatsningar bakom stark volymtillväxt

Nyckeltal

2018 2017 2016
2018 2017 2016
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 13 745 11 825 10 740
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 415 374 355
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 3,0 3,2 3,3
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 16 349 14 191 12 089
Order backlog on 31 December, MSEK Orderstock per 31 december, Mkr 13 620 10 832 8 679
Number of employees on 31 December Antal anställda per 31 december 3 580 3 344 3 080

Affärsområde Anläggning är en ledande aktör i Sverige med verksamhet i Norge och Finland. Anläggning utför mark­- och ledningsarbeten, bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur samt utför grundläggningsarbeten. Verksamheten är organiserad i geografiska regioner och de specialiserade produktområdena; Lokal marknad, Infrastruktur samt Drift och underhåll.

Affärsområdet är verksamt på lokala anläggningsmarknader med att utföra mark­- och ledningsarbeten, grundläggning och byggnation av olika typer av anläggningar. Inom infrastrukturområdet och tung anläggning byggs vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar. Anläggning tillhandahåller även drift och underhåll av statligt och kommunalt väg­- och gatunät, skötsel av parker och yttre fastighetsskötsel samt drift av VA­-nät. Inom affärsområdet sker betydande samarbeten över regions­- och landsgränserna för gemensam utveckling och kompetensutbyte, projektstyrning och för att skapa skalfördelar i större och komplexa projekt.

VERKSAMHETEN 2018

Marknaderna i Sverige och Norge hade i de flesta geografier en god efterfrågan under året inom såväl infrastruktur som lokal marknad med fokus på områden där befolkningstillväxten ökar. Under året har affärsområdet haft en hög orderingång med ett ökat inslag av samverkansprojekt. I Finland har intresset från marknaden varit något lägre än tidigare år.

Vår strategi, att arbeta med systematisk riskhantering och selektering av projekt som passar organisationens kompetens, är viktig för att ha en sund orderstock. Under 2018 erhölls flera nya uppdrag. Bland annat byggs en ny sträckning av E22 mellan Sätaröd och Vä i mellersta Skåne åt Trafikverket. I projektet ingår att bygga 16 kilometer ny motorväg, omläggning och nybyggnad av korsande enskilda och allmänna vägar samt 26 nya broar.

I maj signerades kontraktet för fas två gällande Olskroken i Göteborg åt Trafikverket. Med en kontraktssumma om 2 900 Mkr är det Anläggnings största projekt någonsin. Olskroken är en av de allra viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet och ska byggas ut med planskilda järnvägsspår. Projektet är uppdelat i flera etapper och kommer att pågå till 2025.

I juli erhölls uppdraget att bygga Vattenfalls största landbaserade vindkraftsanläggningar i Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Det innefattar bland annat 67 km ny väg, 55 km kabelschakt och kabelförläggning samt 84 fundament. Beställare är Blakliden Fäbodberget Wind AB.

I Norge pågår ombyggnationen av motorvägsetappen på E6 mellan Trondheim och Melhus. Vägen byggs om från tvåfilig till fyrfilig väg. I slutet av 2018 kunde vägen öppnas, en månad tidigare än planerat. Hela projektet kommer att färdigställas till sensommaren 2019. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Anläggning i Norge och Sverige.

På Gotland har kontrakt tecknats med Fortifikationsverket om att bygga ut Tofta skjutfält. I uppdraget ingår det att bygga ett stridsfordonsgarage, en multifunktionsbyggnad samt gym- och motionshall.

Under året erhöll Anläggning också fem kontrakt på vägdriftsområden i Sverige till ett sammanlagt ordervärde om 713 Mkr.

Utveckling av arbetssätt och kompetenshöjning

I början av året certifierades den svenska delen av Anläggning inom kvalitet och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Arbetet har påbörjats för att certifiera den norska verksamheten under 2019.

Den breda satsningen på projektstyrning med kompetenslyft inom planering, projektekonomi och kontraktsadministration fortsatte enligt plan, vilket förväntas ge ytterligare positiva effekter framöver.

Fortsatt utveckling av samverkan med kunder i projekt

Både ECI (Early Contractor Involvement) och Partnering innebär arbete i nära samarbete med kunden för att tillsammans skapa förutsättningar för ökad kundnöjdhet, bättre kostnadseffektivitet samt minimering av risk i projekten.

Affärsområde Anläggning har under året tillsammans med affärsområde Bygg förfinat och vidareutvecklat konceptet Peab Partnering. Under året kom konceptet att användas i bland annat projekten Stridsbergsbron i Trollhättan, Oceanpiren i Helsingborg, Kolkajen i Stockholm samt ett flertal projekt åt kunder verksamma inom industrinäringen i norra Sverige.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för 2018 uppgick till 13 745 Mkr (11 825), vilket var en ökning med 16 procent. Justerat för förvärvade enheter ökade omsättningen med 15 procent. Ökningen under året är relaterad till samtliga produktområden. I nettoomsättningen är det en ökad andel Infrastruktur.

Rörelseresultatet för 2018 uppgick till 415 Mkr (374) och rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (3,2).

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under 2018 uppgick till 16 349 Mkr (14 191). I orderingången ingick bland annat utbyggnad av västsvenska järnvägssystemet Olskroken i Göteborg åt Trafikverket om 2 900 Mkr.

Orderstocken per 31 december 2018 ökade till 13 620 Mkr (10 832).

Projektfördelning orderstock, 31 dec 2018

Rörelseresultat och marginal

Nettoomsättning

Per produktområde, 2018
Per kundtyp, 2018
Per geografisk marknad, 2018