Not 38 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Ställda säkerheter

Group Parent company
MSEK 2018 2017 2018 2017
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2018 2017 2018 2017
For own liabilities and provisions För egna skulder och avsättningar
Real estate mortgages 1) Fastighetsinteckningar 1) 1 730 1 489
Assets with retention of title Tillgångar med äganderättsförbehåll 1 254 1 290
Other Övrigt 51 49
Other pledged collateral and assets Övriga ställda panter och säkerheter
Real estate mortgages 2) Fastighetsinteckningar 2) 3
Floating charges Företagsinteckningar 8
Total Summa 3 035 2 839
1) Som ställd säkerhet redovisas 308 Mkr (295) som anläggningstillgång och 1 422 Mkr (1 194) som omsättningstillgång.
2) Ställd säkerhet redovisas som anläggningstillgång.

Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser

Group Parent company
MSEK 2018 2017 2018 2017
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2018 2017 2018 2017
Shared obligations as partial owners in limited partnerships Solidariskt ansvar som delägare i handels- och kommanditbolag 102 34
Surety and contract guarantees for Group companies Borgen och entreprenadgarantier för koncernföretag 13 059 9 355
Surety for the benefit of joint arrangements Borgensförbindelser till förmån för samarbetsarrangemang 2 722 2 718 2 722 2 718
Surety for construction loans to tenant-owned associations 1) Borgensförbindelser för kreditiv i bostadsrättsföreningar 1) 7 580 7 750 7 580 7 750
Other surety Övriga borgensförbindelser 0 0
Total Summa 10 404 10 502 23 361 19 823
1) För mer information avseende garantier och säkerheter till bostadsrättsföreningar se not 3.

I merparten av de bostadsrättsföreningar som Peab utvecklar tecknar Peab AB garantier till säkerhet för inbetalda förskott och insatser. Garantin säkerställer bostadsrättshavarens rätt till återbetalning av inbetalt belopp vid bostadsrättshavarens uppsägning på grund av väsentlig avgiftshöjning under första året efter den stämma där projektets slutkostnad redovisas. Därefter upphör garantin att gälla. Garantin eller motsvarande försäkringar från extern försäkringsgivare har aldrig tagits i anspråk och Peab bedömer det mycket osannolikt att detta skulle ske i framtiden. Garantierna tas därmed inte upp som ansvarsförbindelse.