Mål och strategi

Vi är Nordens Samhällsbyggare. Vår dagliga verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen genom allt vi bygger och anlägger, alltid präglat av ett ansvarsfullt företagande. Vi skapar värde för våra kunder, medarbetare, aktieägare och övriga intressenter utifrån våra kärnvärden, affärsidé, vision och strategiska målsättningar. Som stor arbetsgivare med lokal förankring är det mycket viktigt för oss att skapa god förståelse för behoven i lokalsamhället och att genom ett aktivt samhällsengagemang göra konkret nytta. Detta utgör grunden för vår företagskultur och vårt sätt att arbeta.

Affärsidé

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, ska vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga är Peabs grundmurade kärnvärden som varumärket bygger på.

Vår vision är att vara Nordens samhällsbyggare

Vi bygger framtidens hållbara samhälle genom engagemang och ständig utveckling.
Tre strategiska målsättningar ska ta oss dit.

Strategiska målsättningar

Nöjdast kunder i branschen

Vi ska vara en komplett samhällsbyggare som erbjuder helhetslösningar och som utvecklar projekt tillsammans med kunden. Vi är den lokala aktören med den stora koncernens resurser.

Bästa arbetsplatsen

Viktigast i Peab är människan. Hos oss ska alla mötas av säkra och inkluderande arbetsplatser med goda arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. När våra medarbetare växer då växer också Peab.

Mest lönsamma företaget

Vi ska vara lönsamma genom att tillsammans med våra kunder arbeta med ständiga förbättringar, kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi vet att den bästa arbetsplatsen och de nöjdaste kunderna skapar lönsamhet.

Värdeskapande verksamhet

Affärsplan 2018-2020

Under 2018 inledde vi en ny affärsplaneperiod, präglad av geografisk samverkan, ett tvärfunktionellt arbetssätt och med utgångspunkt i fem fokusområden. Våra tre strategiska målsättningar följer med oss och ramar in våra prioriterade satsningar 2018-2020.

Tre målområden Utfall 2018

Nöjdast kunder i branschen

Genom långsiktiga kundrelationer och nära samarbeten som präglas av lyhördhet och flexibilitet. För att undersöka hur väl Peab möter kundernas förväntningar används årliga NKI-undersökningar (Nöjd-Kund-Index). Kundundersökningarna skickas till både företagskunder och privata bostadskunder.

Under 2018 nådde Peab det uppsatta målet 75 (75) för NKI (Nöjd-Kund-Index) och fortsatte med tät kunddialog för att hela tiden ha en aktuell förståelse för vad kunden prioriterar högst. Branschindex uppgick till 72. De områden som är viktigast för våra kunder är arbetssätt, pålitlighet och tidsplanering. Under 2019 fortsätter vi ha fokus på dessa områden.

Bästa arbetsplatsen i branschen

Genom att attrahera, inkludera, utveckla och behålla kompetenta och motiverade medarbetare och erbjuda säkra, inkluderande arbetsplatser. Vi mäter detta mål på flera sätt, bland annat genom att registrera riskobservationer och genomföra regelbundna medarbetarundersökningar.

Under affärsplaneperioden 2018-2020 ligger extra stort fokus på att utveckla våra medarbetare och på att fortsätta skapa säkra, inkluderande arbetsplatser. Under 2018 utvecklades en ny karriärkarta som tydliggör utvecklingsvägar i Peab, 19 300 riskobservationer registrerades och drygt 3 600 medarbetare genomgick utbildning i likabehandling, ledarskap och etik. I den senaste medarbetarundersökningen hade Peab ett eNPS (rekommendera Peab) på 13 (22), vilket är väl över benchmark för industrin i Sverige.

Mest lönsamma företaget i branschen

Värdeskapande som utvecklar en långsiktigt lönsam verksamhet och genererar aktieägarvärde. Att vara det mest lönsamma företaget i branschen mäts genom marginal- och avkastningsmål för koncernen som helhet.

Under 2018 levererade Peab ett rekordresultat med en rörelsemarginal uppgående till 4,9 procent (4,8). Avkastning på eget kapital uppgick till 19,6 procent (21,1). Peab går in i 2019 med en orderstock uppgående till 45,8 miljarder kronor (40,2) med bra spridning vad gäller produkt och geografi.

Fokusområden i affärsplanen
2018-2020

Rätt affärer

Strävar mot att öka antalet lönsamma projekt, ökad intern samverkan och hållbara arbetssätt.

Säkra affärer

Varje affär ska vara en säker affär. Säkert, juste och hållbart varje gång innebär; säkra och justa arbetsplatser, kvalitetssäkrade leverantörer samt hållbarhet för människa, miljö och affär.

Produktionsstrategier

Tar fördelen med våra fyra affärsområden till nästa nivå så att större värden skapas både för Peab och våra kunder.

Kompetensförsörjning

Utgår från produktionens behov och rekryterar, utbildar och utvecklar för både dagens och morgondagens roller.

Rätt omkostnader

Innebär att stödfunktioner och digitala system ska stödja produktiviteten i huvudprocesserna och fokusområdena idag och i framtiden.

Finansiella mål

Peabs ledning styr verksamheten utifrån styrelsens riktlinjer som baseras på tre finansiella mål: Räntabilitet på eget kapital, Soliditet och Utdelning.

Räntabilitet på eget kapital

Mål >20%

Räntabilitet på eget kapital ska vara minst 20 procent

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 19,6 procent (21,3) under 2018. Räntabiliteten har de senaste åren legat runt målet på 20 procent som en effekt av en ökad intjäning i verksamheten.

Soliditet

Mål >25%

Soliditeten ska vara minst 25 procent

Soliditeten har de senaste åren legat över målet och uppgick vid utgången av 2018 till 30,4 procent (32,2). Den lägre soliditeten förklaras av en ökad balansomslutning som en följd av ökad rörelsekapitalbindning och investeringar i fastigheter inom affärsområde Projektutveckling samt ökade investeringar inom affärsområde Industri.

Utdelning

Mål >50%

Utdelningen ska vara minst 50 procent av årets resultat

För 2018 förslås en utdelning med 4,20 kr (4,00) per aktie. Beräknat som en andel av koncernens redovisade resultat för året uppgår föreslagen utdelning till 59 procent (58). Utdelningsförslaget motsvarar en direktavkastning på 5,8 procent (5,7) beräknat på slutkursen den 31 december 2018.

* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15, **För 2018, styrelsens förslag till årsstämman