Peabaktien

Peabs B-aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. Vid utgången av 2018 uppgick Peabs börsvärde till 21,4 miljarder kronor (20,9).

HANDEL MED PEABS AKTIE

Stängningskursen för Peabs B-aktie årets sista dag den 31 december 2018 var 72,40 kr (70,60), vilket innebar en ökning med tre procent under året. Den svenska aktiebörsen, mätt med Affärsvärldens generalindex, minskade under året med åtta procent. Under 2018 har Peabs B-aktie som högst noterats i 85,85 kr (109,50) och som lägst i 62,60 kr (70,60). Under 2018 omsattes totalt cirka 147 miljoner B-aktier (122) vilket motsvarade cirka 589 000 B-aktier per börsdag (487 000) och en omsättningshastighet på 56 procent.

TOTALAVKASTNING

Peabaktiens totalavkastning under 2018 uppgick till 8,1 procent, att jämföras med SIX Return Index på 4,4 procent. Under femårsperioden 1 januari 2014 till 31 december 2018 har totalavkastningen på Peabs B-aktie uppgått till 123,7 procent, att jämföras med SIX Return Index på 46,7 procent för samma period.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Det totala antalet Peabaktier uppgick vid ingången av 2018 till totalt 296 049 730 aktier fördelat på 34 319 957 A-aktier med ett röstetal på 10 och 261 729 773 B-aktier med ett röstetal på 1.

Vid 2018 års utgång uppgick antalet A-aktier till 34 319 957 motsvarande 11,6 procent (11,6) av kapitalet och 56,7 procent (56,7) av rösterna. Antalet B-aktier uppgick till 261 729 773, vilket motsvarar 88,4 procent (88,4) av kapitalet och 43,3 procent (43,3) av rösterna. Aktiekapitalet uppgick till 1 583,9 Mkr (1 583,9). För mer information om aktiekapitalets utveckling över tid, se www.peab.se.

INNEHAV AV EGNA AKTIER

Peabs innehav av egna aktier uppgick vid ingången av 2018 till 1 086 984 B-aktier, motsvarande 0,4 procent av totalt antal aktier. Under 2018 har Peab inte gjort några återköp eller avyttringar av egna aktier.

UTDELNING

För 2018 föreslås en utdelning med 4,20 kronor per aktie (4,00). Exkluderat de 1 086 984 aktier som innehas av Peab AB den 31 december 2018 och som ej berättigar till utdelning, innebär den föreslagna utdelningen ett totalt utdelningsbelopp om 1 239 Mkr (1 180). Beräknat som en andel av koncernens redovisade resultat efter skatt uppgår föreslagen utdelning till 59 procent (57).

Direktavkastningen beräknat på föreslagen utdelning och till slutkurs den 31 december 2018 uppgår till 5,8 procent (5,7).

Kursutveckling

1 januari – 31 december 2018

Totalavkastning

31 december 2013 – 31 december 2018

Ägarförteckning per 2018-12-31

Nyckeltal per aktie

1) För 2018, styrelsens förslag till årsstämman.
2) Baserat på slutkurs vid årets slut.

Fördelning av aktieinnehav per 2018-12-31

Aktier och röster per aktieslag 2018-12-31

Andel av kapitalet per 2018-12-31

Andel av rösterna per 2018-12-31

Utdelning och direktavkastning

* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15
** För 2018, styrelsens förslag till årsstämman

Nyckeltal

Resultat och utdelning per aktie

* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15
** För 2018, styrelsens förslag till årsstämman

Eget kapital per aktie

* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15