Not 27 Entreprenaduppdrag

Upparbetade men ej fakturerade intäkter

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Worked-up income on incomplete contracts Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader 36 259 36 733
Invoiced sales on incomplete contracts Fakturering på ej avslutade entreprenader -33 947 -34 325
Total Summa 2 312 2 408

Fakturerade men ej upparbetade intäkter

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Invoiced sales on incomplete contracts Fakturering på ej avslutade entreprenader 55 619 45 467
Worked-up income on incomplete contracts Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader -48 778 -39 215
Total Summa 6 841 6 252

Förändring av kontraktsbalanser

2018 2017
Group, MSEK Worked-up not invoiced income Invoiced income not worked-up Worked-up not invoiced income Invoiced income not worked-up
2018 2017
Koncernen, Mkr Upparbetade men ej fakturerade intäkter Fakturerade men ej upparbetade intäkter Upparbetade men ej fakturerade intäkter Fakturerade men ej upparbetade intäkter
Income recognized in the period included in invoiced income not worked-up at the beginning of the period Intäkt redovisad i perioden som ingick i fakturerad men ej upparbetad intäkt vid periodens ingång 6 252 5 904
Invoiced during the year, reduced by amounts recognized as income during the year Fakturering under året, reducerad med belopp som redovisats som intäkt under året -6 841 -6 252
Transferred from worked-up not invoiced income at the beginning of the period to receivables Överföring från upparbetad men ej fakturerad intäkt vid periodens början till kundfordringar -2 408 -2 688
Worked-up during the year, reduced by amounts invoiced during the year Upparbetning under året, reducerad med belopp som fakturerats under året 2 312 2 408
Exchange rate differences Valutakursdifferenser 29 24 -18 -15
Intäkter som redovisas under rapportperioden från uppfyllda prestationsåtaganden under tidigare perioder uppgick till -330 Mkr (-226).

Upparbetade intäkter från pågående entreprenader redovisas över tid. Beräkningen av upparbetningsgraden sker på basis av nedlagda projektkostnader vid periodens utgång i förhållande till den mot projektintäkten svarande projektkostnaden för hela entreprenaden.

I balansräkningen redovisas entreprenaduppdragen brutto projekt för projekt antingen som Upparbetade men ej fakturerade intäkter bland omsättningstillgångarna eller som Fakturerade men ej upparbetade intäkter bland kortfristiga skulder. De projekt som har högre upparbetade intäkter än vad som fakturerats redovisas som tillgång medan de projekt som har fakturerats mer än upparbetade intäkter redovisas som skuld.