Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde

Koncernens finansiella instrument värderas antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på hur instrumentet klassificeras enligt IFRS 9. De poster som varit föremål för värdering till verkligt värde är onoterade aktieinnehav, olika typer av derivatinstrument, onoterade fonder samt villkorad köpeskilling.

Koncernens onoterade aktieinnehav värderas till verkligt värde. Anskaffningsvärdet är en rimlig approximation av verkligt värde på balansdagen. Verkligt värde för koncernens andelar i onoterade fonder är baserat på värdering erhållen från förvaltande institut. Värderingen tillhör nivå 3 i värderingshierarkin. Information om den indata som använts av institutet vid värderingen är dock inte tillgänglig för koncernen, varför upplysning om sådan data ej lämnas. Verkligt värde för koncernens villkorade köpeskillingar har beräknats som nuvärdet av det belopp som förväntas betalas ut enligt respektive avtal. Den enskilt största av koncernens villkorade köpeskillingar utfaller om Peab erhåller ett visst tillstånd rörande bergtäktverksamhet. Värderingen av köpeskillingen är således beroende av vilken bedömning Peab gör av sannolikheten att tillståndet erhålles. Värdet av denna villkorade köpeskilling uppgick per balansdagen till 22 Mkr (22). Övriga villkorade köpeskillingar är baserade på erhållna projekt respektive resultat i den förvärvade verksamheten.

Vid beräkningen av verkligt värde på räntebärande fordringar och skulder samt ränteswappar har diskontering skett av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta för återstående löptider. Vid beräkning av verkligt värde på valutaswappar har balansdagens avistakurser använts. För icke räntebärande tillgångs- och skuldposter såsom kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Nedanstående tabell visar redovisat värde jämfört med bedömt verkligt värde per typ av finansiell tillgång och skuld.

 

Valued at fair value via the income statement Derivatives used in hedge accounting Financial assets available-for-sale 1) Accrued acquisition value 2) Other financial liabilities Total recognized value Fair value
Group, MSEK 2018 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivat som används i säkrings-redovisning Finansiella tillgångar som kan säljas 1) Upplupet anskaffningsvärde 2) Övriga finansiella skulder Summa redovisat värde Verkligt värde
Koncernen, Mkr 2018 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Financial assets Finansiella tillgångar
Other securities held as fixed assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 109 80 109 80 109 80
Interest-bearing long-term receivables Räntebärande långfristiga fordringar 1 445 1 520 1 445 1 520 1 449 1 525
Other long-term receivables Andra långfristiga fordringar 0 2 89 108 89 110 89 110
Accounts receivable Kundfordringar 10 166 8 709 10 166 8 709 10 166 8 709
Interest-bearing current receivables Räntebärande kortfristiga fordringar 640 411 640 411 640 411
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 28 33 28 33 28
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 1 4 513 96 514 100 514 100
Liquid funds Likvida medel 1 376 595 1 376 595 1 376 595
Total financial assets Summa finansiella tillgångar 110 4 0 2 80 14 262 11 467 14 372 11 553 14 376 11 558
Financial liabilities Finansiella skulder
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder 5 194 2 573 5 194 2 573 5 187 2 573
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 23 23 22 44 116 136 161 203 161 203
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder 1 818 1 169 1 818 1 169 1 818 1 169
Accounts payable Leverantörsskulder 5 177 4 882 5 177 4 882 5 177 4 882
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 14 4 14 4 14
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 12 11 2 91 141 103 154 103 154
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 35 34 22 46 12 400 8 915 12 457 8 995 12 450 8 995
Unrecognized profit/loss 3) Oredovisade vinster/förluster 3) 11 5
1) Kategorin endast aktuell till och med år 2017.
2) Finansiella tillgångar klassificerade 2017 som Kund- och lånefordringar.
3) I samtliga de fall där det föreligger en skillnad mellan redovisat värde och verkligt värde tillhör upplysningen verkligt värdenivå 3 i värderingshierarkin.

Effekter av värdering av finansiella instrument till verkligt värde ingår i koncernens resultaträkning med totalt -17 Mkr (-1). Effekterna är hänförliga till marknadsvärdering av utestående valutaswappar.

Valued at fair value via the income statement Accrued acquisition value 1) Other financial liabilities Total recognized value Fair value
Parent company, MSEK 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen Upplupet anskaffningsvärde 1) Övriga finansiella skulder Summa redovisat värde Verkligt värde
Moderbolaget, Mkr 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Financial assets Finansiella tillgångar
Other securities held as fixed assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 0 1 0 1 0 1
Current receivables Group companies Kortfristiga fordringar koncernföretag 2 736 3 472 2 736 3 472 2 736 3 472
Total financial assets Summa finansiella tillgångar 0 2 736 3 473 2 736 3 473 2 736 3 473
Financial liabilities Finansiella skulder
Long-term liabilities Group companies Långfristiga skulder till koncernföretag 3 883 6 326 3 883 6 326 3 883 6 326
Accounts payable Leverantörsskulder 31 25 31 25 31 25
Current liabilities Group companies Kortfristiga skulder till koncernföretag 59 347 59 347 59 347
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 3 973 6 698 3 973 6 698 3 973 6 698
1) Finansiella tillgångar klassificerade 2017 som Kund- och lånefordringar.

Verkliga värden

Uppdelning av hur verkligt värde bestäms görs utifrån tre nivåer.

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden

Av nedanstående tabell framgår nivåindelningen för de finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt värde i koncernens balansräkning.

Level 2
Level 3
Total
Group, MSEK
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Nivå 2 Nivå 3 Summa
Koncernen, Mkr 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Financial assets Finansiella tillgångar
Other securities held as fixed assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 109 59 109 59
Whereof shareholding in unlisted company Varav onoterade aktier 20 20
Whereof investment in unlisted funds Varav onoterade fonder 89 59 89 59
Other long-term receivables Andra långfristiga fordringar 2 2
Whereof commodity hedging with futures Varav råvarusäkring med termin 2 2
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 1 4 1 4
Whereof currency derivatives Varav valutaderivat 1 4 1 4
Total financial assets Summa finansiella tillgångar 1 6 109 59 110 65
Financial liabilities Finansiella skulder
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 22 44 23 23 45 67
Whereof interest rate swaps Varav ränteswappar 18 44 18 44
Whereof commodity hedging with futures Varav råvarusäkring med termin 4 4
Whereof contingent consideration Varav villkorad köpeskilling 23 23 23 23
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 1 2 11 11 12 13
Whereof currency derivatives Varav valutaderivat 1 2 1 2
Whereof contingent consideration Varav villkorad köpeskilling 11 11 11 11
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 23 46 34 34 57 80

I tabellerna nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för de tillgångar och skulder som ingår i nivå 3.

Unlisted shares 1) Unlisted funds
Group, MSEK
2018 2018 2017
Onoterade
aktier 1)
Onoterade
fonder
Koncernen, Mkr 2018 2018 2017
Opening balance Ingående balans 21 59 54
Investments during the year Investeringar under året 19 17
Sales during the year Försäljningar under året -12
Repayment during the year Återbetalningar under året -14
Dividends received Erhållen utdelning -3 -1
Reported in profit/loss for the year 2) Redovisat i årets resultat 2) 11 14 -2
Reported in other comprehensive income Redovisat i övrigt totalresultat 5
Closing balance Utgående balans 20 89 59
1) Från och med 2018 värderas även onoterade aktier till verkligt värde.

2) Redovisas i finansnettot.

Contingent consideration
Group, MSEK
2018 2017
Villkorad köpeskilling
Koncernen, Mkr 2018 2017
Opening balance Ingående balans 34 23
Acquisitions for the year Årets förvärv 2 11
Payments during the year Årets utbetalningar -3
Reported in profit/loss for the year: Redovisat i årets resultat:
Other operating costs Övriga rörelsekostnader 1
Interest expense (discount) 1) Räntekostnad (diskontering) 1) 0 0
Reported in other comprehensive income Redovisat i övrigt totalresultat 0
Closing balance Utgående balans 34 34
1) Redovisas i finansnettot.

De villkorade köpeskillingarna kommer att uppgå till minst 3 Mkr och maximalt till 40 Mkr.