Not 13 Finansnetto

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Interest income 1) Ränteintäkter 1) 73 75
Gains from financial assets available-for-sale Realisationsresultat på finansiella tillgångar som kan säljas 93
Dividends received related to financial assets available-for-sale Utdelningar på finansiella tillgångar som kan säljas 16
Dividends received related to financial assets valued at fair value via profit/loss Utdelningar på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 3
Change in value of financial assets valued at fair value via profit/loss: Värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet:
Unlisted shares Onoterade aktier 11
Unlisted funds Onoterade fonder 11
Change in value currency swaps (trading) Värdeförändring valutaswappar (trading) 0 7
Other items Övriga poster 2 0
Financial income Finansiella intäkter 100 191
Interest expenses 2) Räntekostnader 2) -88 -118
Net exchange rate fluctuation Netto valutakursförändringar -35 -22
Change in value currency swaps (trading) Värdeförändring valutaswappar (trading) -17 -8
Increase in discounted amounts during the year in provisions for restoration costs Ökning under året av diskonterade belopp på avsättning för återställningskostnader -1
Write-downs 3) Nedskrivningar 3) -3
Other items Övriga poster -14 0
Financial expenses Finansiella kostnader -155 -151
Net financial income/expenses Finansnetto -55 40
1) Avser poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde.
2) Avser poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde förutom löpande räntenettot från räntekupongdel i ränteswappar -29 Mkr (-55).
3) För 2017 inkluderades nedskrivningar med 3 Mkr vilket avsåg onoterade fonder, vilka kategoriserades som finansiella tillgångar som kan säljas.

Resultat från andelar i koncernföretag

Parent company, MSEK 2018 2017
Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Dividends Utdelningar 1 509
Write-downs 1) Nedskrivningar 1) -122 0
Liquidation result Resultat vid likvidation 1
Total Summa 1 388 0
1) För mer information om nedskrivningar, se not 41.

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Parent company, MSEK 2018 2017
Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Dividend received related to financial assets available-for-sale Utdelningar på finansiella tillgångar som kan säljas 16
Interest income, external Ränteintäkter, externa 1 1
Gains from financial assets available-for-sale Realisationsresultat på finansiella tillgångar som kan säljas 163
Other items Övriga poster 2
Total Summa 3 180

Räntekostnader och liknande resultatposter

Parent company, MSEK 2018 2017
Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Interest expenses, Group 1) Räntekostnader, koncernen 1) -92 -130
Total Summa -92 -130
1) Räntekostnader avser ränta från poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde.