Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive kon­cernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Förslöv den 26 mars 2019

Göran Grosskopf
Styrelseordförande

Kerstin Lindell
Styrelseledamot

Lars Sköld
Styrelseledamot

Kim Thomsen
Styrelseledamot

Mats Paulsson
Vice styrelseordförande

Fredrik Paulsson
Styrelseledamot

Liselott Kilaas
Styrelseledamot

Egon Waldemarsson
Styrelseledamot

Karl-Axel Granlund
Styrelseledamot

Malin Persson
Styrelseledamot

Patrik Svensson
Styrelseledamot

Jesper Göransson
Verkställande direktör

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och den verkställande direktören den 26 mars 2019. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 9 maj 2019.

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2019

KPMG AB

Dan Kjellqvist

Auktoriserad revisor