Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Group Parent company
MSEK 2018 2017 2018 2017
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2018 2017 2018 2017
KPMG AB KPMG AB
Auditing assignments Revisionsuppdrag 15 14 4 4
Other additional audit-related work Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 1 1 1 1
Other services Övriga tjänster 3 2 1 1
Total Summa 19 17 6 6

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.