Not 29 Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Bank loans Banklån 2 657 1 555
Bonds Obligationer 2 048 550
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder 431 411
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 58 57
Total Summa 5 194 2 573

Kortfristiga skulder

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Bank loans Banklån 726 685
Commercial paper Företagscertifikat 730 200
Bonds Obligationer 200 100
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder 162 155
Liabilities to joint ventures Lån från joint ventures 0 29
Total Summa 1 818 1 169

Finansiella leasingskulder

Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:

Minimum leasing charge Interest Capital amount Minimum leasing charge Interest Capital amount
Group, MSEK 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Minimilease-avgifter Ränta Kapitalbelopp Minimilease-avgifter Ränta Kapitalbelopp
Koncernen, Mkr 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Within one year Inom ett år 171 9 162 164 9 155
Between one and five years Mellan ett och fem år 429 9 420 414 10 404
Later than five years Senare än om fem år 11 0 11 7 0 7
Total Summa 611 18 593 585 19 566
Variabla leasingavgifter uppgår till 0 Mkr (1). För ytterligare information avseende koncernens finansiella leasing, se not 17.

Förändring av lån

Items that do not effect cash flow
Group, MSEK 2017-12-31 Cash flow New leasing contracts Acquisitions Exchange rate difference 2018-12-31
Ej kassaflödespåverkande poster
Koncernen, Mkr 2017-12-31 Kassaflöde Nya leasingavtal Förvärv Valutakursdifferens 2018-12-31
Bank loans Banklån 2 240 1 100 2 41 3 383
Commercial paper Företagscertifikat 200 530 730
Bonds Obligationer 650 1 598 2 248
Financial leasing liabilities Finansiell leasing 566 -243 256 9 5 593
Liabilities to joint ventures Lån från joint ventures 29 -29 0
Other liabilities Övriga skulder 57 -6 7 58
Total Summa 3 742 2 950 256 18 46 7 012
Items that do not effect cash flow
Group, MSEK 2016-12-31 Cash flow New leasing contracts Acquisitions 1) Divestments Exchange rate difference 2017-12-31
Ej kassaflödespåverkande poster
Koncernen, Mkr 2016-12-31 Kassaflöde Nya leasingavtal Förvärv 1) Avyttring Valutakursdifferens 2017-12-31
Bank loans Banklån 1 961 74 185 20 2 240
Commercial paper Företagscertifikat 1 329 -1 129 200
Bonds Obligationer 999 -349 650
Financial leasing liabilities Finansiell leasing 592 -229 218 8 -17 -6 566
Liabilities to joint ventures Lån från joint ventures 36 -7 29
Other liabilities Övriga skulder 105 -48 57
Total Summa 5 022 -1 688 218 193 -17 14 3 742
1) Förvärvade skulder inkluderar skulder övertagna vid både rörelse- och tillgångsförvärv.
Parent company, MSEK 2017-12-31 Cash flow 2) 2018-12-31
Moderbolaget, Mkr 2017-12-31 Kassaflöde 2) 2018-12-31
Liabilities to Group companies Skulder koncernföretag 6 326 -2 443 3 883
Total Summa 6 326 -2 443 3 883
Parent company, MSEK 2016-12-31 Cash flow 2) 2017-12-31
Moderbolaget, Mkr 2016-12-31 Kassaflöde 2) 2017-12-31
Liabilities to Group companies Skulder koncernföretag 7 281 -955 6 326
Total Summa 7 281 -955 6 326
2) Förändring av lån enligt kassaflödesanalysen uppgår till -2 464 Mkr (-946), vilket även inkluderar förändring av saldo på koncernkonto med -21 Mkr (9).