Not 36 Operationella leasingavtal

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Årets kostnadsförda leasingavgifter:

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Total leasing cost Totala leasingkostnader 258 246

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Within a year Inom ett år 236 238
Between one and five years Mellan ett och fem år 472 471
Later than five years Senare än fem år 38 63
Total Summa 746 772

Som operationella leasingavtal klassificeras lokalhyror, kontorsinventarier samt vissa fordon. Huvuddelen av leasingkostnaden avser hyra av lokaler enligt operationella leasingavtal. Leasingavtalen löper utan särskilda restriktioner med en option till förlängning. Övriga avtal om operationell leasing är fördelade på en mängd mindre avtal.

Leasingintäkter avseende objekt som vidareuthyrs uppgår endast till marginella belopp.

Leasingavtal där företaget är leasegivare

Årets intäktsförda leasingavgifter:

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Minimum lease payments Minimileaseavgifter 141 131
Variable fees Variabla avgifter 19 15
Total leasing income Totala leasingintäkter 160 146

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Within a year Inom ett år 75 118
Between one and five years Mellan ett och fem år 171 248
Later than five years Senare än fem år 41 411
Total Summa 287 777

I slutet av 2018 avyttrade Peab en kommersiell fastighet i Västerås. Året innan hade ett längre hyresavtal tecknats för den aktuella fastigheten.