Not 24 Projekt- och exploateringsfastigheter

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Housing development rights Bostadsbyggrätter 5 394 5 116
Commercial development rights Kommersiella byggrätter 656 627
On going housing projects Pågående bostadsprojekt 2 034 1 173
On going commercial projects Pågående kommersiella projekt 1 227 383
Completed projects Färdigställda fastigheter 14 170
Other Övrigt 360 143
Total Summa 9 685 7 612

Projekt- och exploateringsfastigheter är under året nedskrivna med 30 Mkr (22). Under året har låneutgifter aktiverats med 25 Mkr (11).

Återvinning

Av projekt- och exploateringsfastigheters redovisade värde om 9 685 Mkr (7 612) förväntas cirka 5 800 Mkr (cirka 4 200) återvinnas genom produktionsstart eller försäljning efter mer än 12 månader efter balansdagen. Resterande del förväntas återvinnas inom 12 månader efter balansdagen.