Risker och riskhantering

För Peab är väl utvecklade rutiner för att identifiera och hantera risker avgörande för lönsamheten. Därigenom skapas också möjligheter att tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår. Förändringar i till exempel omvärld, konjunktur och kundernas preferenser och investeringsbehov kräver ständig bevakning och förmåga till anpassning. År 2018 har framförallt präglats av avmattningen på bostadsmarknaden i Sverige. Skillnaderna i efterfrågan är stora med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. Bredden i Peabs verksamhet har inneburit att nedgångar inom vissa produktområden har kunnat mötas med uppgångar inom andra vilket understöds av en orderstock inför 2019 på rekordhög nivå.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Peabs verksamhet är utsatt för såväl operativa som finansiella risker. Riskernas påverkan på Peabs resultat och ställning avgörs av hur väl den dagliga verksamheten sköts i företaget. Därutöver är Peab som bygg- och anläggningsföretag utsatt för omvärldsrisker som till exempel konjunkturutveckling och förändrade förutsättningar i form av ändringar av lagar och regelverk och andra politiska beslut. Se även Omvärld och marknad för beskrivning av konjunkturutvecklingen på Peabs marknader. Moderbolaget påverkas indirekt av de risker som beskrivs i avsnittet nedan.

Verksamheten i Peab är till stor del projektrelaterad. Det finns en mängd olika kontraktsformer där risknivån varierar beroende på kontraktstyp. Oavsett kontraktsform kan oklarheter kring avtalsvilkor leda till gränsdragningsfrågor följt av tvist med beställare.

Avseende risk relaterad till entreprenaden Mall of Scandinavia se not 3.

RISKHANTERING

Hanteringen av de operativa riskerna är en ständigt pågående process med tanke på verksamhetens stora antal projekt som påbörjas, genomförs och avslutas. De operativa riskerna hanteras i linjeorganisationen inom respektive affärsområde med utgångspunkt i fastställda rutiner, processer och styrsystem. De finansiella riskerna är främst kopplade till verksamhetens kapitalbehov, kapitalbindning och tillgång till finansiering.

Operativa risker Beskrivning Hantering
Entreprenadrisker Verksamheten inom Peab är till stor del projektrelaterad där varje projekt är unikt utifrån utformning och förutsättningar i övrigt.

Bristfälliga kalkyler kan innebära att felaktiga anbud lämnas. Detta kan leda till projektförluster oavsett hur väl projekten genomförs på arbetsplatsen. Det finns en mängd olika kontraktsformer där risknivån varierar beroende på kontraktstyp. Oavsett kontraktsform kan oklarheter kring avtalsvillkor leda till gränsdragningsfrågor följt av tvist med beställare. Vid tvister för både pågående och avslutade projekt kan projektets resultat bli svårt att bedöma.

Peabs verksamhet är utsatt för marknadsrisker såsom prisrisker vilket kan avse till exempel oförutsedda kostnadsökningar för material, underentreprenörer eller personalens löner. Risken varierar beroende på projektens kontraktsform.

En strukturerad riskbedömning är avgörande i verksamheten för att säkerställa att risker är identifierade och prissätts i det anbud som lämnas och i de kalkyler som upprättas. Med rätt resurser i projekten säkerställs att de genomförs enligt fastlagda processer samt med rätt produkter och metodval.

Prisrisker hanteras genom effektiva inköpsprocesser med rätt leverantörer som till stor del upphandlas via centrala avtal.

Risker relaterade till leverantörer och underentreprenörer (UE) Leverantörer/UE som agerar i strid med gällande lagar, konventioner och Peabs avtal och regelverk kan leda till överträdelser relaterade till miljö, etik, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö. Felval i fråga om leverantör/UE kan även leda till kvalitetsbrister, leveransförseningar eller utebliven leverans vid konkurs.

Såväl överträdelser som brister och förseningar eller liknande, som orsakats av leverantörer/UE, kan ha negativ påverkan på Peabs lönsamhet och varumärke.

Samtliga avtal som Peab tecknar med leverantörer/UE anger vilka regler och krav som gäller för det specifika projektet liksom för att göra affärer med Peab. Uppförandekoden och en etikklausul för leverantörer biläggs alla avtal. Dessa tydliggör bland annat förväntningarna och konsekvenserna om man inte lever upp till Uppförandekoden, krav avseende arbetsvillkor och mänskliga rättigheter och skyddsregler på arbetsplatsen.

Peab har under året vidareutvecklat rutiner och metoder inom ramen för ”säkra affärer” med särskilt fokus på arbetsmiljö, arbetsvillkor, säkra leverantörskedjor och hållbarhet. Läs mer här.

Kompetensförsörjningsrisker Peab är beroende av att kunna attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare för att kunna leva upp till kundernas förväntningar. Konkurrensen är hård om den kompetens Peab söker, vilket gör arbetet med kompetensförsörjning högt prioriterat. Peab arbetar strategiskt med kort- och långsiktig kompetensförsörjning men också med konkreta åtgärder så som att etablera alternativa försörjningsvägar i samverkan med samtliga delar av utbildningsväsendet, ett aktivt integrationsarbete, omfattande intern kompetensutveckling samt genom att driva en egen gymnasieutbildning, Peabskolan.

En karriärkarta har lanserats i företaget i syfte att synlig- och möjliggöra utvecklingsvägar för alla medarbetare, oavsett roll eller bakgrund. Peabs målinriktade arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling är en del i arbetet med att hantera riskerna kopplat till kompetensförsörjning vilket också bidrar till att öka mångfalden i branschen.

Projektutvecklingsrisker För Peabs projektutveckling av bostäder påverkas lönsamheten av, förutom risken kopplat till produktionen, omvärldsfaktorer såsom konjunktur, ränteläge, kundernas köpvilja samt andra marknadsförutsättningar. Peabs kommersiella fastighetsutveckling har en liknande riskbild där även investerarmarknadens köpvilja påverkar förutsättningarna för fastighetsförsäljningar. Gemensamt för utvecklingsverksamheten är dessutom risken i planarbetet för exploateringsmark där myndighetsbeslut kan få stor påverkan på markvärden och därmed framtida projekts lönsamhet. Genom fastställda krav på förhandsförsäljning före produktionsstart av bostadsprojekt minskar försäljningsrisken. Motsvarande riskhantering för kommersiell fastighetsutveckling är krav på uthyrningsgrad före byggstart. Ur risksynpunkt är det även viktigt att korta ledtiderna från markförvärv till färdigt projekt utifrån risk för förändrade marknadsförutsättningar.
Arbetsmiljörisker Arbetsmiljöolyckor på Peabs arbetsplatser kan leda till att medarbetare eller underentreprenörer/leverantörer skadas eller i värsta fall förolyckas. Detta kan leda till böter, juridiska sanktioner och skadat varumärke. För att förebygga tillbud och olyckor på arbetsplatserna utvecklar Peab kvalitetssäkrade arbetsmetoder och utbildar inom området. Fokus ligger på planering och riskbedömning i tidigt skede samt ett lärande från inrapporterade riskobservationer, tillbud och olyckor.
Etiska risker Etiska risker kan innebära att medarbetare i Peab inte agerar i enlighet med Peabs Uppförandekod och att de är involverade i oegentligheter, mutor eller korruption. Etiska risker kan också vara förknippade med överträdelser av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Detta kan leda till böter, juridiska sanktioner och skadat varumärke. Ett systematiskt etikarbete med fokus på förebyggande utbildningar, en tydlig uppförandekod och tydliga konsekvenser vid överträdelser är grunden för ett starkt varumärke och en sund konkurrens. Leverantörskontroller förebygger risk i leverantörskedjan. Ett visselblåsarsystem säkerställer möjligheten att även anonymt påtala etiska risker.
Miljörisker Peab är även exponerat för miljörelaterade risker. Allvarliga miljöincidenter på Peabs arbetsplatser kan ha betydande påverkan på den lokala miljön, leda till böter och skada varumärket. Extremväder kan orsaka störningar och fördröjningar på Peabs arbetsplatser och i försörjningskedjan. Ökade kostnader för energi och utsläpp av växthusgaser kan ha negativ påverkan på Peabs lönsamhet och varumärke. Peab arbetar förebyggande med fokus på klimatpåverkan, resurseffektivitet samt utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Kompetenshöjande insatser är också en viktig del av vår riskhantering avseende miljö.
IT-risker Peab ökar digitalisering i verksamheterna vilket leder till ökat krav på åtkomst till IT-system. Identifierade riskområden är IT-attacker och bristande kontinuitetsplanering som kan leda till direkta driftstopp för verksamheten. Dagens IT-beroende gör att dessa driftstopp kan bli omfattande och drabba stora delar av verksamheten under en längre tid. Detta kan få omfattande konsekvenser både på det ekonomiska resultatet och företagets varumärke. Peab IT bedriver systematiskt IT-säkerhetsarbete som innefattar kartläggning av IT-risker, löpande uppföljning enligt revisionsplan, omvärldsbevakning, kontinuitetsplanering samt licensförvaltning. Fokus ligger på förebyggande aktiviteter för att säkerställa tillgång till information och IT-verktyg. Löpande analyseras och prioriteras nya lagkrav och hotbilder.

 

Finansiella risker och risker kopplade till finansiell rapportering Beskrivning Hantering
Finansiellt risktagande Det finansiella risktagandet är kopplat till verksamhetens kapital- och investeringsbehov. Kapitalbehovet ser olika ut i Peabs fyra affärsområden. Entreprenadverksamheterna i Bygg och Anläggning har i normalfallet ett positivt rörelsekapital vilket bidrar till finansiering av övriga verksamheter. Industri binder kapital i anläggningstillgångar med ett löpande investeringsbehov. Projektutveckling binder kapital från investering i mark och byggrätter fram till försäljning. Peabs finansiella mål om en soliditet överstigande 25 procent utgör det koncernövergripande styrmedlet för finansiellt risktagande. För affärsområdena Industri och Projektutveckling styrs kapitalbindning utifrån fastställda ramar. Investeringar i Peab hanteras i fastställd investeringsrutin där en investeringsgrupp är beslutande i samtliga investeringar. Affärsområdena Bygg och Anläggnings kapitalbindning styrs på krav på betalsaldo.
Finansiella risker Koncernen är exponerad för finansiella risker, såsom ränterisker, likviditetsrisker, refinansieringsrisker, valutarisker samt kreditrisker. För mer information om finansiella risker se not 35.
Risker kopplade till finansiell rapportering Eftersom Peab tillämpar redovisning över tid i takt med att projekten färdigställs för merparten av pågående projekt kan felaktiga projektprognoser innebära att redovisning och uppföljning blir missvisande.

Ett antal balansposter värderas baserat på bedömningar och uppskattningar och värdet kan påverkas av exempelvis marknadsläge och kundernas preferenser.

En förutsättning för en korrekt redovisning över tid är att utfallet kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt. Avgörande för att begränsa risken för felaktig vinstavräkning är en väl utvecklad process och systemstöd för uppföljning och prognoser för varje enskilt projekt.

KÄNSLIGHETSANALYS

Peabs operativa verksamhet är känslig för förändringar i bland annat volym och marginal. I känslighetsanalysen nedan beskrivs hur resultatet före skatt påverkas vid förändringar i några för koncernen viktiga variabler.

Känslighetsanalys

MSEK Calculation basis Change Pre-tax profit effect
Mkr Beräkningsbas Förändring Resultateffekt (före skatt)
Operative Operativt
Volume (operating margin constant) Volym (rörelsemarginal konstant) 52 000 +/- 10% +/- 10% +/- 255
Operating margin (volume constant) Rörelsemarginal (volym konstant) 4,9% +/- 1 percentage +/- 1 procentenhet +/- 520
Production costs Produktionskostnader 36 000 +/- 1% +/- 1% +/- 360
Financial Finansiellt
Net debt (interest rate constant) Nettoskuld (räntan konstant) 3 551 +/- 10% +/- 10% +/- 5
Average effective interest rate 1) Genomsnittlig effektivränta 1)
(net debt constant) (nettoskuld konstant) 1,4% +/- 1 percentage +/- 1 procentenhet +/- 22
1) Beräkningen grundas på antagandet att av de räntebärande skulderna har 4 660 Mkr en räntebindningstid som är kortare än 1 år och som således relativt omgående påverkas av en förändring i marknadsräntorna.