Välkommen till Peabs årsstämma

Tid och plats

Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast fredagen den 3 maj 2019 klockan 14.00. Anmälan kan lämnas per telefon 0431-893 50, per post till Peab AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via hemsidan under adress www.peab.se. För rätt att deltaga i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 3 maj 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast denna dag tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för år 2018 lämnas med 4,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 13 maj 2019. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 maj 2019.