Kassaflödesanalys – Koncernen

MSEK Note 2018 2017
Mkr Not 2018 2017
Current operations Den löpande verksamheten 43 43
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 518 2 458
Adjustments for non-cash items Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 961 989
Income tax paid Betald skatt -785 -651
Cash flow from current operations before working capital changes Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 2 694 2 796
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-) /Decrease (+) project and development properties Ökning (-)/Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter -2 068 -687
Increase (-) /Decrease (+) inventories Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -39 -28
Increase (-) /Decrease (+) current receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 921 -381
Increase (+) /Decrease (-) current liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 084 1 139
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -2 944 43
Cash flow from current operations Kassaflöde från den löpande verksamheten -250 2 839
Investment operations Investeringsverksamheten
Acquisition of subsidiaries/businesses, net effect on liquid funds Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel -23 -160
Sale of subsidiaries/businesses, net effect on liquid funds Avyttring av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel 15 4
Acquisition of intangible assets Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -100 -56
Acquisition of tangible assets Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 285 -1 256
Sale of tangible assets Avyttring av materiella anläggningstillgångar 455 109
Acquisition of investment property Förvärv av förvaltningsfastigheter -249 -265
Sale of investment property Avyttring av förvaltningsfastigheter 597
Acquisition of financial assets Förvärv av finansiella tillgångar -456 -388
Sale of financial assets Avyttring av finansiella tillgångar 275 1 468
Cash flow from investment operations Kassaflöde från investeringsverksamheten -771 -544
Cash flow before financing Kassaflöde före finansiering -1 021 2 295
Financing operations Finansieringsverksamheten
Raised loans Upptagna lån 2 127 952
Loan amortization Amortering av lån -1 062 -933
Raised bonds Upptagna obligationslån 1 698
Bond amortization Amortering obligationslån -100 -349
Leasing liabilities amortization Amortering av leasingskuld -243 -229
Change in issued commercial papers Förändring av emitterade företagscertifikat 530 -1 129
Dividend distributed to shareholders in parent company Utbetald utdelning till moderbolagets ägare -1 180 -1 062
Cash flow from financing operations Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 770 -2 750
Cash flow for the year Årets kassaflöde 749 -455
Cash at the beginning of the year Likvida medel vid årets början 595 1 062
Exchange rate differences in cash Valutakursdifferens i likvida medel 32 -12
Cash at year-end Likvida medel vid årets slut 1 376 595