Not 31 Avsättningar

Avsättningar som är långfristiga skulder

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Guarantee risk reserve Garantikostnader 442 342
Restoration costs Återställningskostnader 124 137
Special payroll tax on pensions Löneskatt på pensionskostnader 111 98
Disputes Tvister 14
Obligations in joint ventures Åtagande i joint ventures 60 47
Other Övrigt 65 13
Total Summa 816 637

Avsättningar som är kortfristiga skulder

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Feared losses not worked-up Ej upparbetad befarad förlust 25 43
Guarantee risk reserve Garantikostnader 180 184
Restoration costs Återställningskostnader 3
Disputes Tvister 25 56
Other Övrigt 33 79
Total Summa 266 362

Avsättningar

Parent company, MSEK 2018 2017
Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Special payroll tax on pensions Löneskatt på pensionskostnader 36 32
Total Summa 36 32
Group 2018‚ MSEK Feared losses not worked-up Guarantee risk reserve Restoration costs Special payroll tax on pensions Disputes Obligations in joint ventures Other Total
Koncernen 2018, Mkr Ej upparbetad befarad förlust Garanti-

kostnader

Återställ-ningskost-nader Löneskatt på pensions-kostnader Tvister Åtagande i joint ventures Övrigt Totalt
Opening recognized value Redovisat värde vid årets ingång 43 526 137 98 56 47 92 999
Provisions set aside during the year Avsättningar som gjorts under året 1 416 10 19 37 12 79 574
Amounts requisitioned during the year Belopp som tagits i anspråk under året -19 -316 -21 -6 -32 -65 -459
Reversed unutilized provisions during the year Outnyttjade belopp som har återförts under året -9 0 -23 -10 -42
Increase in discounted amounts during the year Ökning under året av diskonterade belopp 1 1
Exchange rate differences Valutakursdifferens 5 0 1 1 2 9
Closing recognized value Redovisat värde vid årets utgång 25 622 127 111 39 60 98 1 082
Of which are long-term provisions Varav långfristig del av avsättningarna 442 124 111 14 60 65 816
Of which are current provisions Varav kortfristig del av avsättningarna 25 180 3 25 33 266

 

Group 2017‚ MSEK Feared losses not worked-up Guarantee risk reserve Restoration costs Special payroll tax on pensions Disputes Commitments for joint ventures Other Total
Koncernen 2017, Mkr Ej upparbetad befarad förlust Garanti-

kostnader

Återställ-ningskost-nader Löneskatt på pensions-kostnader Tvister Åtagande i joint ventures Övrigt Totalt
Opening recognized value Redovisat värde vid årets ingång 37 414 136 85 55 43 66 836
Provisions set aside during the year Avsättningar som gjorts under året 6 189 8 13 31 5 66 318
Increase through business combinations Ökning genom rörelseförvärv 2 1 3
Amounts requisitioned during the year Belopp som tagits i anspråk under året -103 -7 -20 -37 -167
Reversed unutilized provisions during the year Outnyttjade belopp som har återförts under året -11 -10 -2 -23
Reclassifications Omklassificering 35 35
Exchange rate differences Valutakursdifferens 0 0 -2 -1 -3
Closing recognized value Redovisat värde vid årets utgång 43 526 137 98 56 47 92 999
Of which are long-term provisions Varav långfristig del av avsättningarna 342 137 98 47 13 637
Of which are current provisions Varav kortfristig del av avsättningarna 43 184 56 79 362
Parent company, MSEK 2018 2017
Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Opening recognized value Redovisat värde vid årets ingång 32 28
Provisions set aside during the year Avsättningar som gjorts under året 6 4
Amounts requisitioned during the year Belopp som tagits i anspråk under året -2
Closing recognized value Redovisat värde vid årets utgång 36 32
Of which are long-term provisions Varav långfristig del av avsättningarna 36 32

Ej upparbetad befarad förlust

Befarade förluster i entreprenadavtal kostnadsförs så snart de är kända. Enligt IFRS 15 redovisas den ej upparbetade delen av befarad förlust som avsättning. Avsättning för ej upparbetad befarad förlust har gjorts inom samtliga affärsområden.

Garantikostnader

Avser beräknad kostnad för att åtgärda fel och brister avseende avslutade projekt som uppkommer under projektens garantitid, lämnade hyresgarantier samt återköpsgarantier till bostadsrättsföreningar. Utflödet av resurser sker under projektens garantitid som huvudsakligen uppgår till två till fem år. Då effekten av när i tiden betalning sker inte är väsentlig, nuvärdeberäknas inte förväntade framtida utbetalningar. Avsättning för garantikostnader har gjorts inom samtliga affärsområden.

Återställningskostnader

Avser beräknade återställningskostnader inom Industriverksamheten för grus- och bergtäkter efter avslutat brytning. Avsättningen ökar utifrån bruten mängd och återföres efter utförd återställning. Avsatt belopp förväntas tas i anspråk successivt efter avslutad brytning. Återställning kan förväntas ske under 1 till 15 år. Beräkningen av avsättningsbeloppet bygger på bedömda framtida utbetalningar för återställning och avspeglar Peabs bästa bedömning med beaktande av risken i kassaflödena.

Löneskatt på pensionskostnader

Pensionsavtal har ingåtts där koncernen förvärvat kapitalförsäkringar som säkrats till förmån för anställda genom pantsättning. Avsättning för särskild löneskatt reserveras beräknat på kapitalförsäkringens verkliga värde, utom i de fall kapitalförsäkringen enligt avtal ska täcka särskild löneskatt.

Tvister

Avser uppkomna tvister inom affärsområde Bygg och Industri.

Åtagande i joint ventures

Avser andelar i joint ventures med ett negativt koncernmässigt värde inom affärsområde Projektutveckling.

Övrigt

Avser övriga mindre avsättningar.