Övriga upplysningar och vinstdisposition

INTÄKTSREDOVISNING AV SVENSKA BOSTADSRÄTTSPROJEKT

Peab har tillsammans med ett flertal av de större bostadsutvecklarna fått frågor under 2018 från Nasdaq Stockholm AB (Börsen) rörande införande av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder samt huruvida det är bostadsrättsföreningen eller om det är de slutliga köparna av bostadsrätterna som redovisningsmässigt utgör Peabs kund enligt IFRS 15. Peab har besvarat Nasdaqs frågor samt haft en dialog med Börsen och motiverat varför vi anser att det är bostadsrättsföreningen som är Peabs kund. Detta är en slutsats som delas av våra revisorer. Därav tillämpar Peab intäktsredovisning över tid för de svenska bostadsrättsprojekten.

Avstämning mellan Börsen och ESMA (EUs tillsynsmyndighet för finansiell rapportering) har resulterat i att redovisningstillsynen i detta avseende i första hand bör inriktas på tillämpningen av IFRS 10, Koncernredovisning. Beträffande frågan om huruvida ett bolag har bestämmande inflytande över en bostadsrättsförening, och därmed ska konsolidera bostadsrättsföreningen, finns, med beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter, utrymme för bolag att komma fram till olika slutsatser. Det finns skillnader mellan olika bolags verksamhets-, affärs- och avtalsstrukturer och ett flertal faktorer får anses ha betydelse för bedömningen av huruvida bestämmande inflytande föreligger, exempelvis styrelsesammansättning, villkor för upphandling av mark, entreprenad, finansiering och försäljning samt upplåtelse av bostadsrätter. Mot den bakgrunden anser Börsen att en presumtion för konsolidering (i enlighet med IFRS 10) ska föreligga om byggbolag (eller representanter för byggbolag) utgör en majoritet av medlemmarna i bostadsrättsförerningen eller har rätt att utse mer än hälften av ledamöterna i bostadsrättsföreningens styrelse. En bedömning måste emellertid göras i varje enskilt fall och specifika omständigheter i olika bolags affärsmodeller kan rendera olika slutsatser såvitt avser om bostadsrättsföreningar ska konsolideras eller inte, såsom innehållet i bostadsrättsföreningens stadgar och avtalsvillkor.

Efter genomgång av ovanstående faktorer är vår slutsats att Peab inte kan anses ha bestämmande inflytande över bostadsrättsföreningarna i enlighet med IFRS 10, Koncernredovisning. För mer information se not 3.

I början av december 2018 översände Börsen ett brev till Peab där det framgick att Börsen beslutat att ge Peab kritik för att det inte framgår tillräckligt tydligt i årsredovisningen för 2017 på vilka grunder som Peab har gjort bedömning att bestämmande inflytande inte föreligger när intäkt över tid tillämpas för bostadsrättsföreningarna. Börsen begär att tydligare upplysningar lämnas i årsredovisningen för 2018. Börsen förklarar att eventuellt behov av ändring ifråga om konsolidering av bostadsrättsprojekt ska ske genom rättelse med retroaktiv tillämpning i årsredovisningen för 2018. I brevet framgick också att ärendet är avslutat från Börsens sida och att Finansinspektionen har underrättats. Finansinspektionen har meddelat att de kommer att fortsätta granska frågan om redovisning av bostadsrättsprojekt i årsredovisningen för år 2017.

PEABS HÅLLBARHETSARBETE

Som samhällsbyggare och stor arbetsgivare påverkar Peabs verksamhet samhället och människorna som lever och arbetar där, på både kort och lång sikt. Vi lägger därför stor vikt vid att det vi planerar och genomför ska vara etiskt och långsiktigt hållbart genom hela livscykeln. Det handlar om att bedriva ett hållbart och ansvarsfullt företagande för människa (medarbetare och samhälle), miljö och affär. Peabs strategiska hållbarhetsarbete handlar i första hand om att förebygga risk, att bedriva systematiskt kvalitetsarbete och att på ett nyskapande, ansvarsfullt sätt möjliggöra hållbar utveckling. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Peab valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en rapport utanför Förvaltningsberättelsen. De delar som ska beskrivas i en hållbarhetsrapport finns tillgängliga under avsnitten Mål och strategier, Vår syn på en hållbar verksamhet, Människa, Miljö, Affär, Risker och riskhantering samt Bolagsstyrning.

Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter, enligt miljöbalken, bedrivs i de svenska underkoncernerna Swerock, Skandinaviska Byggelement, Peab Asfalt, Peab Anläggning samt Peab Bostad. I Finland bedrivs tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöskyddsförordningen. De tillståndspliktiga verksamheterna i Sverige avser marksanering, vattenverksamhet, berg- och grustäkter, transport av avfall och farligt avfall samt asfaltverk. Dessa verksamheter påverkar miljön i huvudsak genom uttag av en ändlig markresurs, framtida markanvändning samt av emissioner. Den tillståndspliktiga verksamheten i Finland avser i huvudsak betongtillverkning och ballastverksamhet. Förnyelse och komplettering av tillstånd sker kontinuerligt.

Anmälningsplikten avser Swerocks betongfabriker och Skandinaviska Byggelements betongvarufabriker samt Peab Asfalts permanenta och mobila asfaltverk.

FORSKNING OCH UTVECKLING

I Peab bedrivs forskning och utveckling med syfte att ge samhället, våra kunder och oss själva ett mervärde och en hållbar utveckling genom att använda ny kunskap för att förbättra eller ta fram nya varor, tjänster och produktionsprocesser. Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs nära verksamheten, i de olika affärsområdena, för att vara behovsstyrd. Det finns därför ingen centraliserad enhet på koncernen som bedriver egen forskning- och utveckling. Peab samarbetar med universitet, högskolor, branschorganisationer och medverkar aktivt i många branschgemensamma projekt.

Som exempel på branschgemensamma projekt som pågått under 2018 kan nämnas för affärsområde Bygg: ”Regelverk för funktionsupphandling av totalentreprenader”, ”Effektivt stombyggande med betong”, ”Digitaliserad Produktionsprocess”. För affärsområde Anläggning: ”Kontroll av markstabilisering med resistivitet”, ”Packning av bank för höghastighetsjärnväg vid varierande grundläggningsförhållanden”, ”Produktivitet vid djupgrundläggning akustisk metod”. För affärsområde Industri: ”Hållbart samhällsbyggande med beständig betong”, ”Radongasreduktion med alternativa bindemedel och tillsatsmedel i betong”, ”Åtgärder avseende diffusa partikelemissioner”.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Camila Buzaglo har utsetts till kommunikationsdirektör på Peab och ingår i koncernledningen. Camila Buzaglo kommer närmast från en tjänst som kommunikationsdirektör på IP-Only. Tidigare har hon arbetat med kommunikation och samhällskontakter på Telia samt varit pressekreterare inom regerings- och riksdagskansliet. Camila Buzaglo tillträdde tjänsten den 1 november 2018.

Lotta Brändström utsågs till chef för affärsområde Anläggning på Peab med tillträde den 1 januari 2019. Lotta Brändström kommer närmast från en tjänst som biträdande affärsområdeschef Anläggning. Tidigare har hon arbetat som VD på Göteborg Energi och i olika roller inom Trafikverket och Banverket. Lotta Brändström efterträder Karl-Gunnar Karlsson som under ett antal år varit chef för både affärsområde Anläggning och affärsområde Industri. Karl-Gunnar Karlsson kvarstår som chef för affärsområde Industri. Lotta Brändström kommer att ingå i koncernledningen som därefter består av:

Jesper Göransson, VD och koncernchef
Niclas Winkvist, CFO
Roger Linnér, COO
Camila Buzaglo, CCO
Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg
Lotta Brändström, affärsområdeschef Anläggning
Karl-Gunnar Karlsson, affärsområdeschef Industri
Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling

PEABAKTIEN

Peabs aktiekapital uppgick vid utgången av 2018 till 1 583 866 056 kronor, fördelat på totalt 296 049 730 aktier, vilket ger ett kvotvärde på 5,35 kronor per aktie. Antalet A-aktier uppgår till 34 319 957 med ett röstvärde på tio röster per aktie, och antalet B-aktier uppgår till 261 729 773 med ett röstvärde om en röst per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och utdelning. Inga begränsningar finns i bolagsordningen avseende möjlighet till överlåtelse av aktier eller förfoga över rösträtt på stämman. Per den 31 december 2018 fanns det cirka 37 000 aktieägare i Peab. Vid ingången av 2017 hade Mats Paulsson med bolag 28,6 procent av rösterna, Fredrik Paulsson med familj och bolag 14,5 procent av rösterna och Anita Paulsson med familj och bolag 14,5 procent av rösterna. Som ett led i en generationsväxling sammanförde familjerna Paulsson under våren 2017 merparten av sina indirekta innehav i ett holdingbolag, Ekhaga Utveckling AB, som kontrolleras av Mats Paulssons son Fredrik Paulsson. Ekhaga Utveckling AB har 48,2 procent av rösterna. Det samlade ägandet kopplat till familjerna Paulsson uppgår totalt till 25,5 procent av kapitalet och 57,6 procent av rösterna vid utgången av 2018. Bolaget har ingen kännedom om avtal mellan aktieägare, som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna.

Peabs årsstämma beslöt den 7 maj 2018 att ge styrelsen bemyndigande att fram till nästa årsstämma att besluta om nyemission av aktier av serie B, med företrädesrätt för befintliga aktieägare att delta i emissionen eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare att delta i emissionen i samband med företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och får avse sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Under året har styrelsen inte tagit något beslut om nyemission av aktier.

En vinstandelsstiftelse för anställda bildades av Peab 2007. Enligt stiftelsens placeringspolicy ska stiftelsens förmögenhet i huvudsak placeras i aktier i Peab. Per den 31 december 2018 hade stiftelsen ett innehav om 10 408 000 B-aktier i Peab, motsvarande 3,5 procent av antalet aktier.

INNEHAV AV EGNA AKTIER

Peabs innehav av egna aktier uppgick vid ingången av 2018 till 1 086 984 B-aktier, vilket motsvarar 0,4 procent av det totala antalet aktier. Peabs årsstämma beslöt den 7 maj 2018 att ge styrelsen fortsatt bemyndigande att fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av antalet aktier i bolaget. Under 2018 har Peab inte gjort några återköp eller avyttringar av egna aktier. Peabs innehav av egna aktier uppgick därför vid årets slut till 1 086 984 B-aktier. För mer information se not 28.

BOLAGSSTYRNING

En utförlig beskrivning av styrelsens arbete, bolagsstyrningen och system för intern kontroll finns här, Bolagsstyrning.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen kommer att till årsstämman den 9 maj 2019 förelägga oförändrade ersättningsprinciper till ledande befattningshavare.

För mer information om beslutade riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i företagets ledning, se not 10.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

I Sverige väntas nybyggnationen av bostäder minska under 2019 och 2020. Utsikterna för övrigt husbyggande är svårbedömda men ökad sysselsättning, befolkningstillväxt och åldrande befolkning är drivkrafter som håller uppe efterfrågan på lokaler. Till detta kommer moderniseringsbehov inom främst skola och vård, vilket gynnar ombyggnadsinvesteringarna. Totalt sett väntas husbyggnadsinvesteringarna minska under 2019 följt av en utplaning 2020. Anläggningsinvesteringarna ser ut att kunna öka de närmaste åren och den nya regeringen kommer troligen att verka för att hålla sin ambitionsnivå från den senaste infrastrukturpropositionen.

Bostadsbyggandet i Norge minskade under 2018 och för 2019 väntas en utplaning innan det vänder uppåt igen 2020. För övrigt husbyggande bedöms utvecklingen bli den omvända, dels som en rekyl på 2018 års ökning och dels på grund av räntehöjningar och en avmattning globalt. Anläggningsinvesteringarna väntas däremot växa i god takt under 2019.

I Finland ökade bostadsbyggandet under 2018 och förväntas öka även under 2019, vilket till stor del kan förklaras av hushållens ökade inkomster och uppdämda investeringsbehov. En utplaning av investeringarna är att vänta 2020. En svagare tillväxt i ekonomin återspeglar sig i prognoserna för övrigt husbyggande, som i princip visar nolltillväxt under perioden 2018- 2020. Prognoserna för anläggningsinvesteringarna ger signaler om svag ökning under 2019 som helhet.

MODERBOLAGET

Moderbolagets verksamhet består av koncernledning samt koncerngemensamma funktioner. Omsättningen för 2018 uppgick till 299 Mkr (262) och bestod i huvudsak av koncerninterna tjänster. Rörelseresultatet för året uppgick till -171 Mkr (-150). Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 128 Mkr (-100). I finansiella poster ingick utdelning från dotterbolag med 1 509 Mkr (-). Under 2017 ingick i finansiella poster en realisationsvinst om 163 Mkr avseende försäljning av aktier i Lemminkäinen Oyj. Moderbolaget har under året erhållit koncernbidrag med netto 2 698 Mkr (3 419). Årets resultat uppgick till 2 809 Mkr (2 017).

Förslag till disposition av bolagets vinst

The following amounts in SEK are at the disposal of the Annual General Meeting; Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor;
Share premium reserve Överkursfond 2 308 208 948
Profit brought forward Balanserat resultat 2 010 948 188
Profit for the year Årets resultat 2 808 819 450
Total Summa 7 127 976 586
The Board of Directors propose the following appropriation of disposable profit and non-restricted reserves; Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande;
Dividend, 296,049,730 shares at SEK 4.20 per share Utdelning, 296 049 730 aktier á 4,20 kr 1 243 408 866
Carried forward 1) Balanseras i ny räkning 1) 5 884 567 720
Total Summa 7 127 976 586
1) of which to share premium reserve 1) varav till överkursfond 2 308 208 948