Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Nya IFRS 2018

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Not 4 Intäkter

Not 5 Rörelsesegment

Not 6 Förvärv av rörelse

Not 7 Övriga rörelseintäkter

Not 8 Övriga rörelsekostnader

Not 9 Statliga stöd

Not 10 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Not 12 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Not 13 Finansnetto

Not 14 Bokslutsdispositioner

Not 15 Skatter

Not 16 Immateriella anläggningstillgångar

Not 17 Materiella anläggningstillgångar

Not 18 Förvaltningsfastigheter

Not 19 Andelar i joint ventures

Not 20 Gemensam verksamhet

Not 21 Räntebärande fordringar

Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 23 Andra fordringar

Not 24 Projekt- och exploateringsfastigheter

Not 25 Varulager

Not 26 Kundfordringar

Not 27 Entreprenaduppdrag

Not 28 Eget kapital

Not 29 Räntebärande skulder

Not 30 Pensioner

Not 31 Avsättningar

Not 32 Övriga skulder

Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde

Not 35 Finansiella risker och finanspolicy

Not 36 Operationella leasingavtal

Not 37 Investeringsåtagande

Not 38 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Not 39 Disposition av bolagets vinst

Not 40 Närstående

Not 41 Koncernföretag

Not 42 Obeskattade reserver

Not 43 Kassaflödesanalys

Not 44 Uppgifter om moderbolaget

Not 45 Nya IFRS 2019