Innehållsförteckning enligt GRI Standards

GRI 102: Allmänna standardupplysningar (2016)

Innehållsförteckning enligt GRI Upplysning Sida Kommentar

Organisationsprofil

102-1
Organisationens namn
Startsida – Omslag
102-2
Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster
Peab i korhet – Utvik, Affärsområdesöversikt – sida 6-7
102-3
Platsen för huvudkontoret
Not 44 Uppgifter om moderbolaget – sida 117
102-4
Platser där verksamhet finns
Peab i korhet – Utvik, Affärsområdesöversikt – sida 6-7
102-5
Ägarstruktur och legal företagsform
Bolagsstyrningsrapport – sida 124
102-6
Marknader där organisationen är verksam
Peab i korhet – Utvik, Affärsområdesöversikt – sida 6-7
102-7
Organisationens storlek
Peab i korhet – Utvik, sida 1
102-8
Information om anställda och andra arbetstagare
Människa – GRI sida 5 Fullständig data avseende anställningsform ej tillgänglig för Norge och Finland. Utvecklingsarbete pågår för att säkerställa data senast 2020.
102-9 Leverantörskedja Affär – sida 29
102-10
Väsentliga förändringar i organisationen och i leverantörskedjan
2018 i korthet – sida 1, Koncernchefen har ordet – sida 2-3, Affär – sida 29
102-11
Försiktighetsprincipen eller annat tillvägagångssätt
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17 Försiktighetsprincipen ligger till grund för hur miljöarbetet har utformats.
102-12 Externa initiativ Koncernchefen har ordet – sida 2-3, Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 16
102-13
Medlemskap i organisationer
Peabs aktiva medlemskap – GRI sida 3-4

Strategi

102-14 Uttalande från vd Koncernchefen har ordet – sida 2-3

Etik och integritet

102-16
Värderingar, principer, standarder och normer för beteende
Koncernchefen har ordet – sida 2, Mål och strategi – sida 10, Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14, 17

Bolagsstyrning

102-18
Struktur för bolagsstyrningen
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18, Bolagsstyrningsrapport – sida 124-128

Intressentrelationer

102-40 Intressentgrupper Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 15
102-41 Kollektivavtal 100 procent omfattas av kollektivavtal.
102-42
Identifiering och urval av intressenter
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14-15
102-43
Strategi för kommunikation med intressenter
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14-15
102-44
Nyckelområden och frågor som lyfts
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14-15

Rapportprofil

102-45
Enheter som omfattas av koncernredovisningen
Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2, Not 5 Rörelsesegment – sida 81-83, Not 41 Koncernföretag – sida 114-116
102-46
Process för definition av redovisningens innehåll och frågornas avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 16
102-47
Identifierade väsentliga aspekter
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 16
102-48
Förändringar i informationen, effekt och orsak

GRI sida 5-12

102-49
Förändringar i redovisningen vad gäller omfattning och topics avgränsningar
Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-50
Redovisningsperiod
Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-51
Publiceringsdatum för den senaste redovisningen
Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-52
Redovisningscykel
Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-53
Kontaktuppgifter för frågor angående redovisningen
Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-54
Redovisning i enlighet med GRI Standards
Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-55
Innehållsförteckning enligt GRI Standards
Innehållsförteckning enligt GRI Standards – GRI sida 13-17
102-56
Externt bestyrkande
Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2

Väsentliga hållbarhetsområden

Innehållsförteckning enligt GRI Upplysning Sida Kommentar

Ekonomi

Antikorruption 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14, Affär – sida 28
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18

GRI 205: Antikorruption

205-2
Kommunikation kring och utbildning i antikorruptionspolicyer och -rutiner
Affär – sida 30, GRI sida 12 Region ej applicerbar för ledning och styrelse. Uppgift saknas avseende region för medarbetare. Kommer att ingå 2019. Uppgift saknas avseende affärspartners. Långsiktigt arbete pågår för att säkerställa data, genom Peabs inköpsavdelning.
205-3
Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder
Affär – sida 30

Miljö

Energi 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14, Miljö – sida 24
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18

GRI 302: Energi

302-1
Energianvändning i organisationen
Miljö – sida 24, 26, GRI sida 11 Data inkluderar enbart energianvändningen i den svenska verksamheten. Elektriciteten är avgränsad till den el som köpts via en central avtalsleverantör. Elen motsvarar uppskattningsvis 50 procent av inköpsvolymen för el i Sverige. Under 2019-2020 avser Peab att vidareutveckla datainsamlingsprocessen för Sverige samt säkerställa densamma för verksamheten i Norge och Finland.

Utsläpp 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14, Miljö – sida 24
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18

GRI 305: Utsläpp

305-1
Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)
Miljö – sida 24-26, GRI sida 10 Scope 1 utsläpp har enbart beräknats för Peab Sverige. Under 2019-2020 avser Peab att vidareutveckla datainsamlingsprocessen för Sverige samt säkerställa densamma för verksamheten i Norge och Finland.
305-2
Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)
Miljö – sida 24-26, GRI sida 10 Scope 2 utsläpp har enbart beräknats för Peab Sverige. Under 2019-2020 avser Peab att vidareutveckla datainsamlingsprocessen för Sverige samt säkerställa densamma för verksamheten i Norge och Finland.
305-3
Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)
Miljö – sida 24-26, GRI sida 10 Scope 3 utsläpp från flygresor är beräknat för Sverige och Norge och Scope 3 utsläpp från genererat avfall är beräknat för Sverige och Finland. Under 2019-2020 avser Peab att vidareutveckla datainsamlingsprocessen för Sverige samt säkerställa densamma för verksamheten i Norge och Finland.

Avloppsvatten och avfall 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14, Miljö – sida 24
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18

GRI 306: Avloppsvatten och avfall

306-2
Avfall per typ och hanteringsmetod
GRI sida 9

Miljömässig bedömning av leverantörer 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14, Affär – sida 28
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18

GRI 308: Miljömässig bedömning av leverantörer

308-1 Nya leverantörer som analyserats med hjälp av miljömässiga kriterier Affär – sida 29 Information inte tillgänglig för 2018 på grund av nyligen införd screeningprocess. Kommer finnas 2019.

Social

Hälsa och säkerhet i arbetet 2018

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14, Människa – sida 20
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet

403-8
Arbetstagare som omfattas av ett hälso- och säkerhetshanteringssystem
Människa – sida 20 Hälso- och säkerhetshanteringssystemet omfattar även 100 procent av de icke-anställda medarbetare som vistas på arbetsplatsen men information inte tillgänglig avseende antal för denna kategori.

Utbildning 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14, Människa – sida 20
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18

GRI 404: Utbildning

404-1
Genomsnittligt antal timmar utbildning per år och medarbetare
GRI sida 7
404-3
Procentandel av medarbetarna som regelbundet genomgår resultat- och karriärutvecklingssamtal
Människa – sida 22 Information inte tillgänglig 2018 på grund av systembyte men kommer finnas 2019.

Mångfald och lika möjligheter 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14, Människa – sida 20
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter

405-1
Mångfald i styrelse och ledning och bland de anställda
GRI sida 6

Social bedömning av leverantörer 2016

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14, Affär – sida 28
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18

GRI 414: Social bedömning av leverantörer

414-1
Nya leverantörer som analyserats med hjälp av sociala kriterier
Affär – sida 29 Information inte tillgänglig för 2018 på grund av nyligen införd screeningprocess. Kommer finnas 2019.

Sektorspecifik aspekt

Hållbarhetscertifieringar

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14-15 Miljö – sida 24
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18

G4 CRE: Hållbarhetscertifieringar

CRE8
Typ och antal av certifieringar, rankningar och märkningar för nybyggnation,
förvaltning, drift och ombyggnation.
Miljö – sida 26, GRI sida 8

Peabs egna upplysningar

GRI 103: Management approach

103-1
Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
103-3
Uppföljning och utvärdering
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
Egen upplysning; Ungas utbildning
Antal elever som tar studenten årligen
Människa – sida 23
Egen upplysning; Mentorskap
Antal medarbetare som är mentorer årligen
Människa – sida 23
Egen upplysning; Hållbar sponsring och lokala samhällsbyggnadsprojekt Antal Lokala samhällsbyggnadsprojekt årligen Människa – sida 23
Egen upplysning; Kund- och leverantörssamverkan
Resultat från Nöjd Kund Index (NKI)
Affär – sida 28-29
Egen upplysning; Ansvar i leverantörskedjan
Andel (%) köp som genomförts med signerad Uppförandekod
Affär – sida 29 Delvis uppfylld 2018 på grund av nyligen införd process. Affärsområde Anläggning, Projektutveckling och Industri saknas men kompletteras 2019 och 2020.