Not 35 Finansiella risker och finanspolicy

Finansförvaltningen

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. Koncernens finansförvaltning styrs i enlighet med gällande finanspolicy, vilken fastställs av Peabs styrelse och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Styrelsen har utsett ett finansutskott, som leds av styrelsens ordförande, vilket mellan styrelsemötena kan ta beslut under gällande finanspolicy. Finansutskottet ska redogöra för tagna beslut på nästkommande styrelsemöte. Koncernfunktion Ekonomi och finans samt koncernens internbank Peab Finans AB svarar för samordningen av koncernens finansverksamhet. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat som härrör från finansiella risker.

Likviditetsrisken är risken att Peab kan få problem att fullgöra sina betalningsskyldigheter till följd av bristande likviditet eller problem att omsätta eller att ta upp nya externa lån. För att säkra tillgången på likviditet tecknas bindande kreditlöften. Koncernen har en månadsplanering avseende tillgänglig likviditet som omfattar alla koncernens enheter. Planeringen uppdateras varje vecka. Koncernens prognoser omfattar även likviditetsplanering på medellång sikt. Likviditetsplaneringen används för att hantera likviditetsrisken och kostnaderna för finansieringen av koncernen.

Målsättningen är att koncernen ska kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som nedgångar utan betydande oförutsedda kostnader. Likviditetsriskerna hanteras av den centrala finansavdelningen för hela koncernen och per årsskiftet fanns tillgänglig likviditet enligt nedan.

Tillgänglig likviditet

Group, MSEK 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen, Mkr 2018-12-31 2017-12-31
Liquid funds and bank holdings Kassa och bankplaceringar 1 376 595
Unutilized overdraft facilities Outnyttjade checkräkningskrediter 1 000 750
Other unused credit lines Övriga outnyttjade kreditlimiter 4 200 4 000
Liquidity commitment for outstanding commercial papers Likviditetsåtagande för utestående företagscertifikat -730 -200
Total Summa 5 846 5 145

Enligt finanspolicyn ska koncernens nettoskuld huvudsakligen vara täckt av beviljade lånelöften med en löptid uppgående till 1–5 år. Vid årsskiftet var den genomsnittliga lånebindningstiden på utnyttjade krediter 66 månader (98), på ej utnyttjade krediter 18 månader (27) samt på totala beviljade krediter 45 månader (58). Peabs grundfinansiering utgörs av en kreditfacilitet på totalt 3 600 Mkr och löper till september 2020, efter utnyttjande av förlängningsoptioner. Denna lånefacilitet kompletteras med kapitalmarknadsfinansiering, andra typer av kortfristig rörelsefinansiering, projektrelaterade krediter samt leasing- och avbetalningsfinansiering. Lånefaciliteten innehåller finansiella nyckeltal (covenants) i form av räntetäckningsgrad samt soliditet som koncernen ska uppfylla vilket är sedvanligt för denna typ av låneavtal. Peab uppfyllde dessa nyckeltal med god marginal vid utgången av 2018.

Peab har sedan 2004 ett låneprogram för företagscertifikat. Programmet ger Peab möjlighet att emittera företagscertifikat upp till ett maximalt belopp om 3,5 miljarder kronor. Låntagare är Peab Finans AB med garanti från Peab AB. Vid årsskiftet hade Peab utestående företagscertifikat uppgående till 730 Mkr (200).

Peab har sedan 2012 ett MTN-program med en låneram på 3 miljarder kronor. Under 2018 har nya obligationslån emitterats om 1 700 Mkr (–) under MTN-programmet medan obligationslån om nominellt 100 Mkr (350) förfallit under året. Vid årsskiftet hade Peab utestående obligationslån uppgående till nominellt 2 250 Mkr (650).

Totala beviljade kreditlöften, exklusive del av certifikatprogrammet som ej utnyttjats och exklusive ej utnyttjad del av MTN-programmet, uppgick den 31 december 2018 till 12 212 Mkr (8 492). Utav totala beviljade kreditlöften var 7 012 Mkr (3 742) utnyttjat.

Löptidsanalys finansiella skulder, odiskonterade kassaflöden inklusive ränta

Group 2018‚ MSEK Currency Average interest rate on balance sheet day, % Nominal value, original currency Amount SEK Matures 2019 Matures 2020 Matures 2021 Matures 2022 Matures 2023 Matures 2024-
Koncernen 2018, Mkr Valuta Medelränta på balansdagen, % Nominellt belopp ursprunglig valuta Belopp SEK Förfall
2019
Förfall
2020
Förfall
2021
Förfall
2022
Förfall
2023
Förfall
2024-
Bank loans Banklån SEK 1,6 1 010 1 010 179 500 179 91 54 7
Bank loans Banklån NOK 3,2 735 753 522 220 2 2 5 2
Bank loans Banklån EUR 1,3 174 1 788 65 657 8 8 8 1 042
Commercial papers Företagscertifikat SEK 0,1 730 730 730
Bonds Obligationslån SEK 0,8 2 288 2 288 217 764 1 005 302
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder SEK 1,3 516 516 125 161 197 9 9 15
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder NOK 3,2 102 104 37 32 19 11 5
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder EUR 7,8 2 19 11 5 3
Total interest-bearing financial liabilities Summa räntebärande finansiella skulder 7 208 1 886 2 339 1 413 423 81 1 066
Accounts payable Leverantörsskulder SEK 4 206 4 206 4 206
Accounts payable Leverantörsskulder NOK 698 715 715
Accounts payable Leverantörsskulder EUR 25 256 256
Other liabilities Övriga skulder SEK 146 146 73 73
Other liabilities Övriga skulder NOK 64 66 55 7 4
Other liabilities Övriga skulder EUR 3 33 33
Derivatives Derivat SEK 23 12 6 5 0
Total non-interest bearing financial liabilities Summa icke räntebärande finansiella skulder 5 445 5 350 86 5 4
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 12 653 7 236 2 425 1 418 427 81 1 066

 

Group 2017‚ MSEK Currency Average interest rate on balance sheet day, % Nominal value, original currency Amount SEK Matures 2018 Matures 2019 Matures 2020 Matures 2021 Matures 2022 Matures 2023-
Koncernen 2017, Mkr Valuta Medelränta på balansdagen, % Nominellt belopp ursprunglig valuta Belopp SEK Förfall
2018
Förfall
2019
Förfall
2020
Förfall
2021
Förfall
2022
Förfall
2023-
Bank loans Banklån SEK 2,1 812 812 199 165 139 170 83 56
Bank loans Banklån NOK 2,4 237 237 185 28 8 4 4 8
Bank loans Banklån EUR 1,4 139 1 366 365 24 100 8 7 862
Commercial paper Företagscertifikat SEK 0,1 200 200 200
Bonds Obligationslån SEK 1,1 663 663 107 204 352
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder SEK 1,3 466 466 113 156 170 10 8 9
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder NOK 3,1 120 120 41 31 26 14 6 2
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder EUR 6,8 3 27 15 9 3
Total interest-bearing financial liabilities Summa räntebärande finansiella skulder 3 891 1 225 617 798 206 108 937
Accounts payable Leverantörsskulder SEK 4 093 4 093 4 093
Accounts payable Leverantörsskulder NOK 543 544 544
Accounts payable Leverantörsskulder EUR 25 245 245
Other liabilities Övriga skulder SEK 213 213 83 34 74 22
Other liabilities Övriga skulder NOK 88 88 59 7 19 3
Other liabilities Övriga skulder EUR 2 24 24
Interest rate swaps Ränteswappar SEK 44 29 6 5 4 0
Total non-interest bearing financial liabilities Summa icke räntebärande finansiella skulder 5 251 5 077 40 86 45 3
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 9 142 6 302 657 884 251 111 937

RÄNTERISK

Ränterisk är risken att Peabs kassaflöde eller värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk kan leda till förändring i verkliga värden och förändringar i kassaflöden. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Räntebärande nettoskuld uppgick den 31 december 2018 till 3 551 Mkr (1 216). De totala räntebärande skulderna uppgick till 7 012 Mkr (3 742) varav de kortfristiga var 1 818 Mkr (1 169). Enligt finanspolicyn får den genomsnittliga räntebindningstiden på den totala upplåningen uppgå till maximalt 24 månader. Peab har valt en kort räntebindning för utestående krediter. Per den 31 december 2018 fanns en ränteswap om 250 Mkr (1 400) med löptid 3 år och till en effektiv ränta om 2,4 procent (2,9) enligt nedanstående tabell. I ränteswappen betalar Peab fast ränta samt erhåller rörlig ränta (Stibor 3 månader). Eftersom Stibor 3 månader var negativ vid årsskiftet innebar det att Peab betalar även i den rörliga delen. Swapavtalen redovisas till verkligt värde vid bokslutstillfällena. Per 2018-12-31 var ränteswappens verkliga värde -18 Mkr (-44).

Räntederivat

MSEK Currency Effective rate % Amount SEK Matures 2018 Matures 2022
Mkr Valuta Effektivränta % Belopp SEK Förfall
2018
Förfall
2022
Interest rate swaps 2018-12-31 Ränteswappar 2018-12-31 SEK 2,4 250 250
Interest rate swaps 2017-12-31 Ränteswappar 2017-12-31 SEK 2,9 1 400 1 150 250

Som framgår av nedanstående sammanställning löper 6 337 Mkr (3 278) av koncernens totala räntebärande skulder inklusive derivat med en räntebindning som är kortare än 1 år. Räntebärande tillgångsposter om totalt 1 677 Mkr (1 048) löper med en kort räntebindningstid vilket medför att 4 660 Mkr (2 230) av koncernens nettoskuld inklusive derivat har en räntebindningstid som är kortare än 1 år och påverkas således relativt omgående av en förändring i marknadsräntorna. Eftersom de finansiella skulderna löper med kort räntebindningstid är merparten av ränterisken att betrakta som kassaflödesrisk. Se även Känslighetsanalys i Förvaltningsberättelsen avseende Peabs känslighet för ränterisk.

Räntebindning på utnyttjade krediter exklusive derivatinstrument 2018-12-31

Fixed interest period Amount, MSEK Average effective interest rate, percent Share, percent
Räntebindningstid Belopp, Mkr Genomsnittlig effektiv ränta procent Andel, procent
2019 2019 6 587 1,3 94
2020- 2020- 425 1,4 6
Total Summa 7 012 1,3 100

Räntebindning på utnyttjade krediter inklusive derivatinstrument 2018-12-31

Fixed interest period Amount, MSEK Average effective interest rate, percent Share, percent
Räntebindningstid Belopp, Mkr Genomsnittlig effektiv ränta procent Andel, procent
2019 2019 6 337 1,3 90
2020- 2020- 675 1,8 10
Total Summa 7 012 1,4 100

VALUTARISK

Valutarisken utgörs av risken för att verkliga värden och kassaflöden avseende finansiella instrument fluktuerar när värdet på främmande valutor förändras.

Finansiell exponering

Koncernens upplåning sker i lokal valuta för att minska valutariskerna i rörelsen. Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Av de räntebärande skulderna den 31 december 2018 fördelade sig upplåningen inklusive leasing men exklusive valuta- och räntederivat enligt följande:

2018-12-31 2017-12-31
Local currency in millions MSEK Local currency in millions MSEK
2018-12-31 2017-12-31
Lokal valuta i miljoner Mkr Lokal valuta i miljoner Mkr
SEK SEK 4 439 4 439 2 061 2 061
EUR EUR 170 1 746 136 1 340
NOK NOK 807 827 341 341
Total Summa 7 012 3 742

För att hantera temporära likviditetsbehov i Peabs utländska verksamheter utges interna lån från Peab Finans AB. För att eliminera valutarisken kan valutaswappar användas. Valutaswapparnas löptid understiger oftast tre månader. Vid bokslutstillfället redovisas valutaswapparna till verkligt värde och värdeförändringen bokförs som orealiserad valutakursdifferens i resultaträkningen samt som kortfristiga fordringar och skulder i balansräkningen. Vid årsskiftet 2018 fanns utestående valutaswappar avseende finansiell exponering om 0 MEUR (22). Valutakursdifferenser i finansnettot från finansiella exponeringar uppgick under året till -35 Mkr (-22). Valutakursdifferenser i rörelseresultatet uppgick till -4 Mkr (-2).

Exponering av nettotillgångar i utländsk valuta

Den omräkningsexponering som uppkommer genom investeringar i utländska nettotillgångar kan kurssäkras genom upptagande av lån i utländsk valuta eller genom terminssäkringar. Vid årsskiftet 2018 uppgick säkringar genom valutaterminer i EUR för utländska nettotillgångar i Finland till 10 MEUR (10).

Utländska nettotillgångar

Local currency in millions 2018 Of which hedged 2017 Of which hedged
Lokal valuta i miljoner 2018 Varav säkrat 2017 Varav säkrat
NOK NOK 1 433 1 360
EUR EUR 72 10 30 10
PLN PLN 2 2

En förändring av Euro-kursen per 31 december 2018 med 10 procent skulle innebära en omräkningseffekt av det egna kapitalet med 64 Mkr (20). En motsvarande förändring av den norska kronan skulle ge en omräkningseffekt av det egna kapitalet med 147 Mkr (136). Omräkningseffekterna är beräknade på den del av de utländska nettotillgångarna som inte är säkrade. Effekterna av motsvarande valutakursförändringar på årets resultat är begränsade.

Årets omräkningsdifferens i eget kapital (nettotillgångar i utländska verksamheter) uppgick till 86 Mkr (-53).

Kommersiell exponering

Internationella inköp och försäljning av varor och tjänster i utländsk valuta är begränsad till sin omfattning men kan förväntas att öka i takt med den tilltagande konkurrens som sker avseende inköp av varor och tjänster. Kontrakterade eller prognostiserade valutaflöden kan kurssäkras för de närmaste 12 månaderna. Vid årsskiftet 2018 fanns kurssäkringar avseende prognostiserade valutaflöden om 12 MEUR (10). Peab tillämpade inte säkringsredovisning för dessa säkringar.

Effekt av säkringsredovisning

Nedan framgår säkringsredovisningens påverkan på koncernens resultat och finansiella ställning.

Group, MSEK 2018-12-31 January – December 2018
Nominal amount/volume Recognized value Item in report on financial position that contains hedge instruments Change in value of hedge instruments recognized in other comprehensive income Amount reclassified from hedge reserve to profit/loss Items in profit/loss affected by reclassification
Assets Liabilities
Koncernen, Mkr 2018-12-31 Januari – december 2018
Nominellt belopp/volym Redovisat värde Post i rapport över finansiell ställning som innehåller säkringsinstrument Värdeförändring av säkringsinstrument som redovisas i övrigt totalresultat Belopp omklassificerade från säkringsreserv till resultatet Poster i resultatet som påverkas av omklassificeringen
Tillgångar Skulder
Raw materials risk Råvarurisk
Commodity hedging with futures, thousand tons Råvarusäkring med termin, tusentals ton 8 4 Övriga långfristiga skulder Other long-term liabilities -2 -3 Kostnader för produktion Production costs
Interest rate risk Ränterisk
Interest rate swaps Ränteswappar 250 18 Övriga långfristiga skulder Other long-term liabilities -4 29 Finansiella kostnader Financial costs

Kreditrisk

Med kreditrisk avses risken att förlora pengar på grund av att motparten inte kan fullfölja sina åtaganden.

Kreditrisker i finansiell verksamhet

Kreditrisken i finansverksamheten är väldigt liten då Peab enbart handlar med motparter med högsta kreditvärdighet. Det är främst motpartsrisker i samband med fordringar på banker och andra motparter som uppstår vid köp av derivatinstrument. Finanspolicyn innehåller ett särskilt motpartsreglemente i vilket maximal kreditexponering för olika motparter anges. ISDAs (International Swaps and Derivatives Association) ramavtal används med alla motparter i derivattransaktioner. Avtalen innebär att när en motpart inte kan reglera sina åtaganden enligt samtliga transaktioner avbryts avtalet och alla utestående mellanhavanden ska regleras med ett nettobelopp. ISDA-avtalen uppfyller inte kriterierna för kvittning i balansräkningen. Upplysningarna i nedanstående tabell visar finansiella instrument som omfattas av ISDA-avtal.

2018 2017
Group, MSEK Financial assets Financial liabilities Financial assets Financial liabilities
2018 2017
Koncernen, Mkr Finansiella tillgångar Finansiella skulder Finansiella tillgångar Finansiella skulder
Recognized gross amount Redovisade bruttobelopp 1 23 6 46
Amount covered by netting agreement Belopp som omfattas av avtal om nettning 0 0 -5 -5
Net sum after netting agreement Nettobelopp efter avtal om nettning 1 23 1 41

Peab har under 2018 inte drabbats av några finansiella kreditförluster. Den sammanlagda motpartsexponeringen avseende derivathandel, beräknad som nettofordran per motpart, uppgick vid utgången av 2018 till 1 Mkr (1). Beräknad bruttoexponering för motpartsrisker avseende likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1 376 Mkr (595). Merparten av koncernens likvida medel var placerade i bank med kreditrating om AA- från Standard & Poor’s.

Förlustreserv för räntebärande fordringar

Group 2018‚ MSEK Loss reserves for anticipated credit losses according to IFRS 9
Koncernen 2018, Mkr Reserv för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9
Opening balance per 1 January according to IAS 39 Ingående balans per 1 januari enligt IAS 39
Adjustments retroactively application of IFRS 9 Justering retroaktiv tillämpningen av IFRS 9 5
Adjusted opening balance per 1 January according to IFRS 9 Justerad ingående balans per 1 januari enligt IFRS 9 5
Revaluating the loss reserve, net Omvärdering av förlustreserver, netto 0
Closing balance per 31 December Utgående balans per 31 december 5

Kreditrisker i kundfordringar

Risken att företagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga, att betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kundkreditrisk. Inom bygg- och anläggningsverksamheten är kreditförlusterna normalt små tack vare ett mycket stort antal projekt och kunder där faktureringen sker löpande under produktionstiden. Koncernens kunder kreditkontrolleras innan igångsättning av ett projekt varvid information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Koncernen har upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediterna ska hanteras. Däri finns bland annat angivet var beslut tas om kreditlimiter av olika storlek och om hur osäkra fordringar ska hanteras. Bankgaranti eller annan säkerhet krävs för kunder med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. Maximal kreditexponering framgår av det redovisade värdet i koncernens balansräkning. Totala konstaterade kreditförluster uppgick under 2018 till 22 Mkr (11). Kreditkvaliteten i ej förfallna kundfordringar bedöms vara god. Förfallna kundfordringar över 90 dagar, exklusive förlustreserv, uppgick till 2 538 Mkr (1 779). Förfallna kundfordringar består till största delen av oklarheter avseende avtalsvillkor gentemot beställare om slutligt kontraktsbelopp. Risker i kundfordringarna har beaktats i projektprognoser eller hanterats som avsättningar.

Nedanstående tabell visar kundfordringar per kundkategori.

Group 2018‚ MSEK Accounts receivable
Koncernen 2018, Mkr Kundfordringar
Private customers Privata kunder 5 143
Public customers Offentliga kunder 3 376
Swedish tenant-owned associations Svenska bostadsrättsföreningar 1 182
Joint ventures Joint venture 501
Accounts receivable, gross Kundfordringar, brutto 10 202
Loss reserves Förlustreserv -36
Accounts receivable, net Kundfordringar, netto 10 166

Åldersanalys, förfallna ej nedskrivna kundfordringar (upplysning enligt tidigare principer IAS 39)

Group, MSEK 2017
Koncernen, Mkr 2017
Accounts receivable, not mature Ej förfallna kundfordringar 6 217
Accounts receivable, overdue 0 – 30 days Förfallna kundfordringar 0 – 30 dgr 610
Accounts receivable, overdue 31 – 90 days Förfallna kundfordringar 31 – 90 dgr 149
Accounts receivable, overdue 91 – 180 days Förfallna kundfordringar 91 – 180 dgr 492
Accounts receivable, overdue 181 – 360 days Förfallna kundfordringar 181 – 360 dgr 212
Accounts receivable, overdue > 360 days Förfallna kundfordringar > 360 dgr 1 075
Total Summa 8 755

Nedskrivna kundfordringar

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Opening balance per 1 January according to IAS 39 Ingående balans per 1 januari enligt IAS 39 46 51
Adjustments retroactively application of IFRS 9 Justeringar retroaktiv tillämpning av IFRS 9 5
Adjusted opening balance per 1 January according to IFRS 9 Justerad ingående balans per 1 januari enligt IFRS 9 51 51
Reversed write-downs Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar -21 -15
Write-downs Nedskrivningar 5 12
Reclassifications Omklassificering 1 -2
Exchange rate differences Valutakursdifferens 0 0
Balance carried forward Utgående balans 36 46

För övriga fordringar finns inga förfallna fordringar av väsentliga belopp.

Kapitalhantering

Peabs målsättning är att ha en god kapitalstruktur samt en finansiell stabilitet. På så sätt skapas en stabil grund för den fortsatta affärsverksamheten, vilket ger möjligheter att såväl bibehålla befintliga ägare som att attrahera nya. En god kapitalstruktur ska också bidra till att relationen med koncernens kreditgivare utvecklas på ett för alla parter bra sätt.

Kapital definieras som Eget kapital och avser eget kapital hänförligt till innehavare av andelar i moderbolaget.

Eget kapital

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Share capital Aktiekapital 1 584 1 584
Other contributed capital Övrigt tillskjutet kapital 2 576 2 576
Reserves Reserver -68 -167
Retained earnings including profit for the year Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 7 255 6 338
Equity attributable to shareholders in parent company Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 11 347 10 331

Ett av Peabs finansiella mål är att soliditeten (eget kapital dividerat med balansomslutningen) ska överstiga 25 procent. Det är styrelsens uppfattning att denna nivå är väl anpassad till Peabs verksamhet på bygg- och anläggningsmarknaden i Sverige, Norge och Finland. Målet är en del av koncernens strategiska planering. Om soliditeten varaktigt bedöms överstiga denna nivå ska kapital överföras till aktieägarna i lämplig form. Soliditeten uppgick vid utgången av 2018 till 30,4 procent (32,2).

Styrelsens ambition är att bibehålla en balans mellan en hög avkastning på det egna kapitalet, som kan möjliggöras genom en högre belåning, och fördelarna och tryggheten som en högre andel eget kapital medför. Ett av Peabs finansiella mål är därför att räntabiliteten på eget kapital (periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare) ska överstiga 20 procent. Räntabiliteten på eget kapital uppgick 2018 till 19,6 procent (21,3). Det är styrelsens uppfattning att måltalet är på en långsiktigt relevant nivå för Peab. Som en jämförelse uppgick koncernens genomsnittliga räntekostnad för räntebärande upplåning inklusive derivat per 31 december 2018 till 1,4 procent (2,6).

Peabs målsättning avseende utdelning är att till aktieägarna årligen utdela minst 50 procent av årets resultat. Utdelningen ska stå i rimlig proportion till Peabs vinstutveckling och konsolideringsbehov. För år 2018 föreslås en utdelning med 4,20 kronor (4,00) per aktie. Exkluderat de 1 086 984 B-aktier som innehas av Peab AB den 31 december 2018, som ej berättigar till utdelning, innebär den föreslagna utdelningen ett totalt utdelningsbelopp om 1 239 Mkr (1 180). Beräknat som en andel av koncernens redovisade resultat för året uppgår föreslagen utdelning till 59 procent (57). Utöver ordinarie utdelning kan kontanta extra utdelningar föreslås om styrelsen finner att medel finns som ej bedöms vara erforderliga för koncernens utveckling. Extra utdelningar kan även ske i annan form än kontanter.

Peabs innehav av egna aktier uppgick vid ingången av 2018 till 1 086 984 B-aktier, motsvarande 0,4 procent av totalt antal aktier. Peabs årsstämma beslöt den 7 maj 2018 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva maximalt ett sådant antal aktier i Peab AB att bolaget efter förvärvet innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att förbättra bolagets kapitalstruktur samt att användas vid finansiering av förvärv. Under 2018 har inga återköp eller avyttringar gjorts.