Not 26 Kundfordringar

Totala kundfordringar uppgick till 10 166 Mkr (8 709). Affärsområde Bygg, Anläggning och Projektutveckling har ökat kundfordringarna medan affärsområde Industri har relativt oförändrat belopp i jämförelse med 2017. För mer information om kundfordringar se not 35.

Kundfordringar är nedskrivna i resultaträkningen med konstaterade och befarade kundförluster om totalt 11 Mkr (17). Konstaterade kundförluster uppgick till 22 Mkr (11) i koncernen, varav 16 Mkr var nedskrivna 2017. Förlusterna har uppstått i samband med konkurs hos några av företagets kunder. Merparten av förlusterna är hänförliga till affärsområde Industri. I moderbolaget finns inga kundförluster.