Not 18 Förvaltningsfastigheter

Group 2018‚ MSEK Investment property Construction in progress Total
Koncernen 2018, Mkr Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 819 117 936
Purchases Inköp 59 190 249
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar -588 -16 -604
Reclassification Omklassificering 90 -31 59
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 380 260 640
Opening depreciation Ingående avskrivningar -55 -55
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 24 24
Depreciation Avskrivningar -20 -20
Reclassification Omklassificering 10 10
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -41 -41
Opening write-downs Ingående nedskrivningar -10 -10
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 10 10
Reclassification Omklassificering -10 -10
Closing accumulated write-downs Utgående ackumulerade nedskrivningar -10 -10
Closing recognized value Utgående redovisat värde 329 260 589

 

Group 2017‚ MSEK Investment property Construction in progress Total
Koncernen 2017, Mkr Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde
Reclassification Omklassificering 671 671
Purchases Inköp 148 117 265
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 819 117 936
Opening depreciation Ingående avskrivningar
Reclassification Omklassificering -42 -42
Depreciation Avskrivningar -13 -13
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -55 -55
Opening write-downs Ingående nedskrivningar
Write-downs 1) Nedskrivningar 1) -10 -10
Closing accumulated write-downs Utgående ackumulerade nedskrivningar -10 -10
Closing recognized value Utgående redovisat värde 754 117 871

 

Efter en genomgång av fastighetsbeståndet har det beslutats att vissa fastigheter som tidigare har rapporterats som projekt- och exploateringsfastigheter, det vill säga lagerfastigheter, istället ska klassificeras som förvaltningsfastigheter i de fall det inte finns någon planerad avyttring och fastigheterna kan komma att finnas kvar i koncernen under en längre tid. Från och med 1 januari 2017 har därför fastigheter till ett bokfört värde om 629 Mkr omklassificerats till förvaltningsfastigheter.

1) Nedskrivningar redovisas på följande rad i resultaträkningen:

MSEK 2018 2017
Mkr 2018 2017
Production costs Kostnader för produktion -10
Total Summa -10

Under året har låneutgifter aktiverats med 4 Mkr (5).

Ackumulerade verkliga värden

Vid årets slut uppgick det verkliga värdet till 707 Mkr jämfört med bokfört värde om 589 Mkr. Vid utgången av 2017 uppgick det verkliga värdet till 918 Mkr jämfört med bokfört värde om 871 Mkr.

Värderingsteknik, hierarki och väsentliga icke observerbar indata

Värderingen av ovanstående verkliga värden är för samtliga förvaltningsfastigheter klassificerade i nivå 3 i verkligt värde hierarkin. Värderingen bygger på en intern värderingsmodell. Som ett komplement till denna värdering inhämtas även årliga externa marknadsvärderingar för ett antal av objekten. Verkliga värden har fastställts med en kombination av tillämpning av ortsprismetod, utifrån redovisade jämförelseköp och avkastningsmetod.

Påverkan på årets resultat

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Rental revenue Hyresintäkter 53 65
Direct costs for investment property that generated rent during the year (operational and maintenance costs, property tax and ground rent) Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden (drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld) -21 -28
Direct costs for investment property that did not generate rent during the year (operational and maintenance costs, property tax and ground rent) Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under perioden (drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld) -4 -4