2019 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med tre procent och uppgick till 54 008 Mkr (52 233).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 568 Mkr (2 573) och rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent (4,9).
 • Affärsområdena har haft en stabil utveckling under året. I affärsområde Industri har kostnader för förvärv totalt belastat med 87 Mkr. I affärsområde Projektutveckling har försäljning av fastigheter i det delägda bolaget Acturum gett ett positivt resultatbidrag om 170 Mkr.
 • Orderingången uppgick till 44 130 Mkr (51 087). I jämförelseåret ingick två större projekt om totalt 5 000 Mkr. Orderingången under året har präglats av en ökad andel mindre och medelstora projekt.
 • Orderstocken uppgick per den 31 december 2019 till 42 494 Mkr (45 819) med bra spridning vad gäller produkt och geografi.
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till -551 Mkr (-1 021).
 • Nettoskulden uppgick till 7 507 Mkr (3 551). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 743 Mkr.
 • Kassaflöde och nettoskuld har påverkats av uppbyggnad av fastigheter i egen balansräkning samt av fler pågående bostadsprojekt i Finland och Norge inom affärsområde Projektutveckling. Därutöver har vi fortsatt att investera i maskiner och inventarier inom affärsområde Industri.
 • Soliditeten uppgick till 31,7 procent (30,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 17,9 procent (19,6).
 • Styrelsen föreslog i februari 2020 en oförändrad utdelning på 4,20 kronor per aktie och extra utdelning av ett fastighetsbolag enligt Lex Asea. Till följd av coronaviruset och det osäkra marknadsläget valde styrelsen att dra tillbaka förslagen.
 • Den 4 juli 2019 tecknade Peab avtal om att förvärva YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Efter godkännande av konkurrensmyndigheterna kunde affären slutföras den 1 april 2020.

Finansiellt sammandrag

2019 2018 2017 Financial goals
2019 2018 2017 Finansiella mål
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 54 008 52 233 49 981
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 2 568 2 573 2 418
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 4,8 4,9 4,8
Pre-tax profit, MSEK Resultat före skatt, Mkr 2 510 2 518 2 458
Profit for the year, MSEK Årets resultat, Mkr 2 092 2 100 2 067
Profit per share, SEK Resultat per aktie, kr 7,09 7,12 7,01
Dividend per share, SEK 1) Utdelning per aktie, kr 1) 4,20 4,00 > 50%
Return on equity, % Räntabilitet på eget kapital, % 17,9 19,6 21,3 > 20%
Equity/assets ratio, % 2) Soliditet, % 2) 31,7 30,4 32,2 > 25%
Cash flow before financing, MSEK Kassaflöde före finansiering, Mkr -551 -1 021 2 295
Net debt, MSEK 3) Nettoskuld, Mkr 3) 7 507 3 551 1 216
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 44 130 51 087 48 999
Order backlog on 31 December, MSEK Orderstock per 31 december, Mkr 42 494 45 819 40 205
Number of employees on 31 December Antal anställda per 31 december 14 258 14 614 14 344
1) För 2019 föreslår styrelsen till årsstämman att ingen utdelning lämnas. 2) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten per 31 december 2019 till 32,3 procent. 3) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden per 31 december 2019 till 6 743 Mkr.

Finansiella mål

Räntabilitet på eget kapital

Mål >20%

Soliditet

Mål >25%

Utdelning

Mål >50% av årets resultat

* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15, **För 2019 föreslår styrelsen till årsstämman att ingen utdelning lämnas.