Övriga upplysningar och vinstdisposition

REDOVISNING AV SVENSKA BOSTADSRÄTTSPROJEKT

Peab har i delårsrapporter 2018 och 2019 samt i årsredovisning för 2018 informerat om att Peab tillsammans med ett flertal av de större bostadsutvecklarna fått frågor under 2018 från Nasdaq Stockholm AB (Börsen) rörande IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder samt huruvida det är bostadsrättsföreningen eller om det är de slutliga köparna av bostadsrätterna som redovisningsmässigt utgör Peabs kund enligt IFRS 15. Avstämning mellan Börsen och ESMA (EUs tillsynsmyndighet för finansiell rapportering) resulterade i att redovisningstillsynen i detta avseende i första hand inriktas på tillämpningen av IFRS 10, Koncernredovisning och huruvida bostadsrättsföreningar ska ingå i Peabs koncernredovisning.

Beträffande frågan om huruvida ett moderbolag har bestämmande inflytande över en bostadsrättsförening, och därmed ska konsolidera bostadsrättsföreningen, finns, med beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter, utrymme för bolag att inom ramen för IFRS 10, Koncernredovisning komma fram till olika slutsatser. Efter genomgång av ett antal avgörande faktorer är vår slutsats att Peab inte kan anses ha bestämmande inflytande över bostadsrättsföreningarna från den tidpunkt då bostadsrättsföreningen tecknar avtal om marköverlåtelse och totalentreprenad i enlighet med reglerna i IFRS 10, Koncernredovisning. Detta är en slutsats som delas av våra revisorer.

I början av december 2018 översände Nasdaq ett brev till Peab där det framgick att Börsen beslutat att ge Peab kritik för att det inte framgick tillräckligt tydligt i årsredovisningen för 2017 på vilka grunder som Peab har gjort bedömning att bestämmande inflytande inte föreligger över bostadsrättsföreningarna. Börsen begärde att tydligare upplysning skulle lämnas i årsredovisning en för 2018, vilket Peab har gjort. I brevet framgick också att ärendet är avslutat från Börsens sida och Börsen har underrättat Finansinspektionen, som tog över ärendet från och med 1 januari 2019. Finansinspektionen har under våren 2019 fortsatt att utreda frågan och har ställt ytterligare frågor till Peab, vilka Peab har besvarat. Den 3 juni 2019 erhöll Peab en avstämningsskrivelse med Finansinspektionen iakttagelser där det framgick att Finansinspektionens preliminära bedömning är att Peab borde ha konsoliderat bostadsrättsföreningarna under 2017. Peab har fått möjlighet att inkomma med ett svar i form av ett yttrande till Finansinspektionens avstämningsskrivelse. Peab har avlämnat yttrande den 27 juni 2019 och har bestridit Finansinspektionens preliminära slutsats. Peab anser att det är fel att konsolidera bostadsrättsföreningarna då bestämmande inflytande inte föreligger. Dessutom anser Peab att nuvarande tillämpning bäst beskriver Peabs bostadsaffär både vad gäller intern styrning och riskprofil. Det är också så styrelse och ledning följer verksamheten. Den 26 november 2019 meddelade Finansinspektionen att ärendet har över lämnats till Finansinspektionens Rättsenhet.

Den 28 januari 2020 erhöll Peab en ytterligare skrivelse där Finansinspektionen vidhåller att Peab borde ha konsoliderat bostadsrättsföreningarna. Peab konstaterar att Finansinspektionen inte delar bolagets tolkning av IFRS 10, Koncernredovisning vad gäller redovisning av projekt med svenska bostadsrättsföreningar och att Finansinspektionen och Peab står långt ifrån varandra i sina respektive tolkningar. En fortsatt polemik bedöms inte meningsfull och bedöms inte gagna Peabs intressenter.

Peab har därför, oberoende av Finansinspektionens beslut i ärendet, beslutat att ändra koncernens redovisningsprinciper och konsolidera projekt med svenska bostadsrättsföreningar från och med räkenskapsåret 2020 med omräkning av jämförelseåret 2019. Det innebär att intäkter och kostnader för projekten kommer att redovisas först vid bostadsköparnas tillträde till lägenheterna och att bostadsrättsföreningarnas tillgångar och skulder konsolideras fram till samma tidpunkt. I koncernens operativa redovisning, bland annat i segmentsredovisningen, kommer bostadsprojekt i egen regi i Sverige, Finland och Norge att redovisas som externa kunder under byggprojektets genomförande med intäkt redovisad över tid i takt med att projekten successivt färdigställs.

Peabs riskbild och finansiella position ändras inte på grund av den förändrade redovisningen. Förändringen påverkar inte heller Peabs finansieringsavtal.

Peab kommer att presentera omräknade resultat- och balansräkningar samt nyckeltal för 2019 i god tid före avlämnandet av första kvartalsrapporten för 2020. Även omräknade operativa räkenskaper kommer att publiceras.

Den 25 mars 2020 meddelade Finansinspektionen att ärendet kommer att avskrivas med anledning av att Peab från och med 1 januari 2020 kommer att ändra redovisningsprinciper.

PEABS HÅLLBARHETSARBETE

Som samhällsbyggare och stor arbetsgivare påverkar Peabs verksamhet samhället och människorna som lever och arbetar där, på både kort och lång sikt. Vi lägger därför stor vikt vid att det vi planerar och genomför ska vara etiskt och långsiktigt hållbart genom hela livscykeln. Det handlar om att bedriva ett hållbart och ansvarsfullt företagande för människa (medarbetare och samhälle), miljö och affär. Peabs strategiska hållbarhetsarbete handlar i första hand om att förebygga risk, att bedriva systematiskt kvalitetsarbete och att på ett nyskapande, ansvarsfullt sätt möjliggöra hållbar utveckling. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Peab valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en rapport utanför Förvaltningsberättelsen. De delar som ska beskrivas i en hållbarhetsrapport finns tillgängliga under avsnitten Mål och strategier, Vår syn på en hållbar verksamhet, Människa, Miljö, Affär, Risker och riskhantering samt Bolagsstyrning.

Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter, enligt miljöbalken, bedrivs i de svenska underkoncernerna Swerock, Skandinaviska Byggelement, Peab Asfalt, Peab Anläggning samt Peab Bostad. I Finland bedrivs tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöskyddsförordningen. De tillståndspliktiga verksamheterna i Sverige avser marksanering, mellanlagring av massor, hantering av förorenat vatten som kan medföra grumlingar av recipient, berg- och grustäkter, transport av avfall och farligt avfall samt asfaltverk. Dessa verksamheter påverkar miljön i huvudsak genom uttag av en ändlig markresurs, framtida markanvändning samt av emissioner. Den tillståndspliktiga verksamheten i Finland avser i huvudsak betongtillverkning och ballastverksamhet. Förnyelse och komplettering av tillstånd sker kontinuerligt.

Anmälningsplikten avser Swerocks betongfabriker i Sverige och Skandinaviska Byggelements betongvarufabriker samt Peab Asfalts permanenta och mobila asfaltverk.

FORSKNING OCH UTVECKLING

I Peab bedrivs forskning och utveckling med syfte att ge våra intressenter och oss själva ett mervärde och en hållbar utveckling genom att använda ny kunskap för att förbättra eller ta fram nya varor, tjänster och produktionsprocesser. Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs nära verksamheten, i de olika affärsområdena, för att vara behovsstyrd. Det finns därför ingen centraliserad enhet på koncernen som bedriver egen forskning och utveckling. Peab samarbetar med universitet, högskolor, branschorganisationer och medverkar aktivt i många branschgemensamma projekt.

Som exempel på branschgemensamma projekt som pågått under 2019 kan nämnas för affärsområde Bygg ”Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus”, ”Produktionsautomation i betongbyggandet”, ”Beläggningssystem för parkeringsdäck av trä”, ”Energianvändning vid klimathållning och avfuktning under byggproduktion”, ”Digital byggetablering – Digitaliserad byggetablering”. För affärsområde Anläggning kan nämnas ”Utvärdering av mekaniska egenskaper för stabiliserat material”, ”Packning av bank för höghastighetsjärnväg vid varierande grundläggningsförhållanden”, ”Produktivitet vid djupgrundläggning akustisk metod”, ”Osäkerhetsmodeller optimering infrastrukturprojekt”,”Metodik för stabilisering av muddermassor”, ”Oförstörande provning av betongkonstruktioner med syntetiska sensorgrupper”. Inom affärsområde Industri har bland annat pågått ”REWOFUEL – i samarbete med nio länder där skogsrester ska upparbetas till flygbränsle och en av biprodukterna är en lignin som antas kunna fungera som bindemedelsersättning i asfalt”, Hållbart samhällsbyggande med beständig betong”, ”Utvärderingsmetod för vidhäftning hos halvvarma asfaltbeläggningar”.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Den 4 juli 2019 tecknade Peab avtal om att förvärva YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Förvärvet innebär att Peab utökar sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggning i Danmark. Peab får en unik och marknadsledande position inom denna verksamhet i Norden. Affären innebär också att industriverksamhetens betydelse för koncernen ökar samt att känsligheten för konjunktursvängningar minskar.

Peab är idag en ledande aktör vad gäller tillverkning och utläggning av asfalt liksom ballastverksamhet i Sverige och Norge. Förvärvet innebär övertagande av cirka 200 strategiskt placerade täkter samt 63 asfaltverk i Norden. Förvärvet innebär också övertagande av cirka 1 700 medarbetare. En ökad geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga ökar stabiliteten i koncernen. Dessutom skapas förutsättningar för vidare expansion och utveckling av andra verksamheter såsom Recycling och Betong.

Transaktionen är en kombination av aktie- och inkråmsförvärv. Förvärvslikvid förväntas uppgå till 2 966 Mkr för skuldfri rörelse och är fullt finansierad.

Under 2018 omsatte den förvärvade verksamheten 6 005 Mkr med ett justerat EBITDA om 240 Mkr.

Transaktionen var villkorad av godkännande av konkurrensmyndigheter samt uppfyllandet av vissa sedvanliga avtalsvillkor. I slutet på mars 2020 erhölls godkännande från konkurrensmyndigheten och förvärvet slutfördes den 1 april 2020.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

Extra utdelning av fastighetsbolag

Peabs styrelse föreslog i februari 2020 utöver ordinarie utdelning en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Till följd av coronavirusets spridning och dess effekter i omvärlden och på de finansiella marknaderna beslöt Peabs styrelse den 24 mars 2020 att dra tillbaka förslaget till årsstämman om en extra utdelning av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget. Den osäkra situation som råder i omvärlden gör att tidpunkten inte är den rätta att genomföra noteringen av bolaget. Peab gör fortsatt bedömningen att en utdelning av fastigheterna är den lösning som över tid ger mest värde åt aktieägarna. Det operativa arbetet med att bilda och strukturera fastighetsbolaget fortsätter därför utan avbrott. Styrelsens avsikt är att kalla till extra stämma för att besluta om utdelning av fastighetsbolaget när situationen har stabiliserats och förutsättningarna är gynnsammare.

Peab består av våra fyra samverkande affärsområden Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling, vart och ett viktiga beståndsdelar i koncernen. Under de senaste åren har Peab satsat betydande resurser på uppbyggnad inom de kapitaltunga affärsområdena Industri och Projektutveckling, en strategi som kommer att gälla även framöver.

Projektutvecklingsverksamheten omfattar såväl utveckling av bostäder som kommersiella projekt och bedrivs huvudsakligen i helägd form men också i vissa fall genom delägda verksamheter. I syfte att erhålla värdestegring har färdigställda fastigheter behållits primärt i delägda verksamheter men också i Peabs balansräkning. För att skapa rätt förutsättningar framöver utifrån operativ styrning, kapitalbindning samt resultatavräkning av projektutvecklingsverksamheten, har olika alternativ analyserats. Styrelsen och ledningen har därför under inledningen av 2020 utvärderat den framtida inriktningen avseende helägda färdigställda kommersiella fastigheter.

Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att det för Peabs aktieägares bästa alternativet för en långsiktig värdetillväxt är att bilda ett separat fastighetsbolag, Annehem Fastigheter, innehållande helägda färdigställda kommersiella fastigheter och bostäder, som delas ut till befintliga aktieägare i enlighet med Lex Asea och börsnoteras. På så vis kan Peab fokusera sin verksamhet på att bygga och utveckla medan Annehem Fastigheter kan fokusera sin verksamhet på att äga och förvalta färdigställda fastigheter.

Annehem Fastigheter äger och förvaltar kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter av hög kvalitet och tydlig miljöprofil i lägen med goda kommunikationer i de nordiska tillväxtområdena Stockholm, Skåne/Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Genom en kundnära förvaltning bygger Annehem Fastigheter långsiktiga relationer och värden. Annehem Fastigheter äger initialt färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till cirka 3 000 Mkr. Därutöver ingår 50 procents ägande i två joint venture-bolag, Nya Bara Utvecklings AB samt Point Hyllie Holding AB. Annehem Fastigheter har även ingått avtal med Peab om förvärv av tre fastigheter, belägna i Solna, Oslo och Helsingborg, som kommer att tillträdas efter färdigställandet.

Peabs projektutvecklingsverksamhet kommer efter utdelningen att bestå av helägda byggrätter för bostäder och kommersiella projekt, projekt under uppförande samt ägandet i de väsentliga joint venture som innehåller färdigställda fastigheter men också stora andelar framtida projektutveckling. Primärt är detta Peabs 50 procent i Fastighets AB Centur och 33 procent i Tornet Bostadsproduktion AB.

Styrelsen i Annehem Fastigheter består av Göran Grosskopf, Pia Andersson, Jesper Göransson och Anders Hylén. Göran Grosskopf har utsetts till styrelsens ordförande. Inför börsnoteringen kommer Annehem Fastigheters styrelse att utökas med ytterligare ledamöter. Vidare har Jörgen Lundgren utsetts till verkställande direktör och Jan Egenäs till CFO för Annehem Fastigheter. Jörgen Lundgren kommer närmast från Solnaberg Property AB (publ) där han var vd. Tidigare har Jörgen bland annat varit vd och koncernchef för Fastighetsaktiebolaget Norrporten och är idag bland annat styrelseledamot i Aros Bostäder och vice ordförande för Mäklarhuset.

När förutsättningarna är de rätta avser styrelsen kalla till en extra stämma och föreslå en utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter till befintliga aktieägare i enlighet med Lex Asea. Peabs aktieägare kommer då att erhålla aktier i Annehem Fastigheter utöver sitt befintliga innehav i Peab.

Utdelningen förutsätter medgivande från Peabs långivare och att Annehem Fastigheter erhåller finansiering på marknadsmässiga villkor. Nivån på eget kapital och belåning i Annehem Fastigheter kommer att fastställas i samråd med finansierande banker.

Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peabs koncernredovisning. I februari 2020 uppgick detta preliminärt till cirka 1 200 Mkr, vilket då motsvarade i huvudsak den minskning av det egna kapitalet i koncernen som extrautdelningen beräknades medföra. Resultateffekten kommer i samband med det framtida utdelningsbeslutet att uppdateras utifrån då rådande förutsättningar.

Ytterligare information till Peabs aktieägare avseende förslaget till utdelning av Annehem Fastigheter, i form av en informationsbroschyr, kommer att publiceras på Peabs hemsida i anslutning till att kallelsen till en extra stämma publiceras.

Coronavirus

Under in­led­ning­en av året har co­ro­na­vi­ru­set fått sprid­ning över stora delar av värl­den. Län­der inför olika åt­gär­der med kort var­sel för att be­grän­sa smitt­sprid­ning, det hand­lar om ex­em­pel­vis inrese-​ och ka­ran­täns­be­stäm­mel­ser. Börser­na värl­den över har fal­lit kraf­tigt under mars månad. Re­ge­ring­ar och riks­ban­ker inför nu olika for­mer av kris­pa­ket för att dämpa ef­fek­ter­na i eko­no­min. Hela världs­e­ko­no­min kom­mer att på­ver­kas men i vil­ken om­fatt­ning är i nu­lä­get svårt att be­dö­ma.

Peab är en stor ar­bets­gi­va­re med många an­ställ­da och många män­ni­skor som be­fin­ner sig på våra ar­bets­plat­ser. Vi be­va­kar ut­veck­ling­en och föl­jer myn­dig­he­ter­nas re­kom­men­da­tio­ner i re­spek­ti­ve land när det gäl­ler co­ro­na­vi­ru­sets fort­sat­ta sprid­ning och an­pas­sar oss efter dessa. Vi gör vårt yt­ters­ta för att hind­ra smitt­sprid­ning men sam­ti­digt hålla verk­sam­he­ten i gång. Hur Peab kom­mer att på­ver­kas och vilka fi­nan­si­el­la ef­fek­ter detta kan få under året går ännu inte att kvan­ti­fi­e­ra. För mer information se avsnitt Omvärld och marknad samt Risker och riskhantering.

Förvärv av YIT’s beläggnings- och ballastverksamhet

Den 4 juli 2019 teck­na­de Peab avtal om att för­vär­va YIT’s beläggnings-​ och bal­last­verk­sam­het i Nor­den. Trans­ak­tio­nen var vill­ko­rad av god­kän­nan­de av kon­kur­rensmyn­dig­he­ten samt upp­fyl­lan­de av sed­van­li­ga av­tals­vill­kor. I slu­tet på mars 2020 er­hölls god­kän­nan­de från kon­kur­rensmyn­dig­he­ten och för­vär­vet slut­för­des den 1 april 2020.

För yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion se Vik­ti­ga hän­del­ser under året.

PEABAKTIEN

Peabs aktiekapital uppgick vid utgången av 2019 till 1 583 866 056 kronor, fördelat på totalt 296 049 730 aktier, vilket ger ett kvotvärde på 5,35 kronor per aktie. Antalet A-aktier uppgår till 34 319 957 med ett röstvärde på tio röster per aktie, och antalet B-aktier uppgår till 261 729 773 med ett röstvärde om en röst per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och utdelning. Inga begränsningar finns i bolagsordningen avseende möjlighet till överlåtelse av aktier eller förfoga över rösträtt på stämman. Per den 31 december 2019 fanns det cirka 46 000 aktieägare i Peab. Som ett led i en generationsväxling sammanförde familjerna Paulsson under våren 2017 merparten av sina indirekta innehav i ett holdingbolag, Ekhaga Utveckling AB, som kontrolleras av Mats Paulssons son Fredrik Paulsson. Ekhaga Utveckling AB har 48,2 procent av rösterna. Det samlade ägandet kopplat till familjerna Paulsson uppgår totalt till 25,7 procent av kapitalet och 57,7 procent av rösterna vid utgången av 2019. Bolaget har ingen kännedom om avtal mellan aktieägare, som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna.

Peabs årsstämma beslöt den 9 maj 2019 att ge styrelsen bemyndigande att fram till nästa årsstämma att besluta om nyemission av aktier av serie B, med företrädesrätt för befintliga aktieägare att delta i emissionen eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare att delta i emissionen i samband med företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och får avse sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Under året har styrelsen inte tagit något beslut om nyemission av aktier.

En vinstandelsstiftelse för anställda bildades av Peab 2007. Enligt stiftelsens placeringspolicy ska stiftelsens förmögenhet i huvudsak placeras i aktier i Peab. Per den 31 december 2019 hade stiftelsen ett innehav om 11 374 000 B-aktier i Peab, motsvarande 3,8 procent av antalet aktier.

INNEHAV AV EGNA AKTIER

Peabs innehav av egna aktier uppgick vid ingången av 2019 till 1 086 984 B-aktier, vilket motsvarar 0,4 procent av det totala antalet aktier. Peabs årsstämma beslöt den 9 maj 2019 att ge styrelsen fortsatt bemyndigande att fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av antalet aktier i bolaget. Under 2019 har Peab inte gjort några återköp eller avyttringar av egna aktier. Peabs innehav av egna aktier uppgick därför vid årets slut till 1 086 984 B-aktier. För mer information se not 28.

BOLAGSSTYRNING

En utförlig beskrivning av styrelsens arbete, bolagsstyrningen och system för intern kontroll finns här, Bolagsstyrning.

ERSÄTTNINGSPOLICY LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Förslaget till ersättningspolicy är reviderat utifrån ändrade lagkrav i aktiebolagslagen samt Svensk kod för bolagsstyrning gällande från 1 januari 2020. Styrelsen föreslår härmed att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjen omprövas när det uppkommer behov av väsentliga ändringar, dock senast om fyra år.

Omfattning

Ersättningspolicyn omfattar verkställande direktör samt övriga medlemmar i koncernledningen. Detsamma gäller styrelseledamot vars arvodering fastställs vid annan tidpunkt än vid årsstämman.

Ersättningspolicyn ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal, som träffas med VD samt samtliga övriga medlemmar i koncernledningen, efter det att årsstämman i Peab fastställt ersättningspolicyn.

Grundläggande principer

Ersättningspolicyn ska bidraga till bolagets affärsstrategi, långsiktig värdetillväxt och hållbarhet. Detta säkerställs genom att:

  • erbjuda en marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent koncernledning. Nivåerna på ersättning jämförs på regelbunden basis med andra företag som verkar på samma marknader för att säkerställa en marknadsmässig ersättning.
  • erbjuda långsiktiga incitamentsprogram samt bonusprogram med fokus på bolagets affärsstrategi, långsiktiga mål samt hållbarhet.
  • på årlig basis stämma av individuell prestation och måluppfyllelse gentemot bolagets finansiella resultat.

De grundläggande principerna säkerställer att bolaget har rätt kompetens i koncernledningen genom marknadsmässig ersättning samt incitamentsprogram och bonusprogram med fokus (resultatmått) på affärsstrategi, långsiktighet samt hållbarhet.

Ersättningskomponenter

Den totala ersättningen utgörs av fast lön, årlig rörlig ersättning på individuell basis (STI), långsiktiga incitamentsprogram (LTI), avgiftsbestämd pension enligt ITP-planen samt förmånsbil och övriga icke monetära förmåner.

Fast lön

Den fasta lönen revideras årligen och baseras på befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och att lönenivån är marknadsmässig.

Rörlig ersättning (STI)

Koncernledningen kan, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning får högst uppgå till 60 procent av fast lön och ska främst vara baserad på Peabkoncernens lönsamhet samt andra, vid var tid, väsentliga koncernmål. I nuvarande program är resultatmåtten kopplade till företagets strategi i form av lönsamhet, kundnöjdhet samt arbetsmiljö.

Rörlig ersättning fastställs för varje enskilt verksamhetsår och regleras året efter intjänandet. Utbetalning sker antingen som lön eller placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

Långsiktiga incitamentsprogam (LTI)

Styrelsen ska årligen värdera om man till årsstämman ska föreslå aktierelaterat incitamentsprogram. VD, övrig koncernledning samt nyckelpersoner kan från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program. Maximalt årligt utfall i LTI-program (inklusive sociala avgifter) får ej överstiga 40 procent av fast årslön. Programmet ska vara prestationsbaserat och endast ge utfall om fördefinierade resultatmått uppnås. Utfall av LTI-program placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

Pension

Koncernledningen äger rätt till pensionslösningar enligt kollektivavtal och avtal med Peab. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. Maximal premie är 47 procent av fast årslön och pensionsålder 62 år. Nivån korresponderar med tidigare marknadspraxis. Nuvarande praxis är max 35 procent och 65 års pensionsålder. Löneavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier i form av löne- och bonusväxling.

Förmånsbil

Verkställande direktör samt andra personer i koncernledningen är berättigad till förmånsbil i enlighet med bruttolöneavdragsmodellen.

Övriga icke monetära förmåner

Koncernledningen är berättigad till extra sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring, upp till 30 inkomstbasbelopp, samt alla de förmåner som gäller Peabkoncernens övriga anställda. Förmånernas värde uppgår till i genomsnitt fem procent av fast lön.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden från Peabs sida ska vara högst 24 månader och från medlemmar i koncernledningen högst sex månader. Om avgångsvederlag utgår, ska den sammanlagda ersättningen för uppsägningslön och avgångsvederlag högst uppgå till 24 månadslöner. Eventuellt avgångsvederlag beräknas på den fasta lönen och är inte pensionsgrundande.

Övriga anställda

De grundläggande principerna för löner och ersättningar till övriga anställda återspeglas och beaktas i ersättningspolicyn. Motsvarande ersättningskomponenter är inkluderade. Förekomsten av rörlig ersättning på individuell basis (STI), långsiktiga incitamentsprogram (LTI) samt förmånsbil förekommer enbart hos vissa kategorier av anställda utifrån position eller behov.

Övriga anställdas totala ersättningar utgår från att ersättningen ska vara marknadsmässig så att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Nivåerna på ersättning jämförs på regelbunden basis.

Pension enligt ITP-planen samt SAF-LO utgår. Avgiftsbestämd plan tillämpas och utgår till maximalt 30 procent av den pensionsmedförande lönen. För förmånsbestämd plan tillämpas antingen traditionell plan eller premietrappa för medarbetare med fast lön överstigande 10 inkomstbasbelopp.

Beslutsprocess

Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till koncernledningen som ska beslutas av årsstämman och ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören efter ersättningsutskottets beredning. Utskottet fattar beslut i frågor avseende löne- och anställningsvillkor för medlemmar i koncernledningen som rapporterar direkt till verkställande direktören. Utskottet rapporterar löpande till styrelsen. Verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen närvarar inte då deras respektive ersättningsvillkor beslutas.

Avvikelser

Ersättningspolicyn får frångås efter styrelsebeslut i det fall det finns särskilda skäl för detta. Endast om det är nödvändigt att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, hållbarhet eller finansiella bärkraft har styrelsen mandat att avvika från den av stämman beslutade ersättningspolicyn. Avvikelser ska redovisas och motiveras i efterföljande ersättningsrapport.

Tidigare riktlinje

Ersättningspolicyn har reviderats och kompletterats med skrivningar för att uppfylla de ändrade lagkraven i aktiebolagslagen 8 kapitel, 51-53 §§, avseende innehållet i bolagets ersättningspolicy. Även ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning gällande från 1 januari 2020 har beaktats i revideringen.

För mer information om beslutade riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i företagets ledning, se not 10.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

I Sverige minskade nybyggandet av bostäder under 2019 och förväntas minska även 2020. Konjunkturavmattningen väntas inverka negativt på nybyggandet av övrigt privat husbyggande medan det offentliga byggandet väntas öka under 2020. Befolkningstillväxt och åldrande befolkning är drivkrafter som håller uppe efterfrågan på nybyggandet av offentliga lokaler. Till detta kommer moderniseringsbehov inom främst skola och vård, vilket gynnar ombyggnadsinvesteringarna. Totalt sett väntas husbyggnadsinvesteringarna ligga på oförändrad nivå gentemot 2019 under 2020. Anläggningsinvesteringarna förväntas öka de kommande två åren.

Bostadsbyggandet minskade i Norge under 2019 och för 2020 väntas en utplaning. För 2020 väntas offentlig sektor driva utvecklingen, inte minst med tanke på det snabbt förändrade läget i början av 2020. Anläggningsinvesteringarna väntas växa i god takt under 2020.

I Finland förväntas bostadsbyggandet minska under 2020 medan marknaden för ombyggnation inom bostäder är mer gynnsam. En svagare tillväxt i ekonomin återspeglar sig i prognoserna för övrigt husbyggande, som förväntas visa viss tillväxt under 2020. Prognosen för den samlade husbyggnadsvolymen indikerar en minskning under 2020, men effekterna av coronaviruset bidrar till osäkerhet. Prognoserna för anläggningsinvesteringarna ger signaler om utplaning under 2020.

MODERBOLAGET

Moderbolagets verksamhet består av koncernledning samt koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen för 2019 uppgick till 348 Mkr (299) och bestod i huvudsak av koncerninterna tjänster. Rörelseresultatet för året uppgick till -160 Mkr (-171). Resultat efter finansiella poster uppgick till -98 Mkr (1 128). I finansiella poster ingick utdelning från dotterbolag med 200 Mkr (1 509). Av bokslutsdispositionerna utgör 2 130 Mkr (2 698) koncernbidrag. Årets resultat uppgick till 1 263 Mkr (2 809).

UTDELNINGSFÖRSLAG

Peabs styrelse föreslog i februari 2020 dels en ordinarie utdelning på 4,20 kronor per aktie och dels en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag, Annehem Fastigheter, innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Till följd av coronavirusets spridning och dess effekter i omvärlden och på de finansiella marknaderna beslöt Peabs styrelse att dra tillbaka förslagen till årsstämman. Styrelsens ambition är att löpande utvärdera utdelningskapaciteten och beroende av utvecklingen kunna fatta beslut om såväl kontant utdelning som tidpunkt för utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter.

Förslag till disposition av bolagets vinst

The following amounts in SEK are at the disposal of the Annual General Meeting; Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor;
Share premium reserve Överkursfond 2 308 208 948
Profit brought forward Balanserat resultat 3 584 566 148
Profit for the year Årets resultat 1 262 600 780
Total Summa 7 155 375 876
The Board of Directors propose the following appropriation of disposable profit and non-restricted reserves; Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande;
Carried forward 1) Balanseras i ny räkning 1) 7 155 375 876
Total Summa 7 155 375 876
1) Of which to share premium reserve. 1) Varav till överkursfond. 2 308 208 948