Not 31 Avsättningar

Avsättningar som är långfristiga skulder

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Guarantee risk reserve Garantikostnader 513 442
Restoration costs Återställningskostnader 131 124
Special payroll tax on pensions Löneskatt på pensionskostnader 138 111
Disputes Tvister 13 14
Obligations in joint ventures Åtagande i joint ventures 74 60
Other Övrigt 73 65
Total Summa 942 816

Avsättningar som är kortfristiga skulder

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Feared losses not worked-up Ej upparbetad befarad förlust 24 25
Guarantee risk reserve Garantikostnader 98 180
Restoration costs Återställningskostnader 3
Disputes Tvister 29 25
Other Övrigt 63 33
Total Summa 214 266

Avsättningar

Parent company, MSEK 2019 2018
Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Special payroll tax on pensions Löneskatt på pensionskostnader 41 36
Total Summa 41 36
Group 2019‚ MSEK Feared losses not worked-up Guarantee risk reserve Restoration costs Special payroll tax on pensions Disputes Obligations in joint ventures Other Total
Koncernen 2019, Mkr Ej upparbetad befarad förlust Garanti-

kostnader

Återställ-ningskost-nader Löneskatt på pensions-kostnader Tvister Åtagande i joint ventures Övrigt Totalt
Opening recognized value Redovisat värde vid årets ingång 25 622 127 111 39 60 98 1 082
Provisions set aside during the year Avsättningar som gjorts under året 3 393 13 40 14 17 50 530
Amounts requisitioned during the year Belopp som tagits i anspråk under året -4 -407 -11 -13 -5 -2 -9 -451
Reversed unutilized provisions during the year Outnyttjade belopp som har återförts under året -7 -2 -4 -13
Increase in discounted amounts during the year Ökning under året av diskonterade belopp 1 1
Exchange rate differences Valutakursdifferens 3 1 1 1 1 7
Closing recognized value Redovisat värde vid årets utgång 24 611 131 138 42 74 136 1 156
Of which are long-term provisions Varav långfristig del av avsättningarna 513 131 138 13 74 73 942
Of which are current provisions Varav kortfristig del av avsättningarna 24 98 29 63 214

 

Group 2018‚ MSEK Feared losses not worked-up Guarantee risk reserve Restoration costs Special payroll tax on pensions Disputes Obligations in joint ventures Other Total
Koncernen 2018, Mkr Ej upparbetad befarad förlust Garanti-

kostnader

Återställ-ningskost-nader Löneskatt på pensions-kostnader Tvister Åtagande i joint ventures Övrigt Totalt
Opening recognized value Redovisat värde vid årets ingång 43 526 137 98 56 47 92 999
Provisions set aside during the year Avsättningar som gjorts under året 1 416 10 19 37 12 79 574
Amounts requisitioned during the year Belopp som tagits i anspråk under året -19 -316 -21 -6 -32 -65 -459
Reversed unutilized provisions during the year Outnyttjade belopp som har återförts under året -9 0 -23 -10 -42
Increase in discounted amounts during the year Ökning under året av diskonterade belopp 1 1
Exchange rate differences Valutakursdifferens 5 0 1 1 2 9
Closing recognized value Redovisat värde vid årets utgång 25 622 127 111 39 60 98 1 082
Of which are long-term provisions Varav långfristig del av avsättningarna 442 124 111 14 60 65 816
Of which are current provisions Varav kortfristig del av avsättningarna 25 180 3 25 33 266
Parent company, MSEK 2019 2018
Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Opening recognized value Redovisat värde vid årets ingång 36 32
Provisions set aside during the year Avsättningar som gjorts under året 14 6
Amounts requisitioned during the year Belopp som tagits i anspråk under året -9 -2
Closing recognized value Redovisat värde vid årets utgång 41 36
Of which are long-term provisions Varav långfristig del av avsättningarna 41 36

Ej upparbetad befarad förlust

Befarade förluster i entreprenadavtal kostnadsförs så snart de är kända. Enligt IFRS 15 redovisas den ej upparbetade delen av befarad förlust som avsättning. Avsättning för ej upparbetad befarad förlust har gjorts inom samtliga affärsområden.

Garantikostnader

Avser beräknad kostnad för att åtgärda fel och brister avseende avslutade projekt som uppkommer under projektens garantitid, lämnade hyresgarantier samt återköpsgarantier till bostadsrättsföreningar. Utflödet av resurser sker under projektens garantitid som huvudsakligen uppgår till två till fem år. Då effekten av när i tiden betalning sker inte är väsentlig, nuvärdeberäknas inte förväntade framtida utbetalningar. Avsättning för garantikostnader har gjorts inom samtliga affärsområden.

Återställningskostnader

Avser beräknade återställningskostnader inom Industriverksamheten för grus- och bergtäkter efter avslutat brytning. Avsättningen ökar utifrån bruten mängd och återföres efter utförd återställning. Avsatt belopp förväntas tas i anspråk successivt efter avslutad brytning. Återställning kan förväntas ske under 1 till 15 år. Beräkningen av avsättningsbeloppet bygger på bedömda framtida utbetalningar för återställning och avspeglar Peabs bästa bedömning med beaktande av risken i kassaflödena.

Löneskatt på pensionskostnader

Pensionsavtal har ingåtts där koncernen förvärvat kapitalförsäkringar som säkrats till förmån för anställda genom pantsättning. Avsättning för särskild löneskatt reserveras beräknat på kapitalförsäkringens verkliga värde, utom i de fall kapitalförsäkringen enligt avtal ska täcka särskild löneskatt.

Tvister

Avser uppkomna tvister inom affärsområde Bygg och Industri.

Åtagande i joint ventures

Avser andelar i joint ventures med ett negativt koncernmässigt värde inom affärsområde Projektutveckling.

Övrigt

Avser övriga mindre avsättningar.