Not 6 Förvärv av rörelse

2019

Under 2019 har Peab förvärvat 100 procent av aktierna i Peab Asfaltfräsning AB. Bolaget är verksamt i Syd- och Mellansverige med tyngdpunkt på Kronoberg och Västmanlands län. Under året har också inkråmsförvärv genomförts av Aktør som bygger AS som bedriver entreprenadverksamhet i Nordnorge.

Ovanstående förvärv under 2019 gav individuellt oväsentliga förvärvseffekter ur koncernens perspektiv och uppgifterna om förvärvseffekterna lämnas i aggregerad form.

Under den tid som följde efter förvärven bidrog ovanstående dotterföretag och verksamheter med 178 Mkr till koncernens intäkter och 6 Mkr till koncernens resultat under 2019. Om förvärven hade inträffat per den 1 januari 2019, skulle dessa förvärv totalt påverkat koncernens intäkter med 206 Mkr och årets resultat med 6 Mkr.

Under 2019 förvärvades också resterande 40 procent av aktierna i AB Smidmek Eslöv. Bolaget har sedan tidigare konsoliderats till 100 procent med tillämpning av Anticipated acquisition method, då det funnits en put/call option om förvärv av resterande aktier.

Effekter av förvärv 2019

Förvärvens preliminära effekter på koncernens tillgångar och skulder redovisas nedan. Förvärvsanalyserna kan komma att justeras under en tolvmånadersperiod.

Goodwill består bland annat av personalresurser och framtida synergieffekter avseende främst gemensamma system och samutnyttjade resurser vilka inte uppfyller kriterierna för redovisning som immateriella tillgångar vid förvärvstidpunkten.

Totalt överförd ersättning uppgick till 22 Mkr.

Under året har även förvärv skett av tillgångar via aktieförvärv (substansförvärv som inte innefattar någon rörelse) vilket medfört ett kassaflöde om -101 Mkr och avser främst projekt- och exploateringsfastigheter med byggrätter i Norge och Göteborg.

Förvärv efter balansdagen

Den 4 juli 2019 tecknade Peab avtal om att förvärva YIT’s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Transaktionen var villkorad av godkännande av konkurrensmyndigheten samt uppfyllande av sedvanliga avtalsvillkor. I slutet på mars 2020 erhölls godkännande från konkurrensmyndigheten och förvärvet slutfördes den 1 april 2020.

Transaktionen är en kombination av aktie-​ och inkråmsförvärv. Förvärvslikvid förväntas uppgå till 2 966 Mkr för skuldfri rörelse och är fullt finansierad.

Under 2018 omsatte den förvärvade verksamheten 6 005 Mkr med ett justerat EBITDA om 240 Mkr.

Då verksamheten övertogs den 1 april 2020 har Peab inte möjlighet att lämna fler finansiella upplysningar vid avlämnandet av denna rapport.

För ytterligare information se Förvaltningsberättelsen, avsnittet Viktiga händelser under året under Övriga upplysningar och vinstdisposition.

2018

Under 2018 har Peab förvärvat 100 procent av aktierna i Asfaltpartner i Väst Produktion AB (namnändrat till Peab Asfalt Väst AB). Bolaget är verksamt i Västra Götaland med tyngdpunkt på Göteborg och Boråsregionen. Under året har också förvärv genomförts av Hoffmans Entreprenad AB (namnändrat till ATS Entreprenad AB) som bedriver elkraftentreprenader i Norrbotten. Förvärv har även skett av Røstad Maskin 2 AS (namnändrat till Røstad Maskin AS) som bedriver anläggningsverksamhet i Tromsö.

Ovanstående förvärv under 2018 gav individuellt oväsentliga förvärvseffekter ur koncernens perspektiv och uppgifterna om förvärvseffekterna lämnas i aggregerad form.

Under den tid som följde efter förvärven bidrog ovanstående dotterföretag och verksamheter med 91 Mkr till koncernens intäkter och 2 Mkr till koncernens resultat under 2018. Om förvärven hade inträffat per den 1 januari 2018, skulle dessa förvärv totalt påverkat koncernens intäkter med 134 Mkr och årets resultat med 5 Mkr.

Under året har även förvärv skett av tillgångar via aktieförvärv (substansförvärv som inte innefattar någon rörelse) vilket medfört ett kassaflöde om -45 Mkr och avser främst projekt- och exploateringsfastigheter med byggrätter i Stockholm och Örebro.

De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:

MSEK 2019 2018
Mkr 2019 2018
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 23 30
Deferred tax recoverables Uppskjutna skattefordringar 3
Project and development properties and inventories Projekt- och exploateringsfastigheter samt varulager 2 1
Accounts receivable and other receivables Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 0 8
Liquid funds Likvida medel 0 9
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder -12 -18
Deferred tax liabilities Uppskjutna skatteskulder -5 -3
Accounts payable and other current liabilities Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -4 -9
Net identifiable assets and liabilities Netto identifierbara tillgångar och skulder 7 18
Previous value of share in joint venture Tidigare andelsvärde i joint venture 12
Group goodwill Koncerngoodwill 3 16
Consideration transferred Överförd ersättning 22 34

 

Överförd ersättning

MSEK 2019 2018
Mkr 2019 2018
Liquid funds Likvida medel 22 32
Contingent consideration Villkorad köpeskilling 2
Total consideration transferred Total överförd ersättning 22 34