Affärsområde projektutveckling

Samverkan är nyckeln till hållbar stadsutveckling

Nyckeltal

2019 2018 2017
2019 2018 2017
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 7 784 7 844 8 343
of which Property Development varav Fastighetsutveckling 786 738 1 013
of which Housing Development varav Bostadsutveckling 6 998 7 106 7 330
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 966 785 804
of which Property Development varav Fastighetsutveckling 305 170 98
of which Housing Development varav Bostadsutveckling 661 615 706
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 12,4 10,0 9,6
of which Property Development varav Fastighetsutveckling 38,8 23,0 9,7
of which Housing Development varav Bostadsutveckling 9,4 8,7 9,6
Capital employed on 31 December, MSEK
Sysselsatt kapital per 31 december, Mkr
15 964 12 984 9 986
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 6 164 6 681 8 496
Order backlog on 31 December, MSEK Orderstock per 31 december, Mkr 5 027 7 134 8 198
Number of employees on 31 December
Antal anställda per 31 december
343 379 361

Affärsområde Projektutveckling, som omfattar Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling, bidrar till att skapa hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Affärsområdet ansvarar för koncernens förvärv och avyttring av fastigheter samt projektutveckling som genererar entreprenader till övriga affärsområden. Projektutveckling sker i helägda bolag eller i samarbete med partners via joint ventures.

Peab är en av de största bostadsutvecklarna i Sverige och har en stark position på marknaden. Verksamheten har en rikstäckande geografisk spridning med ett flertal kontor fördelade på fyra regioner. I Finland är Peab representerat i Helsingfors och ett flertal större regionstäder och i Norge finns verksamheten i Stor-Oslo, Tromsø och Ålesund.

Fastighetsutveckling utvecklar kontor, lokaler och ibland hela stadsdelar i samarbete med kommuner och andra partners. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad till storstadsområden.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Under 2019 uppgick nettoomsättningen inom Projektutveckling till 7 784 Mkr (7 844) och rörelseresultatet uppgick till 966 Mkr (785). Den lägre nettoomsättningen är hänförbar till Bostadsutveckling. Inom Fastighetsutveckling har Peabs delägda bolag Acturum under andra kvartalet avyttrat ett antal fastigheter. Försäljningarna medförde en positiv effekt om 170 Mkr i resultatbidrag från delägda bolag.

Sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick vid årets slut till 15 964 Mkr (12 984). Ökningen förklaras av investeringar i projekt-​ och exploateringsfastigheter, fler pågående bostadsprojekt i Norge och Finland, investeringar i hyresrättsprojekt samt i driftsfastigheter inom Fastighetsutveckling. I ökningen ingick även tillkommande IFRS 16, Leasingavtal om 328 Mkr per 31 december 2019.

Sysselsatt kapital

MSEK Dec 31‚ 2019 Dec 31‚ 2018 Dec 31‚ 2017
Mkr 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017
Operations property Driftsfastigheter 1 332 915 1 036
Investment property Förvaltningsfastigheter 558 589 871
Project and development property
Projekt- och exploateringsfastigheter
11 623 9 685 7 612
of which housing development rights varav bostadsbyggrätter 5 841 5 394 5 116
of which commercial development rights varav kommersiella byggrätter 556 656 627
of which ongoing housing projects in Norway and Finland varav pågående bostadsprojekt i Norge och Finland 3 126 2 034 1 173
of which ongoing rental projects in Sweden
varav pågående hyresrättsprojekt i Sverige
846 925 134
of which ongoing commercial projects
varav pågående kommersiella projekt
445 302 249
of which completed property varav färdigställda fastigheter 391 14 170
of which other varav övrigt 418 360 143
Participation in joint ventures Andelar i joint ventures 1 978 1 019 912
Loans to joint ventures Utlåning till joint ventures 1 106 1 466 1 383
Working capital and other Rörelsekapital och övrigt -633 -690 -1 828
Total Summa 15 964 12 984 9 986

Nettoomsättning

Per geografisk marknad, 2019

Bostadsutveckling

Peabs position på den svenska bostadsmarknaden är stark. Utbudet av boendeformer är brett; flerfamiljshus i bostadsrätts-, ägarlägenhets- och hyresrättsform samt småhus som äganderätt och bostadsrätt.

Efter nedgången på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen under 2018, har prisläget stabiliserats under 2019 och försäljningen på successionsmarknaden har tagit fart. Utbudet av nyproducerade bostadsrätter är fortsatt stort och volymerna av nya projekt som startas är relativt små. Det finns geografiska skillnader i försäljning runt om i Sverige och efterfrågan skiljer sig mellan olika kommuner. Exempelvis har marknaden i södra Sverige varit god medan efterfrågan i Göteborgsområdet har planat ut. Efterfrågan på mindre orter har varit stabil på grund av det allmänna underskottet på bostäder i Sverige. Generellt kan noteras en ökad efterfrågan från investerare på nyproducerade hyresfastigheter under 2019.

Peab har som mål att ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling, vilket inkluderar levande, trygga boendemiljöer och mötesplatser i bostadsområdet. Alla nyproducerade, egenutvecklade flerbostadshus i Sverige certifieras enligt miljömärkningen Svanen och har el märkt med Bra Miljöval.

Byggrättsportföljen för den svenska verksamheten har en bra geografisk spridning. Flera större bostadsprojekt ingår i stadsutvecklingsprojekt där samverkan mellan flera samarbetsparters är en viktig framgångsfaktor. I det anrika varvsområdet på Lindholmen i Göteborg arbetar Peab i nära samarbete med näringsliv och Göteborgs stad för att utveckla en attraktiv stadsmiljö med tydlig miljöprofil. Under året har det Svanenmärkta flerbostadsprojektet Brf Lindholmskajen färdigställts. Samtidigt pågår byggnationen av Brf Lindholmsvarvet där det kommer att bli ytterligare 129 Svanenmärkta bostäder. I Partille har drygt 200 bostäder färdigställts under 2019, den första etappen av cirka 800 bostäder i ett av Sveriges största bostadsprojekt, Partille Port. I Malmö säljstartades i april 2019 Brf Varvskajen som kommer omfatta totalt 128 lägenheter.

Den norska bostadsmarknaden har haft en stabil prisutveckling under 2019 men samtidigt förekommer stora regionala skillnader. Starkast prisutveckling under 2019 hade regionen runt Oslo. Peab utvecklas gynnsamt som aktör på bostadsmarknaden i Norge och under 2019 startades byggnation av 350 bostäder. Det största projektet pågår i Lørenskog utanför Oslo där byggandet av 105 bostäder har startat. Totalt omfattar projektet 380 bostäder. I Tromsø påbörjades under året etapp två av projektet Skir, där 100 bostäder är planerade att färdigställas under kvartal fyra 2021.

På den finska marknaden har det startats ett stort antal bostadsprojekt under 2019. Försäljningen runt om i landet har under året varit tillfredsställande medan efterfrågan i Helsingforsregionen var hög. De största bostadsprojekten som startades var Helsingin Sumppari med 128 bostäder samt i området Kruununvuorenrannan Helsingin Silhuetti med 72 bostäder, båda i Helsingfors. I Uleåborg startades byggnationen av 79 bostäder i Mestarikvarteret och i Tammerfors startades 75 bostäder i Pappila området. Ett antal projekt färdigställdes också under året, bland annat det nya kvarteret Itikanmäki med 294 bostäder i ett växande Seinäjoki och i Vasa färdigställdes det fjärde och sista bostadshuset i nya kvarteret Klemettilänpuisto med 251 bostäder.

Bostadsbyggrätter

Number, approx. 31 Dec‚ 2019 31 Dec‚ 2018 31 Dec‚ 2017
Antal, cirka 31 dec 2019 31 dec 2018 31 dec 2017
Development rights on our own balance sheet Byggrätter i egen balansräkning 20 300 21 300 20 700
Development rights via joint ventures Byggrätter via joint ventures 4 600 5 000 4 800
Development rights via options etc. Byggrätter via optioner m.m. 9 500 9 100 7 100
Total Totalt 34 400 35 400 32 600

Egenutvecklad bostadsproduktion

2019 2018 2017
2019 2018 2017
Number of housing starts during the year Antal under året produktionsstartade bostäder 2 067 2 213 3 048
Number of sold homes during the year Antal under året sålda bostäder 2 709 1 825 2 734
Total number of homes under construction, at year-end Totalt antal bostäder i produktion vid årets slut 4 616 6 231 6 333
Share of sold homes under construction, at year-end Andel sålda bostäder i produktion vid årets slut 69% 63% 72%
Number of repurchased homes on the balance sheet, at year-end Återköpta bostäder i egen balansräkning vid årets slut 253 104 33

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen minskade till 6 998 Mkr (7 106). Rörelseresultatet uppgick till 661 Mkr (615) och rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (8,7). I Sverige minskade både rörelseresultat och rörelsemarginal något men uppvägdes till stor del av fler överlämnade projekt i Norge och Finland.

Igångsättningen av egenutvecklade bostäder uppgick till 2 067 enheter (2 213) med en bra geografisk spridning i samtliga länder. Antalet sålda bostäder uppgick till 2 709 (1 825). Försäljningen är på en god nivå i alla tre länderna. I Stockholm har ökade försäljningsinsatser medfört att det varit en högre försäljning under året jämfört med 2018. Antal egenutvecklade bostäder i produktion har minskat och uppgick vid årets utgång till 4 616 (6 231). Andelen sålda bostäder i produktion uppgick till 69 procent (63). Antalet återköpta bostäder per 31 december 2019 uppgick till 253 (104). Merparten av de återköpta bostäderna är relaterade till Sverige och Finland. Peab utvecklar och bygger bostäder i hela Sverige samt i stora delar av Norge och Finland. Våra bostäder ligger huvudsakligen i mellanprissegmentet och här ser vi att det fortsatt finns ett stort behov av nyproducerade bostäder.

Sysselsatt kapital har vid utgången av december 2019 ökat som en följd av ökade investeringar i projekt-​ och exploateringsfastigheter samt i hyresrättsprojekt i Sverige. Hyresrättsprojekten kan komma att konverteras till bostadsrätter eller säljas till investerarmarknaden. Därutöver har sysselsatt kapital ökat till följd av en ökad aktivitet av egenutvecklade bostadsprojekt i Norge och Finland, vilka kvarstår i balansräkningen till färdigställande. I stapeldiagrammet visas när i tiden bostadsprojekt i Norge och Finland förväntas färdigställas. Totalt antal pågående bostäder i egen regi i Norge och Finland uppgick per den 31 december 2019 till 1 662 (1 446).

Tidpunkt för färdigställande av pågående bostäder i produktion i Norge och Finland

Teleterassen i Farsta omfattar totalt 186 lägenheter. Projektet, som byggstartades under andra kvartalet 2019 och är uppdelat i tre etapper, är Svanenmärkt och kvalitetsmärkt enligt Trygg BRF. Den första inflyttningen planeras till tredje kvartalet 2021. Teleterrassen är centralt beläget med närhet till både Farsta centrum och tunnelbanan. Efterfrågan på bostäderna har varit mycket god.

I april 2019 säljstartade Peab Brf Varvskajen med 128 moderna lägenheter med tydliga inredningslinjer framtagna för området. Lägenheterna är belägna strategiskt mitt i stan i det gamla varvsområdet i centrala Malmö. Efterfrågan har varit mycket hög. Kvarteret Varvskajen är Svanenmärkt.

I Nadderudveien 1 på Bekkestua i Bærum, strax utanför Oslo, bygger Peab 58 lägenheter samt nio radhus. Bostadsområdet ligger i direkt anslutning till buss- och tågförbindelse. Storleken på lägenheterna är i snitt cirka 100 kvadratmeter. Byggstarten skedde under första halvåret 2019 och planeras färdigställas under andra kvartalet 2021.

Triangelformade Goldfinger, med 109 lägenheter, byggs i Jätkäsaari, ett av de mest efterfrågade områdena i Helsingfors nära havet och med bra tillgång till kollektivtrafik. De översta våningarna har en ytbeläggning i metall som får Goldfinger att skilja sig från omgivningen genom att glänsa som guld. Inflyttning är planerad till mars 2020. I området har man för de boende satsat på modern sophantering via rörläggning under marken.

I Trollhättan uppförs Brf Turbinen med planerat tillträde i december 2020. Projektet omfattar 69 lägenheter med bevarat historiskt arv från industribyggnaden i form av synligt återanvänt tegel, stora glasfasader, stålpelare och högt i tak. Sedan byggstarten i september 2018 har det pågått ett intensivt arbete med att skapa exklusiva bostäder som förenar industrihistoria med modern arkitektur.

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling har en stor bredd och kompetens att förädla och utveckla områden och mark för kommersiella fastigheter. Den huvudsakliga ambitionen är att bedriva utvecklingsprojekt med utgångspunkt i byggrätter i egen balansräkning. Samarbete med partners via joint ventures kan ske vid olika tidpunkter under ett projekt. Marknaden för kontorsfastigheter i de svenska storstadsregionerna var stark under 2019 liksom transaktionsmarknaden. Framöver förväntas en stabil utveckling av hyresmarknaden för kontor och fastighetspriser.

Under året har Peab färdigställt flera större fastighetsprojekt i Sverige, bland annat nya Peab Center i Ulriksdal, Solna, som stod klart för inflyttning i november. Där samlar Peab nu sina kontor i Stockholmsregionen. Det nya kontoret i Ulriksdal är det första av totalt sex planerade hus. Det andra huset, på knappt 3 000 kvadratmeter, innehåller åtta plan med totalt 475 parkeringsplater, kontor och ett gym i två plan, är uthyrt till friskvårdskedjan Actic och planeras stå klart sommaren 2020. Byggnationen av ett tredje hus har påbörjats och kommer att färdigställas hösten 2021. Huset på cirka 4 500 kvm LOA är till största delen uthyrd till medtecbolaget Carmeda.

I Malmö har byggnationen av Peab Center i Hyllie fortlöpt. Här samlas Peabs kontor i Öresundsregionen under ett tak. Det nya kontoret, med cirka 5 000 kvadratmeter kontorsyta, är det första av totalt fem hus som planeras i projektet The Gate. Invigningen var i mars 2020. Under 2019 har också byggnationen av Peab Center i Helsingborg påbörjats. Huset omfattar cirka 3 000 kvadratmeter kontorsyta, varav Peabs del utgör cirka 2 200. I Malmö har arbetet med att färdigställa regionens högsta kontorshus The Point pågått under 2019, med totalt 20 000 kvadratmeter kontorsyta som stod färdig för inflyttning i januari 2020. Projektet är ett joint venture tillsammans med Volito Fastigheter.

Varvsstaden, som är ett gemensamt stadsbyggnadsprojekt med Balder i centrala Malmö, fortsatte att utvecklas under 2019. Under året färdigställdes Skeppshytten som är ett projekt om cirka 4 200 kvadratmeter long-stay hotell med Forenom som operatör.

Tillväxten i den finska ekonomin bidrog till en aktiv fastighetsmarknad under 2019. Kontorsmarknaden i Finland förväntas vara positiv även 2020. Under året färdigställdes etapp två av Ultimes Business Garden, i Sockenbacka företagsområde i Helsingfors och omfattar cirka 7 900 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta samt 150 parkeringsplatser. Totalt planeras sex kontorsbyggnader i området.

Kontorsmarknaden i Norge utvecklas stabilt med fortsatt god balans mellan utbud och efterfrågan. I Oslo pågår byggnationen av 3 600 kvadratmeter kommersiella lokaler i projektet Carl Berner Torg, som beräknas bli färdigställt under hösten 2020. Vid slutet av 2018 startades Nadderudveien 1 på Bekkestua utanför Oslo, ett joint venture där Peab har en andel om 50 procent. Projektet omfattar 67 bostäder och cirka 3 500 kvadratmeter yta för kommersiellt centrum, vilket är fullt uthyrt till Norgesgruppen. Projektet beräknas vara klart 2021.

Nettoomsättning och resultat

Under 2019 uppgick nettoomsättningen till 786 Mkr (738) och rörelseresultatet till 305 Mkr (170). Våra delägda bolag fortsätter att utvecklas väl och resultat från delägda bolag uppgick under året till 266 Mkr (101), varav 170 Mkr är hänförbart till försäljning av fastigheter i Acturum. Peabs delägda bolag Acturum tecknade i december 2018 avtal med Fastator och Offentliga hus om att sälja samtliga kvarvarande fastigheter med tillträde i andra kvartalet 2019. Acturum bildades med Peab och FAM – Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag som lika stora ägare 2013. Acturum förvärvade en fastighetsportfölj i Södertälje av AstraZeneca och har sedan dess utvecklat ett antal fastigheter. Försäljningarna innebar en positiv effekt i andra kvartalet om 170 Mkr i resultatbidrag från delägda bolag. Inga andra större fastighetstransaktioner har skett under året.

I de fall det inte finns någon planerad avyttring kan fastigheter komma att finnas kvar i koncernen en längre tid i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa. I det sysselsatta kapitalet inom Fastighetsutveckling ingår driftsfastigheter till ett bokfört värde om 1 332 Mkr (915), varav tillkommande IFRS 16 Leasingavtal om 105 Mkr, och förvaltningsfastigheter om 558 Mkr (589), varav tillkommande IFRS 16 Leasingavtal om 58 Mkr. I nedanstående tabeller redovisas de större fastighetsprojekten.

Peab styrelse föreslog i februari 2020 utöver ordinarie utdelning en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Till följd av coronavirusets spridning och dess effekter i omvärlden och på de finansiella marknaderna beslöt Peabs styrelse den 24 mars 2020 att dra tillbaka förslaget till årsstämman om en extra utdelning av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget. För mer information se avsnitt Extra utdelningen av fastighetsbolag.

Ledvolten är en kontorsbyggnad om cirka 4 500 kvadratmeter. Fastigheten inrymmer fem våningar samt ett källarplan. Huset uppförs med kommersiella lokaler i markplan och fyra flexibla kontorsplan där medtechbolaget Carmeda har tecknat hyresavtal och flyttar in under fjärde kvartalet 2021.

I början av 2020 stod Peabs nya kontor i Hyllie, Malmö klart, vilket blir det första kontorshuset av fem i projektet The Gate. Området har ett kommunikativt läge med närhet till både stad, land och kommunikationer.

I Ulriksdal i Solna utvecklar Peab en helt ny stadsdel. Här utvecklas attraktiva och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter. En viktig komponent i utbyggnaden är sopsugen som minskar antalet transporter i området. Sommaren 2020 flyttar friskvårdskedjan Actic huvudkontor och gym till en fastighet som präglas av innovativ arkitektur.

Fastighetsprojekt

Completed projects Location Area in m2 Degree
rented, %
Recognized value, MSEK
Färdigställda projekt Ort Uthyrningsbar
yta, m2
Uthyrningsgrad, %
Bokfört värde, Mkr
Businesspark Ängelholm Företagspark Ängelholm 63 500 81 241
Businesspark Ljungbyhed Företagspark Ljungbyhed 75 300 55 119
Offices Solna Kontor Solna 12 400 100 450
Offices Helsinki Kontor Helsingfors 9 300 85 273
Offices Helsinki Kontor Helsingfors 7 600 80 267
Retail and offices Gothenburg Handel och kontor Göteborg 6 300 97 163
Offices Sigtuna Kontor Sigtuna 3 600 74 65
Other completed projects
Övriga färdigställda projekt
138
Total Summa 1 716
of which operations property varav driftsfastigheter 1 038
of which investment property varav förvaltningsfastigheter 500
of which project and development property varav projekt- och exploateringsfastigheter
178
Ongoing projects Location Area in m2 Degree
rented, %
Recognized value, MSEK Total investment at completion, MSEK Timepoint of completion
Level of completion, %
Pågående projekt Ort Uthyrningsbar
yta, m2
Uthyrningsgrad, % Bokfört värde, Mkr Beslutad investering, Mkr Tidpunkt färdigställande
Färdigställande-grad, %
Office building Malmö Kontor Malmö 5 000 74 156 185 Q1-2020 84
Office building and parking Solna Kontor och parkering Solna 2 900 89 211 279 Q2-2020 76
Retail Oslo Handel Oslo 3 600 100 144 186 Q4-2020 77
Office building Helsingborg Kontor Helsingborg 2 900 77 33 109 Q2-2021 30
Office building and shops Solna Kontor och butiker Solna 4 300 81 16 194 Q3-2021 8
Other ongoing projects Övriga pågående projekt 74
Total Summa 634
of which operations property varav driftsfastigheter 189
of which project and development property varav projekt- och exploateringsfastigheter 445

Väsentliga joint ventures

Peabs väsentliga joint venture bolag Fastighets AB Centur, Tornet Bostadsproduktion AB, Fastighets AB ML4 och Point Hyllie Holding AB utvecklas väl och via dessa har Peab byggt upp betydande indirekta innehav i förvaltningsfastigheter och exploateringsfastigheter för såväl kommersiella- som bostadsändamål. Löpande avkastning sker i form av andelar i joint ventures resultat redovisade i rörelseresultatet samt ränteintäkter på utlåning. De marknadsvärdesförändringar på fastigheter som påverkar de bokförda värdena i joint venture bolagen inkluderas inte i Peabs redovisning.

Fastighets AB Centur

Äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter och bostäder.

Peabs andel: 50 procent
Partner: Balder
Geografi: Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Öresunds­regionen
Bokfört värde fastigheter per 31 december 2019 1): 6 621 Mkr (6 085)
Peabs del av oredovisade verkliga värden exkl. skatt 1): 421 Mkr (353)
Större pågående projekt: Lyckholms Göteborg, 6 400 m2 uthyrningsbar yta

Tornet Bostadsproduktion AB

Bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna i Sverige.

Peabs andel: 33 procent
Partner: Folksam och Balder
Geografi: Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Öresundsregionen
Bokfört värde fastigheter per 31 december 2019 1): 4 300 Mkr (3 428)
Peabs del av oredovisade verkliga värden exkl. skatt 1): 260 Mkr (212)
Större pågående projekt: Munkebäck, Göteborg 10 900 m2 uthyrningsbar yta, Kungsängen, Upplandsbro 8 900 m2 uthyrningsbar yta, LP Parken, Göteborg 15 000 muthyrningsbar yta, Tallbohov, Järfälla 10 500 muthyrningsbar yta samt ytterligare hyresrättsprojekt i Västerås och i Helsingborg

Fastighets AB ML4

Äga och förvalta forskningsanläggningen Max IV. Anläggningen hyrs ut till Lunds Universitet.

Peabs andel: 50 procent
Partner: Wihlborgs
Geografi: Lund
Bokfört värde fastigheter per 31 december 2019 : 1 870 Mkr (1 849)
Större pågående projekt: Forskningsbyggnad 6 400 m2

Point Hyllie Holding AB

Utveckla, äga och förvalta kontorsfastigheten The Point samt äga och förvalta hotellfastigheten Värdshuset 5 (Operatör Quality Hotel View).

Peabs andel: 50 procent
Partner: Volito
Geografi: Hyllie, Malmö
Bokfört värde fastigheter per 31 december 2019: 1 279 Mkr (1 008)
Större pågående projekt: Kontor 29 våningar, The Point, 20 000 m2 uthyrningsbar yta

Nyckeltal 2019 väsentliga joint ventures 1)

MSEK Fastighets AB Centur Tornet Bostadsproduktion AB Fastighets AB ML4 Point Hyllie Holding AB
Mkr Fastighets AB Centur Tornet Bostadsproduktion AB Fastighets AB ML4 Point Hyllie Holding AB
Net sales Nettoomsättning 368 151 97 35
Profit for the year Årets resultat 244 152 15 3
Total assets Balansomslutning 6 891 4 457 2 058 1 341
– of which recognized value of properties – varav bokfört värde fastigheter 6 621 4 300 1 870 1 279
Peab’s portion of unrecognized fair value exclusive tax Peabs del av oredovisade verkliga värden exklusive skatt 421 260
1) Avser joint venture företagens bokförda värden för januari – december 2019 samt per 31 december 2019. Då Fastighets AB Centur och Tornet Bostadsproduktion AB tillämpar marknadsvärdering av fastigheter skiljer sig värdena i tabellen ovan gentemot de redovisade värdena i Peabkoncernen för joint ventureföretagen enligt not 19.