Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Group Parent company
MSEK 2019 2018 2019 2018
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2019 2018 2019 2018
KPMG AB KPMG AB
Auditing assignments Revisionsuppdrag 16 15 4 4
Other additional audit-related work Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 1 1 1 1
Other services Övriga tjänster 2 3 1 1
Total Summa 19 19 6 6

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.