Not 24 Projekt- och exploateringsfastigheter

Förvaltningsfastigheter består av ägda och leasade tillgångar.

Group, MSEK Note 2019
Koncernen, Mkr Not 2019
Project and development properties – owned Projekt- och exploateringsfastigheter – ägda 11 240
Rights of use – leased with Nyttjanderätter – leasade 36 36 167
Total Summa 11 407
Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Housing development rights Bostadsbyggrätter 5 674 5 394
Commercial development rights Kommersiella byggrätter 555 656
On going housing projects in Norway and Finland Pågående bostadsprojekt i Norge och Finland 3 035 2 034
On going rental projects in Sweden Pågående hyresrättsprojekt i Sverige 806 925
On going commercial projects Pågående kommersiella projekt 383 302
Completed property Färdigställda fastigheter 391 14
Other Övrigt 396 360
Total Summa 11 240 9 685

Projekt- och exploateringsfastigheter är under året nedskrivna med 33 Mkr (30). Under året har låneutgifter aktiverats med 38 Mkr (25).

Återvinning

Av projekt- och exploateringsfastigheters redovisade värde om 11 240 Mkr (9 685) förväntas cirka 5 500 Mkr (cirka 5 800) återvinnas genom produktionsstart eller försäljning efter mer än 12 månader efter balansdagen. Resterande del förväntas återvinnas inom 12 månader efter balansdagen.