Not 27 Entreprenaduppdrag

Upparbetade men ej fakturerade intäkter

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Worked-up income on incomplete contracts Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader 36 464 36 259
Invoiced sales on incomplete contracts Fakturering på ej avslutade entreprenader -34 077 -33 947
Total Summa 2 387 2 312

Fakturerade men ej upparbetade intäkter

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Invoiced sales on incomplete contracts Fakturering på ej avslutade entreprenader 58 836 55 619
Worked-up income on incomplete contracts Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader -53 218 -48 778
Total Summa 5 618 6 841

Förändring av kontraktsbalanser

2019 2018
Group, MSEK Worked-up not invoiced income Invoiced income not worked-up Worked-up not invoiced income Invoiced income not worked-up
2019 2018
Koncernen, Mkr Upparbetade men ej fakturerade intäkter Fakturerade men ej upparbetade intäkter Upparbetade men ej fakturerade intäkter Fakturerade men ej upparbetade intäkter
Income recognized in the period included in invoiced income not worked-up at the beginning of the period Intäkt redovisad i perioden som ingick i fakturerad men ej upparbetad intäkt vid periodens ingång 6 841 6 252
Invoiced during the year, reduced by amounts recognized as income during the year Fakturering under året, reducerad med belopp som redovisats som intäkt under året -5 618 -6 841
Transferred from worked-up not invoiced income at the beginning of the period to receivables Överföring från upparbetad men ej fakturerad intäkt vid periodens början till kundfordringar -2 312 -2 408
Worked-up during the year, reduced by amounts invoiced during the year Upparbetning under året, reducerad med belopp som fakturerats under året 2 387 2 312
Exchange rate differences Valutakursdifferenser 14 17 29 24
Intäkter som redovisas under rapportperioden från uppfyllda prestationsåtaganden under tidigare perioder uppgick till -227 Mkr (-330).

Upparbetade intäkter från pågående entreprenader redovisas över tid. Beräkningen av upparbetningsgraden sker på basis av nedlagda projektkostnader vid periodens utgång i förhållande till den mot projektintäkten svarande projektkostnaden för hela entreprenaden.

I balansräkningen redovisas entreprenaduppdragen brutto projekt för projekt antingen som Upparbetade men ej fakturerade intäkter bland omsättningstillgångarna eller som Fakturerade men ej upparbetade intäkter bland kortfristiga skulder. De projekt som har högre upparbetade intäkter än vad som fakturerats redovisas som tillgång medan de projekt som har fakturerats mer än upparbetade intäkter redovisas som skuld.