På väg mot miljömålen genom ett Närproducerat samhällsbygge

Under 2018 fattade Peabs ledning beslut om att genomföra ett koncernprojekt vid namn Vägen mot miljömålen. Under 2019 startade projektet, vars syfte är att utifrån målen identifiera avgränsningar, relevanta nyckeltal och strategiska förbättringsområden för Peabs miljöarbete de närmaste åren. Parallellt med miljömålsprojektet genomfördes en rad miljö- och klimatfrämjande åtgärder i hela koncernen; vissa av dem av strukturell karaktär, andra med fokus på innovation.

Klimatneutralitet genom ansvarstagande och samverkan

Peab är ett av Nordens största bygg- och anläggningsföretag, vilket medför ett stort klimat- och miljöansvar. Det är ett av de främsta skälen till varför vi alltid vill arbeta så närproducerat som möjligt. Ett av våra tre koncernövergripande miljömål innebär att vi ska vara klimatneutrala 2045. Målet utmanar, inte minst med tanke på att vi verkar i en bransch och är del av en produktionskedja som på många sätt bidrar till samhällets energianvändning och utsläpp av koldioxid. I den egna verksamheten genereras koldioxidutsläpp främst av de fossila bränslen som används av transportfordon och entreprenadmaskiner samt vid uppvärmning av arbetsplatser och tillverkning av produkter. Sett ur ett livscykelperspektiv är tillverkningen av de produkter och material som köps in till projekt, tillsammans med driftsfasen för överlämnad slutprodukt, viktiga att beakta. Materialeffektivitet och cirkulära flöden bidrar därför på ett betydande sätt till klimatneutralitet. Att inte ta ansvar för minskade utsläpp innebär stor risk; för både klimatet och vår affär. Peab arbetar därför proaktivt för att minska, och på sikt fasa ut och ersätta fossila bränslen med förnybara. Vi arbetar också med att ta fram energieffektiviserande åtgärder och driver innovation för att utveckla klimatsmarta metoder och material, både själva och i samverkan med andra branschaktörer.

Ett exempel på samverkan är den som sker inom ramen för branschens färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Peab står bakom bygg- och anläggningssektorns klimatmål för att stegvis minska utsläpp av växthusgaser tills vi når netto noll 2045. 2030 skall utsläppen av växthusgaser ha minskat med 50 procent (jmf 2015).

Gröna maskiner och fordon påskyndar omställningen

Hela bygg- och transportsektorn står mitt i en omfattande omställning, från fossilberoende till fossilfrihet. Peabs dotterbolag Lambertsson ökade under 2019 sin möjlighet att erbjuda eldrivna anläggningsmaskiner så som stampar, grävmaskiner, hjullastare och hybridgrävmaskiner, vilka med hjälp av ett kraftaggregat blir helt eldrivna. Lambertsson har också tagit in fler modeller av grävmaskiner samt breddat sortimentet med helt nya eldrivna maskintyper som vibroplattor och dumprar. Det växande gröna sortimentet möjliggör för allt fler användare att göra hållbara val.

Peab arbetar för att ständigt öka sin andel förnybara bränslen. Vi fortsätter att effektivisera vår logistik för att även där kunna minska utsläppen. Peabs dotterbolag Swerock införskaffade under året ytterligare sex hybridbilar för sin betongdistribution som drivs helt med förnybara bränslen. Bilens motor drivs med HVO (förnybar diesel) och roteraren med el. Förutom reducerade utsläpp ger detta en betydligt tystare drift, vilket förbättrar arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.

Peabs ECO-Asfalt® vinner mark

Peabs ECO-Asfalt® fortsätter utvecklas och utgör idag en av koncernens mest innovativa produkter. Vid framställning av Peabs ECO-Asfalt® används bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, vilken är den process som kräver störst mängd energi. Biooljan är koldioxidneutral och tillverkas av vegetabiliska restprodukter från livsmedelsproduktion. Vid 2019 års slut stod ECO-Asfalt® för över 95 procent av Peabs totala produktion vid stationära verk i Sverige. Sedan januari 2015 har produktionens klimatutsläpp minskat med 63 procent eller 153 000 ton koldioxid. Under 2019 var besparingen 41 000 ton (42 000), vilket motsvarar cirka 31 000 bilar som kör 1 300 mil vardera (100 g CO2ekv/km). En annan viktig åtgärd är återvinning av asfalt, där stor potential finns att öka andelen returasfalt i nytillverkning med bibehållen produktkvalitet.

Finland beräknar klimatavtryck

Från hösten 2019 och ett år framåt deltar Peabs finska verksamhet i ett projekt som innebär att man kalkylerar klimatavtrycket för de bostadsprojekt som under perioden startas upp i egen regi. Kalkylerna ska bidra till koncernens mål om klimatneutralitet, framför allt genom att bidra med kunskap om var i verksamheten förändringar behöver göras. Peab använder sig av externa experter för kalkylering och metoden som används är utvecklad av miljöministeriet i Finland, som även driver projektet. Metoden omfattar byggnadens hela livscykel, från tillverkning av byggmaterial, via transport, byggnation och användning, till rivning och återvinning i slutet av byggnadens livstid.

Energikartläggning ger underlag för prioritering av åtgärder

Under de tre senaste åren har energikartläggning genomförts inom affärsområde Bygg, Industri och Anläggning. Under 2019 kartlades energianvändningen för Peabs projektutvecklingsverksamhet. Parallellt pågick ett pilotprojekt med syfte att installera mätinfrastruktur och implementera ett koncerngemensamt energiuppföljningssystem. Ambitionen är att få mer kunskap om vår energianvändning för att kunna prioritera rätt energieffektiviseringsåtgärder. En sådan åtgärd är till exempel att Peabs dotterbolag Lambertsson under 2019 började erbjuda ett system för tillfälliga tillslutningar av byggarbetsplatser, vilket innebär fönster- och dörrmoduler som kan anpassas i höjd och bredd så att de effektivt förseglar alla öppningar och skyddar mot väder och vind. Metoden minskar energianvändningen och leder till att transporter och lagning av traditionell inplastning reduceras.

Grundlicens för Svanen och en Svanenmärkt skola

Redan 2017 beslutades att Peab Bostads nyproducerade flerbostadshus i Sverige ska märkas enligt Svanen. Året därefter erhöll Peab Sverige en grundlicens för att bygga Svanenmärkta hus, vilket har inneburit att vi kan erbjuda en enklare och mer kostnadseffektiv märkning av flerbostadshus, skolor och förskolor även till externa kunder. Under 2018 kunde Peab därför inleda byggnationen av en av Sveriges första Svanenmärkta skolor, Lindbladsskolan i Vårgårda, som färdigställdes 2019.

Materialeffektivitet och minimering av avfall

Lagefterlevnad och efterlevnad av branschöverenskommelser är en självklarhet för Peab när det gäller hantering av restprodukter och avfall. Det räcker dock inte. Peab har därför ett koncernövergripande mål som innebär att vi ska ha en materialeffektiv verksamhet 2040. Vägen dit handlar till exempel om att utforma resurssnåla konstruktioner, ha effektiva inköpsrutiner och arbetssätt som minimerar spill, att arbeta med återbruk av produkter och källsortering av material som möjliggör materialåtervinning.

Samarbete för återbruk och ökad återvinning

Om Peab ska kunna nå miljömålet om materialeffektivitet krävs både att vi minskar uppkomsten av avfall och att vi tar tillvara och återvinner det vi kan. Utvecklingen av mer materialeffektiva metoder kräver kreativ samverkan i hela branschen så att nya, effektiva lösningar kan formas. Peab arbetar utifrån Byggföretagens* resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning samt Miljöbalkens avfallshierarki, med målet att minska den totala mängden uppkommet avfall, liksom avfall till förbränning och deponi, till förmån för materialåtervinning och återbruk. Inom den svenska byggverksamheten har sorteringsgraden ökat från 60 procent (2010) till 83 procent (2019) och andelen avfall till deponi har minskat från 10 procent (2014) till 5 procent (2019). I Finland genomfördes under 2019 ett pilotprojekt med fokus på ökad sorteringsgrad, i syfte att minimera mängden osorterat byggavfall och öka andelen avfall till återvinning. Genom projektet minskade kostnaderna för avfallshantering med 25-30 procent jämfört med ett referensprojekt. Peabs avfallsentreprenörer hjälper oss att planera avfallshanteringen så att en så effektiv sortering som möjligt kan genomföras och att hämtning och vidare hantering av avfallet ombesörjs. Vårt interna statistikverktyg hjälper oss att analysera och hitta förbättringsmöjligheter i avfallshanteringen.

Ett fint exempel på återbruk är ett projekt i Varvsstaden i Malmö, där Peab återanvänt innerdörrar och renoverade fönster vid ombyggnad av en befintlig byggnad till Lägenhetshotellet Skeppshytten.

* tidigare Sveriges Byggindustrier

Närproducerad recycling möjliggör cirkularitet

Peabs dotterbolag Swerock har sedan flera år en egen recyclingverksamhet, som idag är etablerad över hela Sverige. Verksamheten bidrar till resurseffektivitet genom värdeskapande återanvändning och återvinning av restprodukter från industriprocesser, bygg- och anläggningsprojekt. Av restprodukterna skapas hållbara material med likvärdiga egenskaper och prestanda som ursprungliga sådana, något som efterfrågas alltmer i och med marknadens strävan efter cirkulära flöden och minskat uttag av naturresurser. Målet är att säkerställa en miljömässigt och ekonomiskt effektiv hantering som maximerar nyttan av varje material och ger det längre livslängd. Med denna verksamhet inom koncernen möjliggörs också en ökad användning av återvunna råvaror i vår egen materialproduktion.

Utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen kräver nya alternativ

Peabs tredje miljömål innebär att vi ska ha fasat ut miljö- och hälsofarliga ämnen 2030. Detta är också en förutsättning för att vi ska kunna bli mer materialeffektiva, cirkulära och klimatneutrala. Vägen mot utfasning handlar om att verka för att hitta nya alternativ som kan ersätta kemiska produkter, varor och material som kan vara skadliga för människa eller miljö. Eftersom Peab kan påverka vilka produktval som görs i projekten ställer vi krav på att produkterna ska klara Byggvarubedömningens acceptansnivå gällande innehåll, eller BASTAs kriterier. Det betyder att produkterna inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen eller att sådana förekommer i en mycket låg omfattning. Vid beställarkrav och miljöcertifieringar kan andra system än Byggvarubedömningen och BASTA användas. Arbetet med utfasning kräver, förutom kravställande från Peabs sida, även innovation och samverkan för att ta fram bättre alternativ och kunskap för att kunna göra val som varken påverkar hälsa eller miljö. Vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer om ersättningsprodukter och är engagerade i både BASTA och Byggvarubedömningen för att verka för hållbara produkter. Eftersom Peabs miljömål är långsiktigt och produktutveckling tar tid så har vi kommunicerat miljömålen till leverantörerna för att möjliggöra tid för utveckling.

Effekterna av miljölyftet börjar synas

Det är våra medarbetare som bygger Peab. Därför är det så viktigt att alla har förutsättningar att göra rätt. Sedan ett par år tillbaka bedriver Peab ett omfattande kompetenslyft på miljöområdet. Genom målgruppsanpassade, teoretiska e-utbildningar, kombinerade med workshops och fysiska träffar, har en övervägande del av alla medarbetare nu fått möjlighet att öka sin kompetens. Ett exempel är att vi genomfört utbildning i sparsam körning för 90 av våra hjullastarförare, vilket leder till mindre utsläpp, mindre slitage, mindre vibrationer och lika snabb eller snabbare tid för en körcykel, vilket också sparar kostnader. Det ökade antalet miljöronder och införandet av loggbok för alla projekt över 30 Mkr har också ökat medvetenheten hos våra medarbetare.

Under 2019 kunde vi se tydliga förbättringar i det vardagliga miljöarbetet, kopplat till att kompetensen och medvetenheten höjts. Vid vårens externa revision inom byggverksamheten konstaterades dramatiska förbättringar, bland annat i form av noll miljöavvikelser. Ökad miljöuppföljning har skapat större miljöfokus i såväl projekt som i ledningsgrupper. Åter ser vi att kunskap och verktyg ger ansvarstagande och handlingskraft.

Hållbarhetsaspekter

  • Klimatpåverkan
  • Resurseffektivitet
  • Utfasning av miljö­- och hälsofarliga ämnen

Peabs övergripande miljömål

  • År 2045 ska vi vara klimatneutrala
  • År 2040 ska vi ha en 100 procent materialeffektiv verksamhet
  • År 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga ämnen

Samverkan och nytänkande i Olskroken

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. Här bygger Peabs anläggningsverksamhet broar och utför spårarbeten. För att uppfylla Trafikverkets klimatkrav genomförs ett flertal åtgärder som också påvisar vikten av samverkan och nytänkande. I ett tidigt skede kunde metoder och recept provas för att utveckla en betong som håller länge. Swerock levererar lokalt producerad ECO-Betong™ med 20 procent slagginblandning och krav ställs på fossilfria leveranser. Den slimmade konstruktionen kräver mindre material än tidigare och en omläggning av spårlinjer resulterade dessutom i att en planerad bro inte behöver byggas.

25–30%

I ett pilotprojekt i Finland med fokus på ökad sorteringsgrad minskade kostnaderna för avfallshantering med 25–30 procent jämfört med ett referensprojekt.

Sedan ett par år tillbaka bedriver Peab ett omfattande kompetenslyft på miljöområdet. Genom målgruppsanpassade, teoretiska e-utbildningar, kombinerade med workshops och fysiska träffar, har en övervägande del av alla medarbetare nu fått möjlighet att öka sin kompetens.

Miljöcertifiering av byggnader

GRI G4 CRE8

Diagrammen visar antal erhållna certifieringar. För Miljöbyggnad och BREEAM kan det vara den preliminära certifieringen som visas. Statistiken inkluderar både projekt i egen regi där Peab ansvarar för certifieringen och projekt som Peab bygger åt beställare.

Miljöbyggnad
BREEAM
LEED
Svanen

Avfall

GRI 306-2

Insamlingsprocessen för avfallsdata har utvecklats och omfattningen utökats under 2019. Information om avfallsmängder har inhämtats från fler av de anlitade avfallsentreprenörerna än tidigare år. Målsättningen har varit att täcka in alla de största leverantörer som tillsammans står för över 90 procent av inköpsvolymen för avfallstjänster. En betydande förändring är att en entreprenör som hanterar stora mängder massor har tillkommit. Det är förklaringen till den stora ökningen i total mängd avfall (ca 97 procent av återvunnet material och ca 88 procent av deponerat avfall utgörs av schakt- och fyllnadsmassor 2019). Data för 2019 är därmed inte fullt jämförbar med 2018 års data.

Avfall år 2019, totalt för koncernen 893 536 (217 045) ton

Icke-farligt avfall
Farligt avfall

Energiförbrukning

GRI 302-1

Datainsamlingsprocessen och beräkningsmetoden för energiförbrukning har uppdaterats under 2019, som ett led i för att förbättra Peabs rapportering av energiförbrukning.

En av de större uppdateringarna är att bränsledata från Norge och Finland har lagts till. Bränsleförbrukningen har också i mycket högre utsträckning beräknats med specifika faktorer för varje bränsle. Omvandlingsfaktorerna för energi har även uppdaterats samt justerats för att reflektera den reduktionsplikt som införts under 2019. Data för bränslet är baserad på antal inköpta liter. Energiinnehållet är beräknat i GJ med hjälp av omvandlingsfaktorer från bränsleleverantörer. I de fall omvandlingsfaktorer inte har funnits tillgängliga för ett specifikt bränsle har faktorer antagits baserat på bränslets likhet med andra bränslen. Omvandlingsfaktorn 1 MWh = 3,6 GJ (Naturvårdsverket 2018) har använts.

Peab rapporterar för första gången även fjärrvärme, omfattande Sverige, Norge och Finland. Energidata har också utökats avseende elektricitet till att nu omfatta även Norge och Finland och ytterligare elleverantörer har tillkommit i Sverige. Målsättningen har varit att täcka in alla de största leverantörer som tillsammans står för över 90 procent av inköpsvolymen för elektricitet och fjärrvärme. Data för energiförbrukning har samlats in från leverantörer. En tätare dialog med leverantörer har genomförts för att säkerställa en god insamling av statistik och omvandlingsfaktorer.

Dessa förbättringar har resulterat i att 2019 års data skiljer sig signifikant från 2018 års data och är inte fullt jämförbar. All förbrukningsstatistik är insamlad direkt från leverantör.

Total energiförbrukning 636 170 (459 444) Mwh
* Ej rapporterat för 2018
Andel förnyelsebart bränsle
Primära bränsletyper, MWh
Övriga bränsletyper, MWh

Utsläpp av växthusgaser

GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3

Scope 1: Fler bränsleleverantörer och fler länder ingår i årets redovisning, se vidare avsnittet ”Energiförbrukning”. Utsläpp av Scope 1 har beräknats med hjälp av emissionsfaktorer från Peabs bränsleleverantörer, så långt möjligt med specifikt värde för varje bränsle. I de fall emissionsfaktorer inte har funnits tillgängliga för ett specifikt bränsle eller verksamhetsland har faktorer antagits baserat på bränslets likhet med andra bränslen. Omvandlingsfaktorerna för energi samt växthusgasutsläpp (CO2e) har även uppdaterats samt justerats för att reflektera den reduktionsplikt som införts under 2019.

Scope 2: För 2019 har även utsläpp relaterade till fjärrvärme inkluderats i redovisningen. Fler energileverantörer och fler länder ingår också i årets redovisning, se vidare avsnittet ”Energiförbrukning”. Även för Scope 2 har specifika emissionsfaktorer samlats in för elektricitet och fjärrvärme så långt de har funnits tillgängliga, resterande har beräknats med schablon. Utsläpp av CO2e (location-based metoden) har beräknats med emissionsfaktorer från AIB (2018). Utsläpp av CO2e (market-based metoden) har beräknats med emissionsfaktorer från leverantör, och i de fall faktorer från leverantör inte funnits tillgängliga har faktorer från AIB (2018) använts.

Scope 3: Statistik över Peabs flygresor inkluderar, utöver Sverige och Norge, i år även Finland. Tjänsteresor inkluderar de flygresor som bokats via Peabs reseleverantör och CO2e uppgifter för flygresorna är framtagna enligt STS Standard. Statistik över tågresor för Peab Sverige har även lagts till i sammanställningen över Peabs klimatpåverkan. Utsläpp av CO2e från resor med tåg är beräknade av leverantören. Statistik över genererat avfall inkluderar i år, utöver Sverige och Finland, även Norge samt fler leverantörer. Utsläpp av CO2e från genererat avfall har beräknats med ett branschutvecklat verktyg.