Mål och strategi

Mål och strategi för ett närproducerat samhällsbygge

Peab är Nordens samhällsbyggare. Vi är det lokala bygg- och anläggningsföretaget med det stora bolagets resurser. Vi är cirka 14 000 medarbetare fördelade i Sverige, Norge och Finland och är unika i det att vi är organiserade i fyra affärsområden, som genom samverkan säkerställer att vi så långt som det är möjligt tar vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer. Tillsammans med vårt sociala samhällsengagemang och integrerade klimat- och miljöarbete utgör det grunden för det vi menar är ett Närproducerat samhällsbygge.

Peabs verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen genom allt vi bygger, anlägger och genomför. Vi skapar värde för våra kunder, medarbetare, aktieägare och övriga intressenter utifrån våra kärnvärden, affärsidé, vision och strategiska målsättningar. För oss börjar allt med vår egen verksamhet. Vi lägger grunden först. Det vi gör ska vara etiskt och långsiktigt hållbart både för människa, miljö och affär.  Det är mycket viktigt för oss att skapa oss en så god förståelse som möjligt för våra intressenters och samhällets behov så att vi kan göra så stor nytta som möjligt.  Detta utgör grunden för vår företagskultur och vårt sätt att arbeta.

Affärsidé

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, ska vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga är Peabs grundmurade kärnvärden som varumärket bygger på.

Vår vision är att vara Nordens samhällsbyggare

Vi bygger framtidens hållbara samhälle genom engagemang och ständig utveckling.
Tre strategiska målsättningar ska ta oss dit.

Strategiska målsättningar

Nöjdast kunder i branschen

Vi ska vara en komplett samhällsbyggare som erbjuder helhetslösningar och som utvecklar projekt tillsammans med kunden. Vi är det lokala företaget med den stora koncernens resurser.

Bästa arbetsplatsen

Viktigast i Peab är människan. Hos oss ska alla mötas av säkra och inkluderande arbetsplatser med goda arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. När våra medarbetare växer då växer också Peab.

Mest lönsamma företaget

Vi ska vara lönsamma genom att tillsammans med våra kunder arbeta med ständiga förbättringar, kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi vet att den bästa arbetsplatsen och de nöjdaste kunderna skapar lönsamhet.

Värdeskapande verksamhet

Affärsplan 2018-2020

Under 2019 befann vi oss mitt i en pågående affärsplaneperiod, präglad av geografisk samverkan, ett tvärfunktionellt arbetssätt och våra fem fokusområden. Våra tre strategiska målsättningar fortsätter följa med oss in i 2020, affärsplaneperiodens avslutande år.

Tre målområden Utfall 2019

Nöjdast kunder i branschen

Genom långsiktiga kundrelationer och nära samarbeten som präglas av lyhördhet och flexibilitet vill vi få de mest nöjda kunderna i branschen. För att undersöka hur väl Peab möter kundernas förväntningar används årliga NKI-undersökningar (Nöjd-Kund-Index). Kundundersökningarna skickas till både företagskunder och privata bostadskunder.

Under 2019 uppnådde Peab värdet 78 (75) för NKI (Nöjd-Kund-Index) vilket överträffade målet på 75. Branschindex uppgick till 72. Samtidigt fortsatte vi föra en tät kunddialog för att hela tiden ha en aktuell förståelse för vad kunden prioriterar högst. De områden som även fortsatt är viktigast för våra kunder är arbetssätt, pålitlighet och tidsplanering. Under 2020 fortsätter vi ha fokus på dessa områden men växlar samtidigt upp vårt hållbara arbete ett steg till, med extra tonvikt på klimat- och miljöåtgärder.

Bästa arbetsplatsen i branschen

Vi vill uppnå den bästa arbetsplatsen genom att attrahera, inkludera, utveckla och behålla kompetenta och motiverade medarbetare och erbjuda säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser. Vi mäter detta mål på flera sätt, bland annat genom att registrera riskobservationer och genomföra regelbundna medarbetar- och arbetsmiljöundersökningar.

Under affärsplaneperioden 2018-2020 prioriterar vi att utveckla våra medarbetare och att fortsätta skapa säkra, inkluderande arbetsplatser. Antalet allvarliga olyckor minskade med 45 procent under 2019, från 44 till 24. Under 2019 fortsatte vi utveckla en karriärkarta som tydliggör utvecklingsvägar i Peab, 39 300 (19 300) riskobservationer registrerades och drygt 1 200 (3 600) medarbetare genomgick utbildning i likabehandling, ledarskap och etik. I den senaste medarbetarundersökningen hade Peab ett eNPS (rekommendera Peab) på 18 (13), vilket är väl över benchmark för industrin i Sverige.

Mest lönsamma företaget i branschen

Peab eftersträvar ett värdeskapande som utvecklar en långsiktigt lönsam verksamhet och genererar aktieägarvärde. Att vara det mest lönsamma företaget i branschen mäts genom marginal- och avkastningsmål för koncernen som helhet.

Under 2019 redovisade Peab en stabil rörelsemarginal uppgående till 4,8 procent (4,9). Avkastning på eget kapital uppgick till 17,9 procent (19,6). Peab går in i 2020 med en orderstock uppgående till 42,5 miljarder kronor (45,8) med bra spridning vad gäller produkt och geografi.

Fokusområden i affärsplanen
2018-2020

Rätt affärer

Strävar mot att öka antalet lönsamma projekt, ökad intern samverkan och hållbara arbetssätt.

Säkra affärer

Varje affär ska vara säker. Det innebär sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser, kvalitetssäkrade leverantörer samt höga miljömässiga och etiska krav.

Produktionsstrategier

Tar fördelen med våra fyra affärsområden till nästa nivå så att större värden skapas både för Peab och våra kunder.

Kompetensförsörjning

Utgår från produktionens behov och rekryterar, utbildar och utvecklar för både dagens och morgondagens roller.

Rätt omkostnader

Innebär att stödfunktioner och digitala system ska stödja produktiviteten i huvudprocesserna och fokusområdena idag och i framtiden.

Finansiella mål

Peabs ledning styr verksamheten utifrån styrelsens riktlinjer som baseras på tre finansiella mål: Räntabilitet på eget kapital, Soliditet och Utdelning.

Räntabilitet på eget kapital

Mål >20%

Räntabilitet på eget kapital ska vara minst 20 procent

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 17,9 procent (19,6) under 2019. Räntabiliteten har de senaste åren legat runt målet på 20 procent som en effekt av en ökad intjäning i verksamheten. Under 2019 var avkastningen något lägre jämfört med tidigare år, bland annat som en följd av en hög soliditet.

Soliditet

Mål >25%

Soliditeten ska vara minst 25 procent

Soliditeten har de senaste åren legat över målet och uppgick vid utgången av 2019 till 31,7 procent (30,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent.

Utdelning

Mål >50%

Utdelningen ska vara minst 50 procent av årets resultat

Peabs styrelse föreslog i februari 2020 dels en ordinarie utdelning på 4,20 kronor per aktie och dels en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag, Annehem Fastigheter, innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Till följd av coronavirusets spridning och dess effekter i omvärlden och på de finansiella marknaderna beslöt Peabs styrelse att dra tillbaka förslagen till årsstämman. Styrelsens ambition är att löpande utvärdera utdelningskapaciteten och beroende av utvecklingen kunna fatta beslut om såväl kontant utdelning som tidpunkt för utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter. För 2018 uppgick utdelningen till 4,20 kronor per aktie, vilket motsvarade 59 procent av årets resultat.

* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15, **För 2019 föreslår styrelsen till årsstämman att ingen utdelning lämnas.