Not 22 Värdepappersinnehav

Långfristiga värdepappersinnehav

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Financial assets valued at fair value via profit/loss Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Unlisted funds Onoterade fonder 58 89
Unlisted shares Onoterade aktier 19 20
Total Summa 77 109

Kortfristiga värdepappersinnehav

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Shares in tenant-owner associations Andelar i svenska bostadsrättsföreningar 388 0
Total Summa 388 0