Not 10 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Kostnader för ersättningar till anställda

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Salaries and remuneration etc. Löner och ersättningar m.m. 7 277 7 217
Pension costs, defined contribution plans Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer 864 798
Social security Sociala avgifter 2 157 2 132
Total Summa 10 298 10 147

Medelantalet anställda

No. of employees 2019 Of which were men 2019 percent No. of employees 2018 Of which were men 2018 percent
Antal anställda 2019 Varav män 2019 procent Antal anställda 2018 Varav män 2018 procent
Parent company Moderbolaget
Sweden Sverige 161 44 146 45
Subsidaries Dotterföretag
Sweden Sverige 11 736 88 12 219 88
Norway Norge 1 622 90 1 548 90
Finland Finland 787 82 744 83
Poland Polen 3 67 4 50
Total in subsidaries Totalt i dotterföretag 14 148 88 14 515 88
Group Koncernen 14 309 87 14 661 87

Könsfördelning i styrelser och övriga ledande befattningshavare

2019 Percentage of women 2018 Percentage of women
2019 Andel kvinnor procent 2018 Andel kvinnor procent
Parent company Moderbolaget
The Board of Directors Styrelsen 27 27
Other senior officers Övriga ledande befattningshavare 25 25
Group Koncernen
Boards 1) Styrelser 1) 26 23
Other senior officers 2) Övriga ledande befattningshavare 2) 17 22
1) Avser styrelsen i moderbolaget samt styrelser i dotterbolag.
2) Med övriga ledande befattningshavare i koncernen avses moderbolagets övriga ledande befattninghavare tillsammans med affärsområdesledningarna.

Löner och andra ersättningar samt pensionskostnader för ledande befattningshavare

Group 2019‚ MSEK Board of Directors and senior officers (16 persons) 1)
Koncernen 2019, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (16 personer) 1)
Salaries and other remuneration Löner och andra ersättningar 34
– of which variable remuneration etc. – varav rörlig ersättning o.dyl.
Pension costs Pensionskostnader 30
– of which pension costs for variable remuneration – varav pensionskostnader från rörlig ersättning 17
1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under 2019 omfattades gruppen av åtta personer, varav fyra personer i moderbolaget.
Group 2018‚ MSEK Board of Directors and senior officers (15 persons) 1)
Koncernen 2018, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (15 personer) 1)
Salaries and other remuneration Löner och andra ersättningar 29
– of which variable remuneration etc. – varav rörlig ersättning o.dyl.
Pension costs Pensionskostnader 23
– of which pension costs for variable remuneration – varav pensionskostnader från rörlig ersättning 12
1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under januari-oktober 2018 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget. Från november 2018 omfattades gruppen av sju personer, varav fyra personer i moderbolaget.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader

Parent company 2019‚ MSEK Board of Directors and senior officers (12 persons) 1) Other employees Total
Moderbolaget 2019, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (12 personer) 1) Övriga anställda Totalt
Salaries and other remuneration Löner och andra ersättningar 22 108 130
– of which variable remuneration etc. – varav rörlig ersättning o.dyl. 2 2
Social security costs Sociala kostnader 30 68 98
– of which pension costs – varav pensionskostnader 8 23 31
– of which pension costs for variable remuneration – varav pensionskostnader från rörlig ersättning 10 4 14
1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under 2019 omfattades gruppen av åtta personer, varav fyra personer i moderbolaget.
Parent company 2018‚ MSEK Board of Directors and senior officers (12 persons) 1) Other employees Total
Moderbolaget 2018, Mkr Styrelse och ledande befattningshavare (12 personer) 1) Övriga anställda Totalt
Salaries and other remuneration Löner och andra ersättningar 20 102 122
– of which variable remuneration etc. – varav rörlig ersättning o.dyl. 2 2
Social security costs Sociala kostnader 24 69 93
– of which pension costs – varav pensionskostnader 7 22 29
– of which pension costs for variable remuneration – varav pensionskostnader från rörlig ersättning 8 4 12
1) Gruppen ledande befattningshavare avser koncernledningen. Under januari-oktober 2018 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget. Från november 2018 omfattades gruppen av sju personer, varav fyra personer i moderbolaget.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare under 2019

Thousands, SEK Basic pay/Board remuneration Variable remuneration (STI) LTI-program 1) Other
benefits/
remunerations
Pension costs Total
Kkr Grundlön/ styrelse-arvode Rörlig ersättning LTI-program 1) Övriga
förmåner/
ersättningar
Pensions-kostnad Summa
Chairman of the Board, Göran Grosskopf Styrelsens ordförande, Göran Grosskopf 1 125 1 125
Vice Chairman of the Board, Mats Paulsson Styrelsens vice ordförande, Mats Paulsson 525 525
Other members of the Board Övrig styrelse
Karl-Axel Granlund Karl-Axel Granlund 600 600
Lars Sköld Lars Sköld 600 600
Fredrik Paulsson Fredrik Paulsson 525 525
Kerstin Lindell Kerstin Lindell 525 525
Liselott Kilaas Liselott Kilaas 525 525
Malin Persson Malin Persson 450 450
Board of Directors fees, remuneration from the parent company Styrelsearvode, ersättning från moderbolaget 4 875 4 875
CEO, Jesper Göransson Verkställande direktör, Jesper Göransson 7 416 3 110 1 754 714 3 829 16 823
Other senior officers, remuneration from the parent company Andra ledande befattningshavare, ersättning från moderbolaget 9 264 3 433 1 976 565 4 237 19 475
Other senior officers, remuneration from subsidiaries Andra ledande befattningshavare, ersättning från dotterföretag 11 124 4 666 2 435 681 4 571 23 477
Total Summa 32 679 11 209 6 165 1 960 12 637 64 650
Remuneration from the parent company Ersättning från moderbolaget 21 555 6 543 3 730 1 279 8 066 41 173
Remuneration from subsidiaries Ersättning från dotterföretag 11 124 4 666 2 435 681 4 571 23 477
1) För mer information se avsnitt Långsiktigt incitamentsprogram (LTI-program).

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare under 2018

Thousands, SEK Basic pay/Board remuneration Variable remuneration (STI) LTI-program 1) Other
benefits/
remunerations
Pension costs Total
Kkr Grundlön/ styrelse-arvode Rörlig ersättning LTI-program 1) Övriga
förmåner/
ersättningar
Pensions-kostnad Summa
Chairman of the Board, Göran Grosskopf Styrelsens ordförande, Göran Grosskopf 980 980
Vice Chairman of the Board, Mats Paulsson Styrelsens vice ordförande, Mats Paulsson 460 460
Other members of the Board Övrig styrelse
Karl-Axel Granlund Karl-Axel Granlund 520 520
Lars Sköld Lars Sköld 520 520
Fredrik Paulsson Fredrik Paulsson 460 460
Kerstin Lindell Kerstin Lindell 460 460
Liselott Kilaas Liselott Kilaas 460 460
Malin Persson Malin Persson 400 400
Board of Directors fees, remuneration from the parent company Styrelsearvode, ersättning från moderbolaget 4 260 4 260
CEO, Jesper Göransson Verkställande direktör, Jesper Göransson 7 200 2 477 1 389 563 3 668 15 297
Other senior officers, remuneration from the parent company Andra ledande befattningshavare, ersättning från moderbolaget 7 500 2 519 1 389 729 3 604 15 741
Other senior officers, remuneration from subsidiaries Andra ledande befattningshavare, ersättning från dotterföretag 8 412 2 893 1 625 641 3 395 16 966
Total Summa 27 372 7 889 4 403 1 933 10 667 52 264
Remuneration from the parent company Ersättning från moderbolaget 18 960 4 996 2 778 1 292 7 272 35 298
Remuneration from subsidiaries Ersättning från dotterföretag 8 412 2 893 1 625 641 3 395 16 966

Kommentarer till tabellerna

Rörlig ersättning kan, från tid till annan, erbjudas till VD och andra ledande befattningshavare. Övriga förmåner och ersättningar avser huvudsakligen tjänstebil och semesterersättning.

Pensionskostnad avser den kostnad som belastat året. Se not 30 för ytterligare information om pensioner. År 2019 omfattades gruppen ledande befattningshavare i koncernen av åtta personer, varav fyra personer i moderbolaget. Under januari-oktober 2018 omfattades gruppen av sex personer, varav tre personer i moderbolaget. Från november 2018 omfattades gruppen av sju personer, varav fyra personer i moderbolaget.

Styrelsen

På årsstämman 2019 beslutades att ersättningen till styrelsens ledamöter skulle uppgå till 4 875 kkr (4 260), varav 4 050 kkr (3 600) utgörs av styrelsearvode och 825 kkr (660) utgörs av arvode för utskottsarbete. Arvode till styrelsens ordförande har utgått med 900 kkr (800) och till övriga styrelseledamöter med 3 150 kkr (2 800). Arvode för arbete i ersättningsutskott har utgått med 225 kkr (180), finansutskott med 225 kkr (180) samt arvode för arbete i revisionsutskott med 375 kkr (300).

Arvode utgår inte till de styrelseledamöter som är tillsvidareanställda i koncernen. Avtal om framtida pension/avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för övriga styrelseledamöter.

Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Gruppen ledande befattningshavare omfattar de åtta personer som ingår i koncernledningen. Principer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutades på årsstämman 2019.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, eventuell rörlig ersättning, extra sjuk- och sjukvårdsförsäkring och de förmåner vilka också gäller för Peabkoncernens övriga anställda samt pension. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och baserad på befattningshavarens ansvar och kompetens.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning får högst uppgå till 60 procent av fast lön och ska främst vara baserad på Peabkoncernens lönsamhet samt andra, vid var tid, väsentliga koncernmål. Rörlig ersättning ska fastställas för varje enskilt verksamhetsår. Rörlig ersättning för verksamhetsåret 2019 kunde maximalt uppgå till 4 450 kkr (4 320) för verkställande direktören och totalt till 11 586 kkr (9 442) för övriga ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen som lön eller placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Vid utbetalning som engångsbetald pensionspremie sker uppräkning så att totalkostnaden för Peab blir neutral.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program. För ledande befattningshavare och verkställande direktören är maximalt årligt utfall (inklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. Utfall av LTI-program placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Avsättning till LTI-program för verksamhetsåret 2019 kunde maximalt uppgå till 2 966 kkr (inklusive sociala avgifter) för verkställande direktören och totalt till 8 155 kkr (inklusive sociala avgifter) för övriga ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden från Peabs sida skall vara högst 24 månader och från ledande befattningshavare högst sex månader. Om avgångsvederlag utgår, skall den sammanlagda ersättningen för uppsägningslön och avgångsvederlag högst uppgå till 24 månadslöner.

Verkställande direktören

Till verkställande direktören, Jesper Göransson, i Peab AB har för 2019 utgått lön och annan ersättning, inräknat förmåner med totalt 8 130 kkr (7 763). Därutöver har för 2019 rörlig ersättning utgått med 3 110 kkr (2 477) samt avsättning för LTI-program gjorts med 1 754 kkr (1 389), vilken placerats som pensionssparande i ett finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Pensionspremier har under året uppgått till 3 829 kkr (3 668).

För verkställande direktören finns en utfästelse som medför pension från 62 års ålder. För denna utfästelse betalas årliga pensionspremier som uppgår till 47 procent av grundlönen. Dessa pensioner är avgiftsbestämda.

Uppsägningstiden från Peabs sida är tolv månader med reducering för lön från ny arbetsgivare kombinerat med ett avgångsvederlag om tolv månadslöner. Uppsägningstid för verkställande direktören är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.

Andra ledande befattningshavare

Med andra ledande befattningshavare avses de sju personer förutom verkställande direktören som ingår i Peabs koncernledning. Lön och annan ersättning, inräknat förmåner till andra ledande befattningshavare uppgick till 21 634 kkr (17 282). Därutöver har för 2019 rörlig ersättning utgått med 8 099 kkr (5 412) samt avsättningar för LTI- program gjorts med 4 411 kkr (3 014), vilka placerats som pensionssparande i ett finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Pensionspremier avseende andra ledande befattningshavare har under året uppgått totalt till 8 808 kkr (6 999).

Pensionspolicy för ledande befattningshavare innebär att pensionspremierna är baserade på en premietrappa inom alternativ ITP eller premiebestämda innebärande att total premie utgör 35-47 procent av den fasta lönen. Vissa ledande befattningshavare har överenskommelser med Peab att anställningen upphör den månaden då befattningshavaren fyller 62 år. Övriga ledande befattningshavare har en överenskommelse att anställningen upphör den månad då befattningshavaren fyller 65 år.

Uppsägningstiden från Peabs sida är tolv månader med reducering för lön från ny arbetsgivare kombinerat med ett avgångsvederlag om sex-tolv månadslöner. Uppsägningstid för ledande befattningshavare är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI-program)

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program. För 2018-2020 har ett LTI-program lanserats med årliga avstämningar av rörelsemarginalmål för koncernen. Programmet riktar sig till cirka 500 av koncernens nyckelpersoner. För att erhålla utdelning i LTI-programmet krävs att den anställde är kvar i anställning den 31 december 2020. För ledande befattningshavare och verkställande direktören är maximalt årligt utfall (inklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. För övriga befattningshavare är den övre gränsen (inklusive sociala avgifter) 15-35 procent av fast årslön, beroende på befattning. Utfall av LTI-programmet ska placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien. För 2019 uppgick kostnaden för LTI-programmet till 63 Mkr (94) inklusive sociala avgifter.

Vinstandelsstiftelse

Peab bildade under 2007 en vinstandelsstiftelse vars syfte är att skapa ökad delaktighet genom medarbetarnas delägarskap samt skapa bättre ekonomiska förutsättningar för medarbetarna efter pensioneringen. Medarbetarens årliga vinstandel relateras till medarbetarens vinstandelsberättigade arbetstid under året. I samband med pensioneringen får den anställde lyfta sin andel i vinstandelsstiftelsen. Stiftelsens förmögenhet ska, enligt stiftelsens placeringspolicy, i huvudsak placeras i Peabaktier. För 2019 avsatte Peab 60 Mkr. Beloppet, minskat med löneskatt, inbetalas till stiftelsen under 2020. För 2018 avsattes 80 Mkr inklusive särskild löneskatt.

Ledande befattningshavare samt övriga medarbetare med annan rörlig ersättning ingår inte i den krets som omfattas av vinstandelsstiftelsen.