Affärsområde bygg

Ökad efterfrågan på hållbart byggande

Nyckeltal

2019 2018 2017
2019 2018 2017
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 29 416 28 340 26 726
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 713 670 602
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,4 2,4 2,3
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 26 155 31 007 29 280
Order backlog on 31 December, MSEK Orderstock per 31 december, Mkr 26 928 29 776 26 805
Number of employees on 31 December Antal anställda per 31 december 6 299 6 631 6 685

Med lokal förankring nära kunderna utför affärsområde Bygg entreprenader åt både externa och interna kunder. Byggprojekten omfattar allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt byggservicetjänster.

Affärsområde Byggs verksamhet bedrivs genom cirka 150 platskontor runt om i Norden, organiserade i elva regioner i Sverige, tre i Norge och två i Finland. Specialiserade bostadsproducerande enheter finns i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Byggserviceverksamheten är en rikstäckande organisation i Sverige med fokus på storstadsområdena. Övriga regioner bedriver alla typer av byggprojekt inom sitt geografiska område.

Verksamheten 2019

I Sverige har bostadsbyggandet fortsatt att minska under 2019 medan övrigt husbyggande har ökat. En tydlig genomgående trend i byggprojekten är att allt fler kunder efterfrågar miljö- och klimatcertifieringar av byggnader.

Peab är en av Sveriges största bostadsbyggare och bostäder står för en stor del av affärsområdets omsättning. Ett exempel bland alla de bostadsprojekt som pågått under året är byggnation av 163 energieffektiva hyresrätter åt Enköpingsbostäder. Bostäderna kommer att Svanenmärkas och målet är att energianvändningen för byggnaden ska uppgå till max 45 kWh/kvadratmeter och år.

Under 2019 har det pågått byggnation av ett flertal kontorsbyggnader runt om i Sverige. The Point vid Hyllie station i Malmö färdigställdes i slutet av 2019 och är med sina 110 meter Öresundsregionens högsta kontorshus. Ambitionen är att The Point certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Kontorshuset Gårda Vesta blir Göteborgs högsta kontorsbyggnad när det står färdigt sommaren 2021. Byggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM och den amerikanska standarden Well Building. I Göteborg byggs även det stora kontorskvarteret Platinan åt Vasakronan enligt certifieringen LEED med målsättning på högsta betyg Platinum. Platinan förväntas stå klar sommaren 2022.

Peab har haft tre egna kontorsbyggnader i produktion under 2019. Peab Center Stockholm i Ulriksdal invigdes i november. Energiförbrukningen har halverats jämfört med BBRs krav (Boverkets byggregler) och huset avser att BREEAM-certifieras på nivå Very Good. Peab Center Malmö färdigställdes i början av 2020 med inflyttning i mars 2020. Huset har byggts enligt Miljöbyggnad Silver. I Helsingborg har arbetet med uppförandet av ytterligare ett Peabkontor enligt Miljöbyggnad Silver startat under 2019.

Behovet av nya offentliga byggnader är fortsatt starkt. Peab bygger en servicebyggnad åt Malmö sjukhus och i Borås fortsätter arbetet med om-, till- och nybyggnad av psykiatriavdelning, infektionsavdelning och laboratorium åt Södra Älvsborgs sjukhus. I Kalmar uppförs nya psykiatrilokaler på uppdrag av Region Kalmar Län. I Vårgårda har Peab byggt en grundskola som stod klar i december 2019, det första projekt som färdigställts enligt affärsområdets egen grundlicens för Svanenmärkta byggnader.

Under året startade om- och tillbyggnaden av Riksdagens ledamotshus mitt i centrala Stockholm. Totalrenoveringen av Medborgarhuset i Stockholm fortsätter och öppning för allmänheten planeras ske våren 2020. Ett rikstäckande ramavtal tecknades med statliga Specialfastigheter avseende större byggentreprenader över 100 Mkr. Byggservice, som under året fick tre nya rikskunder; Skandia Fastigheter, Moderna Försäkringar och Domstolsverket, är en viktig komponent i affärsområdets eftermarknadserbjudande.

Norsk ekonomi är fortsatt stark med stabil efterfrågan på bostäder och offentliga byggnader. I Tønsberg i sydöstra Norge har Peab fått uppdraget av Selvaag Bolig att bygga 64 bostäder med parkeringsplatser och affärslokaler. I Nordnorge färdigställdes under året nybyggnation av Tromsøbadet. I Tromsø pågår även projektet Skir som innefattar 180 bostäder. Projektet skall vara färdigställt i slutet av 2021. I Bærum nära Oslo påbörjades om- och tillbyggnad av Eikeli gymnasium. Byggnaden kommer att certifieras som BREEAM Excellent och ska byggas som ett plushus med innovativ energilagring. Det betyder att skolan kommer att producera mer el än den förbrukar. Projektet genomförs som en fossilfri byggarbetsplats. I Oslo fortsätter arbetet med egenutvecklade bostäder på Carl Berner Torg. Hösten 2020 står 111 bostäder färdiga att flytta in i. Projektet som är den första helt digitala byggarbetsplatsen inom Peab, kommer att certifieras enligt BREEAM Very Good.

I Finland finns Peab på de större orterna och byggverksamheten har vuxit under 2019. Bostadsbyggandet har varit oförändrat jämfört med tidigare år medan övrigt husbyggande ökat. I Helsingfors färdigställdes den egenutvecklade kontorsbyggnaden Ultimes Business Garden II med 7 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Det egenutvecklade bostadsprojektet Goldfinger med 109 lägenheter i Helsingfors färdigställs under inledningen av 2020. I Helsingfors påbörjades under året bostadsprojekten Golden Eye med 82 bostäder samt Sumppari med 128 bostäder. I Seinäjoki fick Peab uppdraget att bygga ytterligare ett sjukhus åt Fastighetsaktiebolaget Seinäjoen Terveysteknologiakeskus. Projektet förväntas bli färdigställt under 2021.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för 2019 ökade med fyra procent och uppgick till 29 416 Mkr (28 340). Ökningen är hänförbar till alla tre länderna. I nettoomsättningen är det en fortsatt ökning av andel övrigt husbyggande till både privata och offentliga kunder.

Rörelseresultatet för året uppgick till 713 Mkr (670) och rörelsemarginalen uppgick till 2,4 procent (2,4).

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången för 2019 minskade till 26 155 Mkr (31 007). I jämförelseåret ingick bland annat kontorsprojektet Platinan i Göteborg till Vasakronan om 2 100 Mkr, vilket har en lång produktionstid. Orderingången är relativt väl fördelad vad gäller produkt och geografi.

Orderstocken uppgick per den 31 december 2019 till 26 928 Mkr jämfört med 29 776 Mkr vid utgången av december 2018.

Projektfördelning orderstock, 31 dec 2019

Rörelseresultat och marginal

Nettoomsättning

Per produktområde, 2019
Per verksamhetstyp, 2019
Per kundtyp, 2019
Per geografisk marknad, 2019