Affärsområde anläggning

Stort behov av infrastruktur ger en god anläggningsmarknad

Nyckeltal

2019 2018 2017
2019 2018 2017
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 13 339 13 745 11 825
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 368 415 374
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,8 3,0 3,2
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 13 108 16 349 14 191
Order backlog on 31 December, MSEK Orderstock per 31 december, Mkr 13 446 13 620 10 832
Number of employees on 31 December Antal anställda per 31 december 3 511 3 580 3 344

Affärsområde Anläggning är en ledande aktör i Sverige med verksamhet i Norge och Finland. Anläggning utför mark­ och ledningsarbeten, bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur samt utför grundläggningsarbeten. Verksamheten är organiserad i geografiska regioner och de specialiserade produktområdena; Lokal marknad, Infrastruktur och tung anläggning samt Drift och underhåll.

På Lokal marknad utförs mark­ och ledningsarbeten, grundläggning och byggnation av olika typer av anläggningar. Inom Infrastruktur och tung anläggning byggs vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar. Drift och underhåll hanterar statligt och kommunalt väg­ och gatunät, skötsel av parker och yttre fastighetsskötsel samt drift av VA­-nät. Inom affärsområdet sker betydande samarbeten över regions-­ och landsgränserna för gemensam utveckling och kompetensutbyte, projektstyrning och för att skapa skalfördelar i större och komplexa projekt.

Verksamheten 2019

Marknaderna i Sverige och Norge har haft en god utveckling under året inom såväl infrastruktur som lokal marknad. Affärsområdet har haft en bra orderingång som fyllt på orderstocken med många projekt med en väl balanserad riskprofil.

I Göteborg pågår just nu Anläggnings största projekt någonsin, Olskroken. Det är en av de viktigaste knutpunkterna i det svenska järnvägssystemet. Ombyggnaden till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg. I maj 2018 signerades kontraktet med Trafikverket för fas två som kommer pågå till 2025. Under 2019 har två milstolpar i projektet genomförts framgångsrikt. I maj lyftes fyra broar på plats över västra stambanan och Gamlestadsvägen, varav den tyngsta bron vägde cirka 100 ton, och i november skedde inkoppling av nya spår och växlar på en del av järnvägen.

Under 2019 erhölls flera nya uppdrag inom Lokal marknad. Bland annat två nya uppdrag åt SCA, en utbyggnad av sågverket i Bollstabruk samt av pappersbruket i Obbola i Umeå kommun. I Uppsala utförs mark- och grundläggningsarbeten för ett nytt värmeverk åt Vattenfall AB. Det färdiga värmeverket ger Uppsalaborna möjlighet till fossilfri uppvärmning. Projektet, som även omfattar väganslutningar, beräknas vara färdigställt våren 2020. I juni erhölls uppdraget av Stockholms stad att bygga ny infrastruktur vid kvarteret Tora i Bromstens industriområde i Spånga. I projektet ingår bland annat vatten- och avloppsledningar, vägbroar, gångbroar samt gator, grönytor och en lekplats.

Under året erhöll Anläggning två nya kontrakt på vägdriftområden åt Trafikverket, Kalmar och Uppsala, till ett sammanlagt ordervärde om 393 Mkr. Kontrakten är fördelade på fyra år med möjlighet till förlängning med ett eller två år.

I december invigdes Scandinavian Mountains Airport som är Sälens nya flygplats. Anläggning har varit delaktigt genom att bland annat bygga landningsbana, uppställnings- och serviceytor samt en terminal med tillhörande garage och infrastruktur.

I Norge pågår byggnationen av en ny planskild korsning på E6:an i Moelv, mellan Hamar och Lillehammer. Den nya trafikplatsen är en del av utbyggnaden av E6:an mellan Kolomoen och Moelv. Projektet omfattar cirka 1,1 km ny motorväg inklusive på- och avfarter, en 70 meter lång motorvägsbro samt två rondeller och pendelparkering.

Ökat fokus på arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Under året certifierades verksamheten i Norge inom kvalitet ISO 9001:2015 och arbete pågår för certifiering inom miljö ISO14001:2015 och arbetsmiljö ISO 45001:2018. Även verksamheten i Sverige förväntas få sitt certifikat inom arbetsmiljö under våren 2020. Sverige är sedan tidigare certifierade inom kvalitet och miljö.

För att underlätta för kunder att göra klimatsmarta produktval i projekten erbjuder Anläggning nu ECO-Betong™ och ECO-Asfalt® som affärsområde Industri har utvecklat. Exempelvis används ECO-Betong™ i projektet Olskroken. Läs mer i avsnittet Miljö.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen minskade med tre procent under 2019 och uppgick till 13 339 Mkr (13 745). Även justerat för förvärvade enheter minskade nettoomsättningen med tre procent. Lokal marknad hade en något högre nettoomsättning medan Drift och underhåll samt Infrastruktur hade en lägre nettoomsättning. Under 2018 var det fler projekt inom Infrastruktur som var i full produktion.

Rörelseresultatet för 2019 minskade till 368 Mkr (415) och rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (3,0). Lönsamheten inom Drift och Underhåll är på en lägre nivå jämfört med tidigare år.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången under 2019 uppgick till 13 108 Mkr (16 349). I jämförelseåret ingick bland annat utbyggnad av västsvenska järnvägssystemet Olskroken i Göteborg åt Trafikverket om 2 900 Mkr, vilket har en lång produktionstid.

Orderstocken uppgick per 31 december 2019 till 13 446 Mkr (13 620).

Projektfördelning orderstock, 31 dec 2019

Rörelseresultat och marginal

Nettoomsättning

Per produktområde, 2019
Per kundtyp, 2019
Per geografisk marknad, 2019