Not 7 Övriga rörelseintäkter

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Capital gains from shares sold in businesses/joint ventures Realisationsvinst vid försäljning av rörelse/joint ventures 67 6
Insurance compensation Försäkringsersättning 20 20
Profit from sales of fixed assets Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 155 141
Exchange gains from receivables/liabilities relating to operations Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 6 5
Profit from participation in joint ventures Andelar i joint ventures resultat 2 12
Other Övrigt 30 32
Total Summa 280 216