Not 42 Obeskattade reserver

Parent company, MSEK 2019 2018
Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Tax allocation reserve Periodiseringsfond 2 392 1 922
Accumulated additional depreciation, intangible assets Ackumulerade avskrivningar utöver plan, immateriella tillgångar 11 8
Accumulated additional depreciation, machinery and equipment Ackumulerade avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier 0 0
Total Summa 2 403 1 930