Not 32 Övriga skulder

Övriga långfristiga skulder

Group Parent company
MSEK 2019 2018 2019 2018
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2019 2018 2019 2018
Contingent consideration Villkorad köpeskilling 23
Derivate instruments held for hedging purposes Derivat som innehas för säkring 13 22
Other liabilities Övriga skulder 59 116
Total Summa 72 161

Övriga kortfristiga skulder

Group Parent company
MSEK 2019 2018 2019 2018
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2019 2018 2019 2018
Liabilities to joint ventures Skulder till joint ventures 8 13
Contingent consideration Villkorad köpeskilling 1 11
Withholdings, social security costs Källskatt, sociala avgifter 205 204 4 4
VAT Mervärdesskatt 684 647 5
On account work-in-progress A-conto pågående arbete 548 358
Derivate instruments held for hedging purposes Derivat som innehas för säkring 3 1
Other liabilities Övriga skulder 497 223 3 0
Total Summa 1 946 1 457 12 4