Balansräkning – Koncernen

MSEK Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Assets Tillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 16 16 2 334 2 250
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 17, 36 17, 36 6 811 5 741
Investment property Förvaltningsfastigheter 18, 36 18, 36 558 589
Participation in joint ventures Andelar i joint ventures 19 19 1 884 1 076
Securities held as fixed assets Långfristiga värdepappersinnehav 22,34,35 22,34,35 77 109
Interest-bearing long-term receivables Räntebärande långfristiga fordringar 21,30,34,35 21,30,34,35 1 086 1 445
Deferred tax recoverables Uppskjutna skattefordringar 15 15 8
Other long-term receivables Andra långfristiga fordringar 23 23 131 107
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 12 889 11 317
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 24, 36 24, 36 11 407 9 685
Inventories Varulager 25 25 533 441
Accounts receivable Kundfordringar 26,34,35 26,34,35 9 285 10 166
Interest-bearing current receivables Räntebärande kortfristiga fordringar 21,34,35 21,34,35 144 640
Tax assets Skattefordringar 101 118
Worked-up not invoiced income Upparbetade men ej fakturerade intäkter 27 27 2 387 2 312
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 544 529
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 23 23 678 732
Securities held as current assets Kortfristiga värdepappersinnehav 22,34,35 22,34,35 388 0
Liquid funds Likvida medel 34,35 34,35 373 1 376
Total current assets Summa omsättningstillgångar 25 840 25 999
Total assets Summa tillgångar 38 729 37 316
Equity Eget kapital 28 28
Share capital Aktiekapital 1 584 1 584
Other contributed capital Övrigt tillskjutet kapital 2 576 2 576
Reserves Reserver -4 -68
Profit brought forward including profit for the year Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 8 108 7 255
Equity attributable to shareholders in parent company Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 12 264 11 347
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 2 1
Total equity Summa eget kapital 12 266 11 348
Liabilities Skulder
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder 29,34,35 29,34,35 5 617 5 194
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 32,34 32,34 72 161
Deferred tax liabilities Uppskjutna skatteskulder 15 15 148 123
Provisions Avsättningar 31 31 942 816
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 6 779 6 294
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder 29,34,35 29,34,35 3 493 1 818
Accounts payable Leverantörsskulder 34,35 34,35 4 295 5 177
Tax liabilities Skatteskulder 111 69
Invoiced income not worked-up Fakturerade men ej upparbetade intäkter 27 27 5 618 6 841
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 007 4 046
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 32,34 32,34 1 946 1 457
Provisions Avsättningar 31 31 214 266
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 19 684 19 674
Total liabilities Summa skulder 26 463 25 968
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 38 729 37 316