Not 36 Leasing

Group 2019, MSEK Buildings and land Machinery and equipment Investment property Project and development properties Total
Koncernen 2019, Mkr Byggnader och mark Maskiner och inventarier Förvaltningsfastighet Projekt- och exploateringsfastighet Totalt
Depreciations during the year Avskrivningar under året -153 -233 -386
Closing recognized value Utgående redovisat värde 537 702 58 167 1 464
Tillkommande nyttjanderätter 2019 uppgick till 447 Mkr. I detta belopp ingår anskaffningsvärdet för under året nyanskaffade nyttjanderätter samt tillkommande belopp vid omprövning av leasingskulder på grund av ändrade betalningar till följd av att leasingperioden har förändrats.

Övriga leasingupplysningar

Peab redovisar räntekostnader på leasingskulder med 40 Mkr. Total utbetalning för leasing uppgår till  1 981 Mkr.

Årets kostnad för korttidsleasingavtal uppgår till 1 528 Mkr. Årets kostnad för leasingavtal för mindre värde uppgår till 26 Mkr. Variabla avgifter som inte ingår i leasingskulden uppgår till 5 Mkr.

Räntebärande skulder för leasing framgår av not 29 och löptidsanalys framgår av not 35.

  • Byggnader och mark – avser huvudsakligen kontors- och lokalhyror, tomträtter och markarrenden. Kontors- och lokalhyror löper vanligtvis mellan tre och tio år. I de fall det är rimligt säkert att förlängningsoptionen kommer att nyttjas ingår denna i leasingperioden. Tomträtter som inte är uppsägningsbara anses ha en evig leasingperiod.
  • Maskiner och inventarier – avser huvudsakligen fordon. Hyresavtalen löper vanligtvis på fyra till fem år inklusive förlängningsoption.
  • Förvaltningsfastigheter – avser tomträtter. Tomträttsavtal som inte är uppsägningsbara anses ha en evig leasingperiod.
  • Projekt- och exploateringsfastigheter – avser tomträtter. Tomträttsavtal som inte är uppsägningsbara anses ha en evig leasingperiod.

Leasingavtal där företaget är leasegivare

Årets intäktsförda leasingavgifter:
Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Minimum lease payments Minimileaseavgifter 119 141
Variable fees Variabla avgifter 12 19
Total leasing income Totala leasingintäkter 131 160
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:
Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Within a year Inom ett år 109 75
Between one and five years Mellan ett och fem år 212 171
Later than five years Senare än fem år 54 41
Total Summa 375 287

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Årets kostnadsförda leasingavgifter:
Group, MSEK 2018
Koncernen, Mkr 2018
Total leasing cost Totala leasingkostnader 258
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:
Group, MSEK 2018
Koncernen, Mkr 2018
Within a year Inom ett år 236
Between one and five years Mellan ett och fem år 472
Later than five years Senare än fem år 38
Total Summa 746

Som operationella leasingavtal klassificerades lokalhyror, kontorsinventarier samt vissa fordon. Huvuddelen av leasingkostnaden avsåg hyra av lokaler enligt operationella leasingavtal. Leasingavtalen löpte utan särskilda restriktioner med en option till förlängning. Övriga avtal om operationell leasing var fördelade på en mängd mindre avtal.

Leasingintäkter avseende objekt som vidareuthyrs uppgick endast till marginella belopp.