Not 35 Finansiella risker och finanspolicy

Finansförvaltningen

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. Koncernens finansförvaltning styrs i enlighet med gällande finanspolicy, vilken fastställs av Peabs styrelse och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Styrelsen har utsett ett finansutskott, som leds av styrelsens ordförande, vilket mellan styrelsemötena kan ta beslut under gällande finanspolicy. Finansutskottet ska redogöra för tagna beslut på nästkommande styrelsemöte. Koncernfunktion Ekonomi och finans samt koncernens internbank Peab Finans AB svarar för samordningen av koncernens finansverksamhet. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat som härrör från finansiella risker.

Likviditetsrisken är risken att Peab kan få problem att fullgöra sina betalningsskyldigheter till följd av bristande likviditet eller problem att omsätta eller att ta upp nya externa lån. För att säkra tillgången på likviditet tecknas bindande kreditlöften. Koncernen har en månadsplanering avseende tillgänglig likviditet som omfattar alla koncernens enheter. Planeringen uppdateras varje vecka. Koncernens prognoser omfattar även likviditetsplanering på medellång sikt. Likviditetsplaneringen används för att hantera likviditetsrisken och kostnaderna för finansieringen av koncernen.

Målsättningen är att koncernen ska kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som nedgångar utan betydande oförutsedda kostnader. Likviditetsriskerna hanteras av den centrala finansavdelningen för hela koncernen och per årsskiftet fanns tillgänglig likviditet enligt nedan.

Tillgänglig likviditet

Group, MSEK 2019-12-31 2018-12-31
Koncernen, Mkr 2019-12-31 2018-12-31
Liquid funds and bank holdings Kassa och bankplaceringar 373 1 376
Unutilized overdraft facilities Outnyttjade checkräkningskrediter 1 000 1 000
Other unused credit lines Övriga outnyttjade kreditlimiter 5 000 4 200
Liquidity commitment for outstanding commercial papers Likviditetsåtagande för utestående företagscertifikat -1 360 -730
Total Summa 5 013 5 846

Enligt finanspolicyn ska koncernens nettoskuld huvudsakligen vara täckt av beviljade lånelöften med en löptid uppgående till 1–5 år. Vid årsskiftet var den genomsnittliga lånebindningstiden på utnyttjade krediter 78 månader (66), på ej utnyttjade krediter 27 månader (18) samt på totala beviljade krediter 57 månader (45). Under 2019 har Peab refinansierat sin kreditfacilitet. Grundfinansiering utgörs av en kreditfacilitet på totalt 7 400 Mkr och löper till september 2024, efter utnyttjande av förlängningsoptioner. Den nya kreditfaciliteten är baserad på Peabs finansiella situation med hänsyn till förvärvet av YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet. Tillträde skedde den 1 april 2020. Den del som är relaterad till förvärvet uppgår till 3,0 miljarder kronor och aktiverades i samband med tillträde. Denna lånefacilitet kompletteras med kapitalmarknadsfinansiering, andra typer av kortfristig rörelsefinansiering, projektrelaterade krediter samt leasing- och avbetalningsfinansiering. Lånefaciliteten innehåller finansiella nyckeltal (covenants) i form av räntetäckningsgrad samt soliditet som koncernen ska uppfylla vilket är sedvanligt för denna typ av låneavtal. Peab uppfyllde dessa nyckeltal med god marginal vid utgången av 2019.

Peab har sedan 2004 ett låneprogram för företagscertifikat. Programmet ger Peab möjlighet att emittera företagscertifikat upp till ett maximalt belopp om 3,5 miljarder kronor. Låntagare är Peab Finans AB med garanti från Peab AB. Vid årsskiftet hade Peab utestående företagscertifikat uppgående till 1 360 Mkr (730).

Peab har sedan 2012 ett MTN-program med en låneram på 5 miljarder kronor. Under 2019 har nya obligationslån emitterats om 200 Mkr (1 700) under MTN-programmet medan obligationslån om nominellt 200 Mkr (100) förfallit under året. Vid årsskiftet hade Peab utestående obligationslån uppgående till nominellt 2 250 Mkr (2 250).

Totala beviljade kreditlöften, exklusive del av certifikatprogrammet som ej utnyttjats och exklusive ej utnyttjad del av MTN-programmet, uppgick den 31 december 2019 till 14 346 Mkr (12 212). Utav totala beviljade kreditlöften var 8 346 Mkr (7 012) utnyttjat.

Löptidsanalys finansiella skulder, odiskonterade kassaflöden inklusive ränta

Group 2019‚ MSEK Currency Average interest rate on balance sheet day, % Nominal value, original currency Amount SEK Matures 2020 Matures 2021 Matures 2022 Matures 2023 Matures 2024 Matures 2025-
Koncernen 2019, Mkr Valuta Medelränta på balansdagen, % Nominellt belopp ursprunglig valuta Belopp SEK Förfall
2020
Förfall
2021
Förfall
2022
Förfall
2023
Förfall
2024
Förfall
2025-
Bank loans Banklån SEK 1,6 1 001 1 001 312 51 76 380 181
Bank loans Banklån NOK 3,2 826 874 508 307 22 5 14 19
Bank loans Banklån EUR 0,8 262 2 734 604 67 14 14 14 2 021
Commercial papers Företagscertifikat SEK 0,4 1 360 1 360 1 360
Bonds Obligationslån SEK 1,1 2 294 2 294 774 1 014 305 201
Leasing liabilities, excl leaseholds Leasingskulder, exkl tomträtter SEK 1,7 820 820 115 84 226 50 32 313
Leasing liabilities, excl leaseholds Leasingskulder, exkl tomträtter NOK 3,4 220 233 45 50 39 26 49 24
Leasing liabilities, excl leaseholds Leasingskulder, exkl tomträtter EUR 2,9 7 71 19 12 19 7 6 8
Leasing liabilities, leaseholds 1) Leasingskulder, tomträtter 1) SEK 3,3 89 89 3 3 3 3 3 75
Leasing liabilities, leaseholds 1) Leasingskulder, tomträtter 1) EUR 5,0 20 204 10 10 10 10 10 154
Total interest-bearing financial liabilities Summa räntebärande finansiella skulder 9 680 3 750 1 597 714 696 310 2 615
Accounts payable Leverantörsskulder SEK 3 536 3 536 3 536
Accounts payable Leverantörsskulder NOK 557 589 589
Accounts payable Leverantörsskulder EUR 16 170 170
Other liabilities Övriga skulder SEK 307 307 248 59
Other liabilities Övriga skulder NOK 7 7 7
Other liabilities Övriga skulder EUR 0 2 2
Derivatives Derivat SEK 16 10 6 0
Total non-interest bearing financial liabilities Summa icke räntebärande finansiella skulder 4 627 4 562 65 0
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 14 307 8 312 1 662 714 696 310 2 615

 

1) För leasingskulder avseende tomträtter inkluderas i tabellen ovan betalningar av tomträttsavgäld under kommande perioder. För perioder före 2025 anges betalningarna odiskonterade, men för perioden 2025 och senare anges det diskonterade värdet av återstående betalningar eftersom en tomträtt utgör en evig förpliktelse att betala tomträttsavgäld. Per den 31 december 2019 uppgick koncernens leasingskulder för tomträtter till 293 Mkr, se vidare not 36 Leasingavtal.
Group 2018‚ MSEK Currency Average interest rate on balance sheet day, % Nominal value, original currency Amount SEK Matures 2019 Matures 2020 Matures 2021 Matures 2022 Matures 2023 Matures 2024-
Koncernen 2018, Mkr Valuta Medelränta på balansdagen, % Nominellt belopp ursprunglig valuta Belopp SEK Förfall
2019
Förfall
2020
Förfall
2021
Förfall
2022
Förfall
2023
Förfall
2024-
Bank loans Banklån SEK 1,6 1 010 1 010 179 500 179 91 54 7
Bank loans Banklån NOK 3,2 735 753 522 220 2 2 5 2
Bank loans Banklån EUR 1,3 174 1 788 65 657 8 8 8 1 042
Commercial papers Företagscertifikat SEK 0,1 730 730 730
Bonds Obligationslån SEK 0,8 2 288 2 288 217 764 1 005 302
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder SEK 1,3 516 516 125 161 197 9 9 15
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder NOK 3,2 102 104 37 32 19 11 5
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder EUR 7,8 2 19 11 5 3
Total interest-bearing financial liabilities Summa räntebärande finansiella skulder 7 208 1 886 2 339 1 413 423 81 1 066
Accounts payable Leverantörsskulder SEK 4 206 4 206 4 206
Accounts payable Leverantörsskulder NOK 698 715 715
Accounts payable Leverantörsskulder EUR 25 256 256
Other liabilities Övriga skulder SEK 146 146 73 73
Other liabilities Övriga skulder NOK 64 66 55 7 4
Other liabilities Övriga skulder EUR 3 33 33
Derivatives Derivat SEK 23 12 6 5 0
Total non-interest bearing financial liabilities Summa icke räntebärande finansiella skulder 5 445 5 350 86 5 4
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 12 653 7 236 2 425 1 418 427 81 1 066

 

RÄNTERISK

Ränterisk är risken att Peabs kassaflöde eller värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk kan leda till förändring i verkliga värden och förändringar i kassaflöden. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Räntebärande nettoskuld exklusive tillkommande leasingskulder enligt IFRS 16 uppgick den 31 december 2019 till 6 743 Mkr (3 551). De totala räntebärande skulderna exklusive tillkommande leasingskulder enligt IFRS 16 uppgick till 8 346 Mkr (7 012) varav de kortfristiga var 3 342 Mkr (1 818). Enligt finanspolicyn får den genomsnittliga räntebindningstiden på den totala upplåningen uppgå till maximalt 24 månader. Peab har valt en kort räntebindning för utestående krediter. Per den 31 december 2019 fanns ränteswappar om totalt 250 Mkr (250) med löptid om 2 år och till en effektiv ränta om 2,3 procent (2,4) enligt nedanstående tabell. I ränteswappen betalar Peab fast ränta samt erhåller rörlig ränta (Stibor 3 månader). Swapavtalet redovisas till verkligt värde vid bokslutstillfällena. Per 2019-12-31 var ränteswappens verkliga värde -13 Mkr (-18).

Räntederivat

MSEK Currency Effective rate % Amount SEK Matures 2022
Mkr Valuta Effektivränta % Belopp SEK Förfall
2022
Interest rate swaps 2019-12-31 Ränteswappar 2019-12-31 SEK 2,3 250 250
Interest rate swaps 2018-12-31 Ränteswappar 2018-12-31 SEK 2,4 250 250

Som framgår av nedanstående sammanställning löper 7 614 Mkr (6 337) av koncernens totala räntebärande skulder inklusive derivat med en räntebindning som är kortare än ett år. Räntebärande tillgångsposter om totalt 643 Mkr (1 677) löper med en kort räntebindningstid vilket medför att 6 971 Mkr (4 660) av koncernens nettoskuld inklusive derivat har en räntebindningstid som är kortare än 1 år och påverkas således relativt omgående av en förändring i marknadsräntorna. Eftersom de finansiella skulderna löper med kort räntebindningstid är merparten av ränterisken att betrakta som kassaflödesrisk. Se även Känslighetsanalys i Förvaltningsberättelsen avseende Peabs känslighet för ränterisk.

Räntebindning på utnyttjade krediter exklusive derivatinstrument 2019-12-31

Fixed interest period Amount, MSEK Average effective interest rate, percent Share, percent
Räntebindningstid Belopp, Mkr Genomsnittlig effektiv ränta procent Andel, procent
2020 2020 7 864 1,2 94
2021- 2021- 482 2,1 6
Total Summa 8 346 1,4 100

Räntebindning på utnyttjade krediter inklusive derivatinstrument 2019-12-31

Fixed interest period Amount, MSEK Average effective interest rate, percent Share, percent
Räntebindningstid Belopp, Mkr Genomsnittlig effektiv ränta procent Andel, procent
2020 2020 7 614 1,2 91
2021- 2021- 732 2,2 9
Total Summa 8 346 1,5 100

VALUTARISK

Valutarisken utgörs av risken för att verkliga värden och kassaflöden avseende finansiella instrument fluktuerar när värdet på främmande valutor förändras.

Finansiell exponering

Koncernens upplåning sker i lokal valuta för att minska valutariskerna i rörelsen. Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Av de räntebärande skulderna den 31 december 2019 fördelade sig upplåningen inklusive leasing men exklusive valuta- och räntederivat enligt följande:

2019-12-31 2018-12-31
Local currency in millions MSEK Local currency in millions MSEK
2019-12-31 2018-12-31
Lokal valuta i miljoner Mkr Lokal valuta i miljoner Mkr
SEK SEK 5 427 5 427 4 439 4 439
EUR EUR 253 2 641 170 1 746
NOK NOK 985 1 042 807 827
Total Summa 9 110 7 012

För att hantera temporära likviditetsbehov i Peabs utländska verksamheter utges interna lån från Peab Finans AB. För att eliminera valutarisken kan valutaswappar användas. Valutaswapparnas löptid understiger oftast tre månader. Vid bokslutstillfället redovisas valutaswapparna till verkligt värde och värdeförändringen bokförs som orealiserad valutakursdifferens i resultaträkningen samt som kortfristiga fordringar och skulder i balansräkningen. Vid årsskiftet 2019 fanns utestående valutaswappar avseende finansiell exponering om 0 MEUR (0). Valutakursdifferenser i finansnettot från finansiella exponeringar uppgick under året till -2 Mkr (-35). Valutakursdifferenser i rörelseresultatet uppgick till -3 Mkr (-4).

Exponering av nettotillgångar i utländsk valuta

Den omräkningsexponering som uppkommer genom investeringar i utländska nettotillgångar kan kurssäkras genom upptagande av lån i utländsk valuta eller genom terminssäkringar. Vid årsskiftet 2019 uppgick säkringar genom valutaterminer i EUR för utländska nettotillgångar i Finland till 6 MEUR (10).

Utländska nettotillgångar

Local currency in millions 2019 Of which hedged 2018 Of which hedged
Lokal valuta i miljoner 2019 Varav säkrat 2018 Varav säkrat
NOK NOK 1 844 1 433
EUR EUR 78 6 72 10
PLN PLN 1 2

En förändring av Euro-kursen per 31 december 2019 med tio procent skulle innebära en omräkningseffekt av det egna kapitalet med 75 Mkr (64). En motsvarande förändring av den norska kronan skulle ge en omräkningseffekt av det egna kapitalet med 195 Mkr (147). Omräkningseffekterna är beräknade på den del av de utländska nettotillgångarna som inte är säkrade. Effekterna av motsvarande valutakursförändringar på årets resultat är begränsade.

Årets omräkningsdifferens i eget kapital (nettotillgångar i utländska verksamheter) uppgick till 49 Mkr (86).

Kommersiell exponering

Internationella inköp och försäljning av varor och tjänster i utländsk valuta är begränsad till sin omfattning men kan förväntas att öka i takt med den tilltagande konkurrens som sker avseende inköp av varor och tjänster. Kontrakterade eller prognostiserade valutaflöden kan kurssäkras för de närmaste 12 månaderna. Vid årsskiftet 2019 fanns kurssäkringar avseende prognostiserade valutaflöden om 9 MEUR (12). Peab tillämpade inte säkringsredovisning för dessa säkringar.

Effekt av säkringsredovisning

Nedan framgår säkringsredovisningens påverkan på koncernens resultat och finansiella ställning.

Group, MSEK 2019-12-31 January – December 2019
Nominal amount/volume Recognized value Item in report on financial position that contains hedge instruments Change in value of hedge instruments recognized in other comprehensive income Amount reclassified from hedge reserve to profit/loss Items in profit/loss affected by reclassification
Assets Liabilities
Koncernen, Mkr 2019-12-31 Januari – december 2019
Nominellt belopp/volym Redovisat värde Post i rapport över finansiell ställning som innehåller säkringsinstrument Värdeförändring av säkringsinstrument som redovisas i övrigt totalresultat Belopp omklassificerade från säkringsreserv till resultatet Poster i resultatet som påverkas av omklassificeringen
Tillgångar Skulder
Raw materials risk Råvarurisk
Commodity hedging with futures, thousand tons Råvarusäkring med termin, tusentals ton 6 1 Övriga långfristiga skulder Other long-term liabilities 7 -4 Kostnader för produktion Production costs
Interest rate risk Ränterisk
Interest rate swaps Ränteswappar 250 13 Övriga långfristiga skulder Other long-term liabilities 12 -6 Finansiella kostnader Financial costs
Group, MSEK 2018-12-31 January – December 2018
Nominal amount/volume Recognized value Item in report on financial position that contains hedge instruments Change in value of hedge instruments recognized in other comprehensive income Amount reclassified from hedge reserve to profit/loss Items in profit/loss affected by reclassification
Assets Liabilities
Koncernen, Mkr 2018-12-31 Januari – december 2018
Nominellt belopp/volym Redovisat värde Post i rapport över finansiell ställning som innehåller säkringsinstrument Värdeförändring av säkringsinstrument som redovisas i övrigt totalresultat Belopp omklassificerade från säkringsreserv till resultatet Poster i resultatet som påverkas av omklassificeringen
Tillgångar Skulder
Raw materials risk Råvarurisk
Commodity hedging with futures, thousand tons Råvarusäkring med termin, tusentals ton 8 4 Övriga långfristiga skulder Other long-term liabilities -2 -3 Kostnader för produktion Production costs
Interest rate risk Ränterisk
Interest rate swaps Ränteswappar 250 18 Övriga långfristiga skulder Other long-term liabilities -4 29 Finansiella kostnader Financial costs

Kreditrisk

Med kreditrisk avses risken att förlora pengar på grund av att motparten inte kan fullfölja sina åtaganden.

Kreditrisker i finansiell verksamhet

Kreditrisken i finansverksamheten är väldigt liten då Peab enbart handlar med motparter med högsta kreditvärdighet. Det är främst motpartsrisker i samband med fordringar på banker och andra motparter som uppstår vid köp av derivatinstrument. Finanspolicyn innehåller ett särskilt motpartsreglemente i vilket maximal kreditexponering för olika motparter anges. ISDAs (International Swaps and Derivatives Association) ramavtal används med alla motparter i derivattransaktioner. Avtalen innebär att när en motpart inte kan reglera sina åtaganden enligt samtliga transaktioner avbryts avtalet och alla utestående mellanhavanden ska regleras med ett nettobelopp. ISDA-avtalen uppfyller inte kriterierna för kvittning i balansräkningen. Upplysningarna i nedanstående tabell visar finansiella instrument som omfattas av ISDA-avtal.

2019 2018
Group, MSEK Financial assets Financial liabilities Financial assets Financial liabilities
2019 2018
Koncernen, Mkr Finansiella tillgångar Finansiella skulder Finansiella tillgångar Finansiella skulder
Recognized gross amount Redovisade bruttobelopp 0 16 1 23
Amount covered by netting agreement Belopp som omfattas av avtal om nettning 0 0 0 0
Net sum after netting agreement Nettobelopp efter avtal om nettning 0 16 1 23

Peab har under 2019 inte drabbats av några finansiella kreditförluster. Den sammanlagda motpartsexponeringen avseende derivathandel, beräknad som nettofordran per motpart, uppgick vid utgången av 2019 till 0 Mkr (1). Beräknad bruttoexponering för motpartsrisker avseende likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 373 Mkr (1 376). Merparten av koncernens likvida medel var placerade i bank med kreditrating om AA- från Standard & Poor’s.

Förlustreserv för räntebärande fordringar

Group‚ MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Opening balance per 1 January Ingående balans per 1 januari 5
Adjustments retroactively application of IFRS 9 Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 9 5
Adjusted opening balance per 1 January according to IFRS 9 Justerad ingående balans per 1 januari enligt IFRS 9 5 5
Revaluating the loss reserve, net Omvärdering av förlustreserver, netto -2 0
Closing balance per 31 December Utgående balans per 31 december 3 5

Kreditrisker i kundfordringar

Risken att företagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga, att betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kundkreditrisk. Inom bygg- och anläggningsverksamheten är kreditförlusterna normalt små tack vare ett mycket stort antal projekt och kunder där faktureringen sker löpande under produktionstiden. Koncernens kunder kreditkontrolleras innan igångsättning av ett projekt varvid information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Koncernen har upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediterna ska hanteras. Däri finns bland annat angivet var beslut tas om kreditlimiter av olika storlek och om hur osäkra fordringar ska hanteras. Bankgaranti eller annan säkerhet krävs för kunder med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. Maximal kreditexponering framgår av det redovisade värdet i koncernens balansräkning. Totala konstaterade kreditförluster uppgick under 2019 till 29 Mkr (22). Kreditkvaliteten i ej förfallna kundfordringar bedöms vara god. Förfallna kundfordringar över 90 dagar, exklusive förlustreserv, uppgick till 2 539 Mkr (2 538). Förfallna kundfordringar består till största delen av oklarheter avseende avtalsvillkor gentemot beställare om slutligt kontraktsbelopp. Risker i kundfordringarna har beaktats i projektprognoser eller hanterats som avsättningar.

Nedanstående tabell visar kundfordringar per kundkategori.

Group‚ MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Private customers Privata kunder 5 701 5 143
Public customers Offentliga kunder 3 008 3 376
Swedish tenant-owned associations Svenska bostadsrättsföreningar 393 1 182
Joint ventures Joint venture 214 501
Accounts receivable, gross Kundfordringar, brutto 9 316 10 202
Loss reserves Förlustreserv -31 -36
Accounts receivable, net Kundfordringar, netto 9 285 10 166

Nedskrivna kundfordringar

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Opening balance per 1 January Ingående balans per 1 januari 36 46
Adjustments retroactively application of IFRS 9 Justeringar retroaktiv tillämpning av IFRS 9 5
Adjusted opening balance per 1 January according to IFRS 9 Justerad ingående balans per 1 januari enligt IFRS 9 36 51
Reversed write-downs Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar -30 -21
Write-downs Nedskrivningar 5 5
Reclassifications Omklassificering 21 1
Exchange rate differences Valutakursdifferens -1 0
Balance carried forward Utgående balans 31 36

För övriga fordringar finns inga förfallna fordringar av väsentliga belopp.

Kapitalhantering

Peabs målsättning är att ha en god kapitalstruktur samt en finansiell stabilitet. På så sätt skapas en stabil grund för den fortsatta affärsverksamheten, vilket ger möjligheter att såväl bibehålla befintliga ägare som att attrahera nya. En god kapitalstruktur ska också bidra till att relationen med koncernens kreditgivare utvecklas på ett för alla parter bra sätt.

Kapital definieras som Eget kapital och avser eget kapital hänförligt till innehavare av andelar i moderbolaget.

Eget kapital

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Share capital Aktiekapital 1 584 1 584
Other contributed capital Övrigt tillskjutet kapital 2 576 2 576
Reserves Reserver -4 -68
Retained earnings including profit for the year Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 8 108 7 255
Equity attributable to shareholders in parent company Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 12 264 11 347

Ett av Peabs finansiella mål är att soliditeten (eget kapital dividerat med balansomslutningen) ska överstiga 25 procent. Det är styrelsens uppfattning att denna nivå är väl anpassad till Peabs verksamhet på bygg- och anläggningsmarknaden i Sverige, Norge och Finland. Målet är en del av koncernens strategiska planering. Om soliditeten varaktigt bedöms överstiga denna nivå ska kapital överföras till aktieägarna i lämplig form. Soliditeten uppgick vid utgången av 2019 till 31,7 procent (30,4).

Styrelsens ambition är att bibehålla en balans mellan en hög avkastning på det egna kapitalet, som kan möjliggöras genom en högre belåning, och fördelarna och tryggheten som en högre andel eget kapital medför. Ett av Peabs finansiella mål är därför att räntabiliteten på eget kapital (periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare) ska överstiga 20 procent. Räntabiliteten på eget kapital uppgick 2019 till 17,9 procent (19,6). Det är styrelsens uppfattning att måltalet är på en långsiktigt relevant nivå för Peab. Som en jämförelse uppgick koncernens genomsnittliga räntekostnad för räntebärande upplåning inklusive derivat per 31 december 2019 till 1,5 procent (1,4).

Peabs målsättning avseende utdelning är att till aktieägarna årligen utdela minst 50 procent av årets resultat. Utdelningen ska stå i rimlig proportion till Peabs vinstutveckling och konsolideringsbehov. Utöver ordinarie utdelning kan kontanta extra utdelningar föreslås om styrelsen finner att medel finns som ej bedöms vara erforderliga för koncernens utveckling. Extra utdelningar kan även ske i annan form än kontanter. Peabs styrelse föreslog i februari 2020 dels en ordinarie utdelning på 4,20 kronor per aktie och dels en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag, Annehem Fastigheter, innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Till följd av coronavirusets spridning och dess effekter i omvärlden och på de finansiella marknaderna beslöt Peabs styrelse att dra tillbaka förslagen till årsstämman. Styrelsens ambition är att löpande utvärdera utdelningskapaciteten och beroende av utvecklingen kunna fatta beslut om såväl kontant utdelning som tidpunkt för utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter. För 2018 uppgick utdelningen till 4,20 kronor per aktie, vilket motsvarade 59 procent av årets resultat.

Peabs innehav av egna aktier uppgick vid ingången av 2019 till 1 086 984 B-aktier, motsvarande 0,4 procent av totalt antal aktier. Peabs årsstämma beslöt den 9 maj 2019 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva maximalt ett sådant antal aktier i Peab AB att bolaget efter förvärvet innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att förbättra bolagets kapitalstruktur samt att användas vid finansiering av förvärv. Under 2019 har inga återköp eller avyttringar gjorts.