Not 17 Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstilgångar består av ägda och leasade tillgångar.

Group, MSEK Note 2019
Koncernen, Mkr Not 2019
Tangible fixed assets – owned
Materiella anläggningstillgångar – ägda 5 572
Rights of use – leased with
Nyttjanderätter – leasade 36 36 1 239
Total Summa 6 811

IFRS 16, Leasingavtal ersatte IAS 17 från och med 1 januari 2019. Tillgångar från finansiella leasingavtal redovisas inte längre tillsammans med ägda tillgångar. I nedanstående tabell för 2018 ingår finansiella leasingavtal enligt IAS 17. För mer information se not 2 och not 36.

Group 2019‚ MSEK Buildings and land Machinery and equipment Construction in progress Total
Koncernen 2019, Mkr Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 2 496 9 600 544 12 640
Changed accounting principle IFRS 16 1) Ändrad redovisningsprincip IFRS 16 1) -1 645 -1 645
Adjusted opening acquisition value Justerat ingående anskaffningsvärde 2 496 7 955 544 10 995
Purchases Inköp 275 859 196 1 330
Purchases through acquired companies Inköp via förvärvade företag 22 22
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar -62 -437 -1 -500
Sales via sold company Försäljning via sålda bolag -24 -68 -92
Reclassifications Omklassificering 318 157 -422 53
Exchange rate differences Valutakursdifferens 7 38 2 47
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 010 8 526 319 11 855
Opening depreciation Ingående avskrivningar -920 -5 969 -6 889
Changed accounting principle IFRS 16 1) Ändrad redovisningsprincip IFRS 16 1) 1 009 1 009
Adjusted opening depreciation Justerade ingående avskrivningar -920 -4 960 -5 880
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 28 356 384
Sales via sold company Försäljning via sålda bolag 8 34 42
Depreciation Avskrivningar -94 -679 -773
Reclassifications Omklassificering -2 -22 -24
Exchange rate differences Valutakursdifferens -1 -23 -24
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -981 -5 294 -6 275
Opening write-downs Ingående nedskrivningar -2 -8 -10
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 2 2
Closing accumulated write-downs Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 -6 -8
Closing recognized value Utgående redovisat värde 2 027 3 226 319 5 572

 

1) Omklassificering av finansiell leasing med hänsyn till IFRS 16
Group 2018‚ MSEK Buildings and land Machinery and equipment Construction in progress Total
Koncernen 2018, Mkr Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Totalt
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 2 849 8 778 320 11 947
Purchases Inköp 71 1 030 440 1 541
Purchases through acquired companies Inköp via förvärvade företag 36 36
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar -440 -444 -884
Sales via sold company Försäljning via sålda bolag -28 -28
Reclassifications Omklassificering 26 159 -216 -31
Exchange rate differences Valutakursdifferens 18 41 59
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 496 9 600 544 12 640
Opening depreciation Ingående avskrivningar -910 -5 509 -6 419
Accumulated depreciation in acquired companies Ackumulerad avskrivning förvärvade företag -6 -6
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 89 384 473
Sales via sold company Försäljning via sålda bolag 15 15
Depreciation Avskrivningar -105 -827 -932
Reclassifications Omklassificering -5 12 7
Exchange rate differences Valutakursdifferens -4 -23 -27
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -920 -5 969 -6 889
Opening write-downs Ingående nedskrivningar -4 -16 -20
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 8 8
Reversing previously made write-downs 1) Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 1) 2 2
Closing accumulated write-downs Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 -8 -10
Closing recognized value Utgående redovisat värde 1 574 3 623 544 5 741

 

1) Återföringar av nedskrivningar redovisas på följande rad i resultaträkningen:

MSEK 2019 2018
Mkr 2019 2018
Production costs Kostnader för produktion 2
Total Summa 2

Under året har låneutgifter aktiverats med 7 Mkr (4).

Machinery and equipment

Parent company, MSEK

2019

2018

Maskiner och inventarier

Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Opening acquisition value Ingående anskaffningsvärde 2 5
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar -3
Closing accumulated acquisition value Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 2
Opening depreciation Ingående avskrivningar -1 -4
Sales/disposals Försäljningar och utrangeringar 3
Closing accumulated depreciation Utgående ackumulerade avskrivningar -1 -1
Closing recognized value Utgående redovisat värde 1 1

Koncernens finansiella leasing

Vid utgången av 2018 uppgick koncernens redovisade värde på finansiella leasing till 636 Mkr. Finansiella leasar avsåg fordon, entreprenadmaskiner och annan produktionsutrustning. De leasade tillgångarna ägs av leasingföretagen.